dobre praktyki

w randstad

randstad, jako lider branży doradczej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, aspirując do roli podmiotu kształtującego świat pracy, niezmiennie dostrzega potrzebę uczciwego działania i respektowania praw człowieka.

Dobre praktyki biznesowe firmy randstad są budowane w oparciu oraz służą wspieraniu naszych kluczowych wartości którymi są: wiedza, współpraca, zaufanie, jednoczesne wspieranie interesów wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz dążenie do doskonałości – one wskazują nam, co jest słuszne.

Wiedza: Jesteśmy ekspertami. Znamy naszych klientów, ich firmy, naszych kandydatów i naszą działalność. W naszej branży to często szczegóły mają największe znaczenie.

Współpraca: Odnosimy sukces dzięki doskonałym usługom wykraczającym poza główne wymagania naszej branży.

Zaufanie: Jesteśmy pełni szacunku dla naszych klientów oraz osób poszukujących pracy. Ufamy naszym partnerom, szanujemy nawiązane z nimi relacje i dobrze traktujemy ludzi.

Jednoczesne łączenie  interesów wszystkich zainteresowanych podmiotów: Przyjmujemy szeroką perspektywę i poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność społeczną. Nasza działalność zawsze musi przynosić korzyści społeczeństwu jako całości.

Dążenie do doskonałości: Zawsze jesteśmy ukierunkowani na ulepszenia i innowacje. Istniejemy po to, aby we wszystkim co robimy, jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów i kandydatów. To daje nam przewagę.

randstad jest sygnatariuszem inicjatywy Global Compact ONZ, przestrzega i wspiera jej dziesięć zasad odnoszących się do praw człowieka, zasad zatrudniania, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Zasady dotyczące standardów zatrudniania są wyszczególnione w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy: swoboda zrzeszania się, prawo do rokowań zbiorowych, eliminacja wszelkich form pracy przymusowej i obowiązkowej, skuteczne zniesienie pracy dzieci oraz eliminacja dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu. Z przekonaniem włączamy zasady Global Compact do strategii, kultury oraz codziennych działań firmy randstad i dlatego uważamy tych dziesięć zasad za część naszych Dobrych praktyk biznesowych.

procedura zgłaszania naruszeń

drogi pracowniku, współpracowniku, kontrahencie - każda osoba, która opierając się na uzasadnionych podstawach podejrzewa niewłaściwe postępowanie pracownika randstad, lub była świadkiem takiego postępowania ma obowiązek zgłoszenia takiego faktu. Osoby zainteresowane zachęca się, aby problemy zgłaszały najpierw za pośrednictwem ich normalnych (lokalnych) kanałów, poprzez lokalne kierownictwo.

W przypadku, gdy lokalne kanały komunikacji zawiodły, a wiesz o jakichkolwiek przypadkach niewłaściwego, niżej wymienionego, postępowania :

•       naruszenie praw człowieka

•       naruszenie prawa

•      naruszenie dobrych praktyk biznesowych randstad

•       naruszenie polityk lub procedur randstad

•       nieprzestrzeganie zobowiązań z umów

•       niewłaściwe zachowanie pracownika

•       niespełnianie wymogów bhp

pamiętaj, że należy je zgłosić:

  1. do Integrity Officer’a, którym jest Magdalena Skowrońska k:+48 691 305 208  integrityline@randstad.pl lub
  2. na numer telefonu 00 800 441 17 39, lub
  3. na stronie: www.speakupfeedback.eu/web/integrityatrandstad/pl

W przypadku 2. i 3. zapewniona jest anonimowość zgłoszenia, gdyż obsługa zgłoszeń jest prowadzona przez firmę zewnętrzną posługującą się transkrypcją nagrania, nie zaś samym nagraniem.

Zgłoszenie jest bezpłatne.

Należy pamiętać o wpisaniu kodu kraju (dla Polski 42109) i zanotowaniu numeru pod jakim zostało przyjęte zgłoszenie.

Procedura zgłaszania naruszeń (Misconduct Reporting Procedure) nie powinna być wykorzystywana do pomijania normalnych sposobów komunikacji. Powinna być ona stosowana tylko w przypadku podejrzenia, że wykorzystanie kanałów lokalnych może okazać się niewłaściwe lub nieskuteczne, należy stosować ją jedynie w ostateczności.

 

procedura zgłaszania naruszeń

otwórz w nowej karcie

zgłoś naruszenie w swoim kraju

zobacz dane kontaktowe