nasze dobre praktyki biznesowe.

kliknij w strzałkę i dowiedz się więcej o każdej z nich!

działamy z szacunkiem do wszystkich.

Randstad jest sygnatariuszem inicjatywy Global Compact ONZ, przestrzega i wspiera jej 10 zasad, odnoszących się do: praw człowieka, zasad zatrudniania, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Standardy zatrudniania są wyszczególnione w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), dotyczącej Podstawowych zasad i praw w pracy: swoboda zrzeszania się, prawo do rokowań zbiorowych, eliminacja wszelkich form pracy przymusowej i obowiązkowej, skuteczne zniesienie pracy dzieci oraz eliminacja dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu. 

Zasady Global Compact włączamy do strategii, kultury oraz codziennych działań Randstad i dlatego uważamy je za część naszych dobrych praktyk biznesowych.