89% - tylu uczestników najnowszego badania Randstad twierdzi, że w razie utraty dotychczasowego zatrudnienia bez problemu znajdzie nową pracą. Takiego wyniku jeszcze nie notowaliśmy. Pewność znalezienie nowego miejsca zatrudnienia jest w Polsce rekordowo wysoka.

więcej o sytuacji na rynku pracy w naszym raporcie »

Z badania wynika, że 40% ankietowanych jest zdecydowanie przekonana o szansach na jakąkolwiek nową pracę w ciągu 6 miesięcy. 49% twierdzi, że raczej ją znajdzie. Potencjalne trudności sygnalizuje co dziesiąty badany, a 1% respondentów uważa, że zdecydowanie nie uda mi się znaleźć nowego w ciągu półrocza.

Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy uczestników badania pytania o szansę na znalezienie pracy co najmniej tak dobrej, jak obecna. Zdecydowanie bez problemu trafi na taką posadę w ciągu pół roku 19%, bardziej wstrzemięźliwy w opiniach jest co drugi ankietowany. 27% twierdzi, że nie ma to raczej szans. Zdecydowanie odrzuca taką perspektywę 4% uczestników badania.

na południu i północy pracownicy z największym optymizmem

Najczęściej przeświadczeni o swoich szansach na zatrudnienie – zarówno jakiekolwiek, jak i co najmniej tak dobre, jak dotychczasowe – są mieszkańcy południowej (95% uważa, że znajdzie jakąkolwiek pracę, 75%, że co najmniej taką, jak obecna) i północnej Polski (odpowiednio – 93% i 70%). Na zachodzi 90% ankietowanych dobrze ocenia swoje szanse na jakąkolwiek pracę, a 64% na co najmniej porównywalną do obecnej. Nieco mniej optymistyczne są nastroje w centralnej (85% i 68%) i wschodniej Polsce (82% i 69%).

Jeśli chodzi o znalezienie jakiejkolwiek pracy, to najlepiej na swoje szanse spoglądają respondenci z największych aglomeracji (92%) i wsi, które znajdują się obrębie tych metropolii (92%). Dobrze postrzegają je także mieszkańcy miast do 20 do 50 tysięcy mieszkańców (90%) oraz od 50 do 200 tysięcy (89%). Wyniki nieco niższe, poniżej ogólnopolskiej średniej (89%), zanotowaliśmy natomiast w małych miasteczkach do 20 tysięcy mieszkańców (85%) i wsiach z dala od aglomeracji (86%).

Gdy pod uwagę bierzemy znalezienie pracy co najmniej tak dobrej, jak obecna, to w tej kwestii największymi optymistami są również osoby z dużych aglomeracji powyżej 200 tysięcy mieszkańców (78%) oraz wsi w obrębie aglomeracji (73%). Powyżej krajowej średniej (69%) swoje szanse na takie zatrudnienie w ciągu półrocza oceniają jeszcze respondenci z miast od 50 do 200 tysięcy mieszkańców (69%). Poniżej natomiast – uczestnicy badania z miast od 20 do 50 tysięcy mieszkańców (67%), miasteczek do 20 tysięcy mieszkańców (65%) oraz wsi poza aglomeracjami (63%).

Swoje szanse na nowe zatrudnienie lepiej oceniają mężczyźni niż kobiety – zarówno, gdy chodzi o jakąkolwiek pracę, jak i stanowisko porównywalne do obecnego. W pierwszym przypadku o tym, że uda się znaleźć posadę przeświadczonych jest 92% mężczyzn i 85% kobiet, w drugim – 72% mężczyzn i 68% kobiet.

najmłodsi najlepiej postrzegają swoje szanse na pracę

Najbardziej optymistycznie swoje szanse na jakąkolwiek pracę widzą najmłodsi do 29 roku życia (94%). W grupach respondentów w wieku od 30 do 39 lat oraz od 30 do 49 lat zanotowaliśmy taki sam wynik – 92%. Wśród osób w wieku od 50 do 64 lat możliwości znalezienia jakiegokolwiek nowego zatrudnienia w ciągu półrocza dostrzega 76% ankietowanych.

Bardzo podobnie wygląda sytuacja w poszczególnych grupach wiekowych, gdy pytamy od zatrudnienie co najmniej porównywalne do dotychczasowego. O szansach na jego znalezienie przekonanych jest 79% respondentów w wieku od 18 do 29 lat, 72% - w wieku od 30 do 39 lat, 72% - w wieku od 40 do 49 lat i 53% - w wieku od 50 do 64 lat.

94% respondentów z wykształceniem wyższym uważa, że w ciągu półrocza znajdzie jakiekolwiek zatrudnienie, 73% twierdzi, że będzie to praca co najmniej tak dobra, jak obecna. Wśród osób z wykształceniem podstawowym 88% uczestników badania jest zdania, że w ich zasięgu jest jakiekolwiek zatrudnienie, 76%, że będzie to lepsza praca. Najmniej jest optymistów wśród osób z wykształceniem średnim. W tej grupie 86% uważa, że znajdzie jakąkolwiek pracę w ciągu półrocza, 66% jest przekonanych o tym, że będzie to co najmniej tak dobre zatrudnienie, jak ta dotychczasowe.

Najlepiej swoje szanse na jakiekolwiek zatrudnienie oceniają menedżerowie najwyższego szczebla (97%), specjaliści (94%) oraz mistrzowie i brygadziści (90%). Najmniejszymi optymistami są robotnicy niewykwalifikowani (85%) oraz pracownicy biurowi i administracyjni (84%). W szansach na lepsze zatrudnienie przodują natomiast mistrzowie i brygadziści (83%), kadra zarządzająca w firmach (76%), kierownicy średniego szczebla (74%) oraz robotnicy wykwalifikowani (74%). Na przeciwległym biegunie są inżynierowie (71%) oraz pracownicy biurowi i administracyjni (61%).

pobierz pełny raport z badania »