Mobbing zwykle wiąże się z przemocą psychiczną, agresja fizyczna zaś należy do rzadkości. Artykuł przedstawia, na czym polega i jak zgłosić mobbing, a także prezentuje przykłady z życia.

Co to jest mobbing?

Według Kodeksu pracy, mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników (art. 943 § 2. Kodeksu pracy). Z kolei definicja prawna mobbingu wskazuje na następujące cechy tego zachowania:

  • stałość i długotrwałość mobbingu (występuje przez co najmniej 6 miesięcy),
  • regularność (mobbing pojawia się co najmniej raz w tygodniu),
  • upokarzające, uporczywe i systematyczne zachowania

Każda sytuacja pracownika jest indywidualna i szczególna, dlatego warto samodzielnie odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest mobbing i czy rzeczywiście się pojawił. Przede wszystkim dobrze wziąć pod uwagę własną kulturę organizacyjną i zastanowić się nad tym, czy zachowania takie jak nękanie lub upokorzenie wystąpiły jednorazowo i były incydentem, czy też się powtarzają.

Mobbing – przykłady

Można wymienić wiele przykładów z życia związanych z mobbingiem. Sprawcami mogą być zarówno szefowie, jak i współpracownicy. Jak rozpoznać mobbing? Jednym z przykładów mobbingu może być obrażanie pracownika i stosowanie pejoratywnych określeń, takich jak „idiota” czy „nieudacznik”. Bardzo dotkliwe są także uwagi w stosunku do wyglądu zewnętrznego. Kolejnym przykładem mobbingu stosowanego przez koleżankę, kolegę lub szefa jest ośmieszanie i zalecanie bezsensownych czynności, które mają wykazać błędy pracownika. Wśród innych przykładów można znaleźć: groźby, izolowanie pracownika, nękanie w pracy i po godzinach, a także społeczne odrzucenie przez współpracowników. Jak się bronić przed mobbingiem? Przede wszystkim nie należy zgadzać się na żadne zachowania upokarzające lub nękające, ale od razu reagować. Ponadto sprawę można zgłosić do pracodawcy, innego kierownika lub Państwowej Inspekcji Pracy. Kolejnym sposobem na to, jak reagować na mobbing, jest po prostu rozwiązanie umowy o pracę.

Jak udowodnić mobbing?

Obowiązkiem pracownika jest udowodnienie istnienia mobbingu. Jest to o tyle trudne, że istnieją dosyć cienkie granice pomiędzy karą dyscyplinarną dla pracownika a zachowaniami związanymi z mobbingiem. Dobrym sposobem jest prowadzenie dziennika i notowanie wszystkich zdarzeń wraz z datami. Bardzo skuteczne jest zbieranie dowodów bezpośrednich, takich jak SMS-y, e-maile czy nagrania. Ważne jest także to, aby mieć świadków konkretnych zdarzeń. Po zebraniu dowodów należy zastanowić się nad tym, gdzie zgłosić mobbing. Jeżeli zachowania takie jak nękanie czy obrażanie pochodziły od współpracowników, można skierować się bezpośrednio do pracodawcy. Pracownik może także zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy oraz rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia. Warto pamiętać, że za mobbing grozi pracodawcy kara, na przykład wypłata odszkodowania.

Bibliografia

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141&type…