Praca zespołowa to pojęcie, które funkcjonuje już na poziomie szkoły. W ramach edukacji dzieci, a później młodzież uczy się mechanizmów, które pozwalają na efektywną współpracę z innymi. Umiejętność ta przydaje się również w dorosłym życiu, zwłaszcza na polu zawodowym. Przykładów pracy zespołowej może być wiele, ponieważ stanowi ona ważny element wykonywania obowiązków zawodowych w firmach z różnych branż. Jeżeli przebiega prawidłowo, pozwala na rozwój kreatywności i kompetencji pracowników, a także ułatwia realizację celów przedsiębiorstwa.

Co to jest praca zespołowa? Definicja terminu

Definicja pracy zespołowej jest stosunkowo prosta. Zgodnie z nią, mianem tym nazywa się przekazanie grupie pracowników określonych zadań lub czynności, które wydzielone są z ogólnych procesów pracy.

Zespoły w firmie wybierane są na podstawie struktury organizacji, zadań do wykonania, a także wiedzy, kwalifikacji i predyspozycji poszczególnych pracowników. W utworzonej grupie każda z osób przyjmuje na siebie jakąś rolę (jedną lub więcej), np. definiowanie celów, zbieranie informacji niezbędnych do rozwiązania danego problemu, analiza poszczególnych zagadnień czy koordynacja działań. W tym kontekście praca w zespole polega na współdziałaniu pracowników pełniących różne funkcje.

Cechy pracy zespołowej

Praca w zespole cechuje się współpracą między poszczególnymi pracownikami. Dzięki niej mogą oni osiągać lepsze wyniki, a także doskonalić własne umiejętności i uczyć się od siebie nawzajem.

Podstawowe zasady pracy zespołowej opierają się na kilku elementach. Aby pracownicy działali efektywnie, muszą m.in.:

  • opanować zdolność skutecznej komunikacji,
  • umieć przyjmować konstruktywną krytykę,
  • otworzyć się na pomysły i sugestie ze strony współpracowników,
  • skupić się na realizowaniu wspólnych celów, a nie tylko własnych interesów,
  • mieć poczucie odpowiedzialności za pracę zespołową,
  • udzielać sobie wsparcia oraz okazywać zaufanie,
  • dbać o stworzenie dobrej atmosfery.

 

Widać więc wyraźnie, że praca w zespole wymaga nie tylko umiejętności twardych, ale również odpowiednich kompetencji miękkich, takich jak chociażby cierpliwość, asertywność czy kreatywność.

Zalety pracy w zespole

Efektywna praca zespołowa może przynieść wiele korzyści nie tylko firmie, ale również poszczególnym pracownikom. Taki tryb wykonywania zadań jest przede wszystkim bardziej wydajny, ponieważ pozwala łatwiej osiągnąć wyznaczone cele. Dzieje się tak m.in. dzięki prawidłowemu rozdzieleniu zadań i sprawnemu przepływowi informacji, a także możliwości wykorzystania większej liczby pomysłów.

Praca w zespole wpływa też pozytywnie na energię i zapał pracowników do wykonywania obowiązków. Odczuwają oni większą motywację, ponieważ pragną wykazać się na tle grupy, a także chcą uniknąć negatywnej oceny ze strony jej członków. Oprócz tego praca zespołowa  pobudza ich kreatywność i wzmacnia umiejętności komunikacyjne. Jeżeli odbywa się w miłej atmosferze, redukuje też stres i zapewnia poczucie przynależności do grupy.

Praca zespołowa i jej wady

Praca w zespole może mieć także pewne wady. Jeżeli grupę tworzą indywidualiści, trudno będzie im się porozumieć i wypracować wspólną linię działania. Zbudowanie zgranego i efektywnego zespołu zajmuje też czas i wymaga dużego zaangażowania. Niezwykle istotny jest także wybór odpowiednich liderów – postawienie na nieodpowiednie osoby może doprowadzić do spowolnienia prac, a także powstania nieprzyjemnej atmosfery.

Zagrożeniem związanym z pracą zespołową jest też tendencja niektórych osób do tzw. próżniactwa społecznego. Polega ono na tym, że wkład członka grupy w wykonywanie obowiązków jest mniejszy, niż gdyby pracował indywidualnie.