wynagrodzenie może być ustalone:

kwotowo za miesiąc wykonywania pracy tymczasowej lub może być obliczane na podstawie stawki godzinowej, czyli podstawą ustalenia wynagrodzenia będzie suma godzin, w trakcie których pracownik
tymczasowy wykonywał pracę tymczasową, pomnożona przez stawkę godzinową ustaloną w umowie.*

*wynagrodzenie brutto = stawka godzinowa x liczba godzin (wg arkusza ewidencji czasu pracy)

wysokość wynagrodzenia brutto wynagrodzenie netto
wynagrodzenia

Jest ona ustalana z pracownikiem tymczasowym przed przyjęciem przez niego oferty pracy. Podstawą naliczenia i wypłaty wynagrodzenia jest ewidencja czasu pracy. Ta może być potwierdzona elektronicznie w aplikacji mobilnej my Randstad lub w formie papierowej (wypełniony arkusz ewidencji, potwierdzony przez osobę upoważnioną w firmie klienta). Więcej informacji na temat wspierających nas technologii znajdziesz w sekcji 5. siła technologii. 

Wynagrodzenie pracownika tymczasowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę podlega ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Pracownik tymczasowy otrzymuje wynagrodzenie za urlop oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w nocy oraz w warunkach szkodliwych.

Wynagrodzenie jest pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy i obowiązkowe składki na ZUS, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Jest przekazywane przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez pracownika tymczasowego, lub przekazem pocztowym, w terminie uzgodnionym w umowie o pracę tymczasową, nie później niż do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.