duża dynamika rynku pracy i pogłębiające się obawy pracowników

Rok 2015 rozpoczyna się w atmosferze bardzo szybkiego tempa zmian na rynku pracy. Przy dostrzeganej dużej dostępności ofert pracy, rotacja pracowników między miejscami zatrudnienia osiągnęła poziom najwyższy od czterech kwartałów. Jednocześnie odsetek osób poważnie obawiających się utraty pracy jest najwyższy od 4 lat – pokazuje najnowsza edycja  badania Monitor Rynku Pracy.

bardzo wysoka rotacja pracowników

Liczba osób zmieniających pracę w naszym kraju w minionym półroczu wzrosła o 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego pomiaru osiągając poziom 25% - najwyższy w 2014 roku. W ciągu 18 edycji badania, tylko raz, w pierwszym kwartale 2011 roku większy odsetek osób dokonywał zmiany miejsca zatrudnienia (27%).

Dla 43% respondentów decydujących się na zmianę pracy główną przyczyną była chęć polepszenia swoich warunków zatrudnienia. W 2014 roku był to wyraźnie dominujący powód zmiany pracy. Zdecydowanie rzadziej, bo tylko dla 23%, zmiana miejsca zatrudnienia wynikała z kwestii resktrukturyzacji poprzedniej firmy.

chęć do zmian pracy raczej stabilna

Rosnąca dynamika na rynku pracy jest bezpośrednio powiązana z rosnącą dostępnością ofert pracy. Wyniki badania pokazują, że 75% badanych jest przekonanych, że w razie takiej konieczności, znajdzie nowe zatrudnienie w okresie najdalej 6 miesięcy i jest to jedno z najwyższych wskazań w krajach UE. Jednak przewidywania badanych odnośnie kolejnego półrocza pokazują, że gotowość do zmiany pracy nie rośnie tak mocno, jak można by się spodziewać. Obserwowany w badaniu indeks mobilności pokazujący otwartość do podjęcia nowej pracy utrzymuje się na podobnym poziomie już trzeci kwartał i wynosi 107 punktów.

coraz większa liczba poważnie obawiających się utraty pracy

1/3 badanych respondentów odczuwa duże lub umiarkowane poczucie ryzyka utraty pracy. Jest to dokładnie taki sam poziom jak ubiegłym kwartale, jednak w ramach tej grupy nastąpił mocny wzrost liczebności osób określających swoją obawę utraty pracy jako dużą (13% obecnie wobec 8% w 3 kwartale 2014).

Obecny odsetek osób odczuwających duże ryzyko utraty pracy jest najwyższy w skali minionych 4 lat - wszystkich dotychczasowych edycji badania „Monitor rynku pracy”. Jest to też aktualnie najwyższy zanotowany poziom dla tego wskaźnika w grupie krajów UE, gdzie średnia dużej obawy utraty pracy wynosi obecnie 7% (27% łącznie dla dużej i umiarkowanej obawy), a wskazania dla Grecji, Hiszpanii czy Włoch nie przekraczają 10%.

automatyzację pracy postrzegamy jako zagrożenie

Obawy badanych mają też inny kontekst. Wyniki Monitora Rynku Pracy ujawniają bowiem, że 30% polskich respondentów ocenia, że w ciągu najbliższej dekady ich zawód ulegnie automatyzacji, a ich samodzielna praca nie będzie już potrzeba w takim kształcie, jak obecnie jest wykonywana. W gronie badanych krajów UE jest to wynik plasujący nasz kraj blisko grupy o spodziewanym największym zakresie spodziewanych zmian na rynku pracy.

< powrót do poprzedniej strony