Dobre praktyki biznesowe Randstad („Business Principles”)

Randstad, jako lider branży doradczej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, aspirując do roli podmiotu kształtującego świat pracy, niezmiennie dostrzega potrzebę uczciwego działania i respektowania praw człowieka. Dobre praktyki biznesowe firmy Randstad są budowane w oparciu oraz służą wspieraniu naszych kluczowych wartości którymi są: wiedza, współpraca, zaufanie, jednoczesne wspieranie interesów wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz dążenie do doskonałości – one wskazują nam, co jest słuszne.

  1. Wiedza: Jesteśmy ekspertami. Znamy naszych klientów, ich firmy, naszych kandydatów i naszą działalność. W naszej branży to często szczegóły mają największe znaczenie.
  2. Współpraca: Odnosimy sukces dzięki doskonałym usługom wykraczającym poza główne wymagania naszej branży.
  3. Zaufanie: Jesteśmy pełni szacunku dla naszych klientów oraz osób poszukujących pracy. Ufamy naszym partnerom, szanujemy nawiązane z nimi relacje i dobrze traktujemy ludzi.
  4. Jednoczesne łączenie interesów wszystkich zainteresowanych podmiotów: Przyjmujemy szeroką perspektywę i poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność społeczną. Nasza działalność zawsze musi przynosić korzyści społeczeństwu jako całości.
  5. Dążenie do doskonałości: Zawsze jesteśmy ukierunkowani na ulepszenia i innowacje. Istniejemy po to, aby we wszystkim co robimy, jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów i kandydatów. To daje nam przewagę

Randstad jest sygnatariuszem inicjatywy Global Compact ONZ, przestrzega i wspiera jej dziesięć zasad odnoszących się do praw człowieka, zasad zatrudniania, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Zasady dotyczące standardów zatrudniania są wyszczególnione w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy: swoboda zrzeszania się, prawo do rokowań zbiorowych, eliminacja wszelkich form pracy przymusowej i obowiązkowej, skuteczne zniesienie pracy dzieci oraz eliminacja dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu. Z przekonaniem włączamy zasady Global Compact do strategii, kultury oraz codziennych działań firmy Randstad i dlatego uważamy tych dziesięć zasad za część naszych Dobrych praktyk biznesowych.