Odprawa dla pracownika zwolnionego należy się tylko osobom, które pracowały na zasadach kodeksu pracy, czyli na umowie o pracę. Wysokość odprawy dla pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony lub określony zależy od trybu zwolnienia oraz ilości przepracowanych lat u danego pracodawcy.

Kiedy należy się odprawa dla pracownika?

Istnieje kilka warunków, które muszą zostać spełnione, aby została wypłacona odprawa dla pracownika. Przede wszystkim pracodawca musi zatrudniać minimum 20 osób w ramach umowy o pracę. Jeżeli pracowników jest mniej niż 20, to rekompensata finansowa za zwolnienie nie zostanie wypłacona. Ponadto odprawa dla pracownika przysługuje tylko wtedy, gdy wina leży po stronie pracodawcy. Z punktu widzenia prawa pracy nie ma znaczenia terminowość umowy, ponieważ odprawa dla pracownika zatrudnionego na czas określony, który został zwolniony z przyczyn niezależnych od niego, powinna zostać wypłacona. Jednak w sytuacji, w której umowa na czas określona kończy się i nie zostaje przedłużona, pracodawca nie ma obowiązku wypłacania rekompensaty finansowej.

Upadłość firmy a odprawa dla pracownika

W sytuacji, w której pracodawca ogłosi upadłość firmy, a spełnione zostaną wszystkie wyżej opisane warunki, to odprawy dla pracowników powinny być wypłacone. Warto jednak pamiętać o tym, że pracodawca może ogłosić upadłość i zwalniać po kolei pracowników co jakiś czas. Wtedy osoby, które zostaną zwolnione na końcu, nie otrzymają odprawy, ponieważ liczba osób zatrudnionych będzie mniejsza niż 20. Likwidacja firmy i odprawa dla pracownika to często poruszany w mediach temat, ponieważ w przypadku upadłości pracodawca ma prawo zwolnić kobiety w ciąży, a także pracowników w wieku przedemerytalnym. Warto dodać, że w sytuacji ogłoszenia upadłości firmy możliwe jest skrócenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca. Jednakże za skrócony czas należy się pracownikowi rekompensata finansowa.

Wysokość odprawy dla pracownika

Wysokość odprawy pieniężnej dla zwalnianego pracownika nie może przekroczyć 15- krotności wynagrodzenia minimalnego, które jest obowiązujące w danym okresie rozliczeniowym. Oznacza to, że osoby zwolnione w 2019 roku nie mogą otrzymać więcej niż 33 750 złotych brutto. Dokładna kwota odprawy zależy jednak od dwóch czynników: wynagrodzenia miesięcznego pracownika oraz stażu pracy. Odprawa dla pracownika zwalnianego przysługuje w wysokości:

  • jednokrotności miesięcznego wynagrodzenia (jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy przez okres od 2 lat do 8 lat),
  • dwukrotności miesięcznego wynagrodzenia (jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy przez okres krótszy niż dwa lata),
  • trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia (jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy przez okres dłuższy niż 8 lat).

W tym miejscu warto zauważyć, że odprawa dla pracownika przechodzącego na emeryturę rządzi się swoimi prawami. Osoba, która przechodzi na emeryturę, zgodnie z kodeksem pracy powinna otrzymać wysokość jednokrotności miesięcznego wynagrodzenia, bez względu na staż pracy. Zdarza się jednak, że z woli pracodawcy pracownik przechodzący na emeryturę otrzyma wyższą odprawę.

Odprawa dla pracownika przy likwidacji stanowiska pracy powinna być wypłacona najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy. Dodatkowo podwładnym, którzy nie wykorzystali urlopu wypoczynkowego, przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane dni. Pracodawca może także udzielić pracownikowi urlopu w okresie wypowiedzenia i nie wypłacać ekwiwalentu. Na koniec warto dodać, że pracownik, który nie był świadomy tego, że należy mu się odprawa, może starać się o nią aż do trzech lat po zwolnieniu.