Z 40. edycji badania „Monitor Rynku Pracy” wynika, że czas niezbędny do znalezienia nowego zatrudnienia jest krótszy niż na początku 2020 r. Wydłuża się jednak okres współpracy z jedną firmą. Na nową pracę decydują się głównie osoby, które chcą otrzymywać wyższe pensje. Wśród najbardziej pożądanych benefitów wymienia się natomiast prywatną opiekę medyczną. Coraz więcej pracowników jest zadowolonych z zadań służbowych, które wykonują. Pomimo tych pozytywnych aspektów, obawy o utratę posady utrzymują się na wysokim poziomie, a szanse na znalezienie nowej oceniane są nisko.

pracy szukamy krócej, a największą motywacją do jej zmiany pozostaje wynagrodzenie

10% pracowników deklaruje, że aktywnie szuka pracy, a 44% rozgląda się za nowym zatrudnieniem. Okres potrzebny do znalezienia nowego zatrudnienia skrócił się do 2,3 z 2,4 miesiąca na początku br. W ostatnim czasie łatwiej było w tym zakresie mężczyznom (2 miesiące) niż kobietom (2,8 miesiąca). Najkrócej, bo 1,9 miesiąca pracy szukali mieszkańcy wschodnich regionów Polski (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie). Podjęcie nowego zatrudnienia najwięcej czasu zajmowało natomiast osobom z centrum kraju (woj. mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie). Biorąc pod uwagę typy miejscowości najmniej trudności z podjęciem pracy mieli mieszkańcy miast od 50 do 200 tys. mieszkańców. Najwięcej problemów w tym aspekcie napotykały natomiast osoby ze wsi w obrębie dużych aglomeracji. Najczęściej nowego zatrudnienia poszukują sprzedawcy i kasjerzy oraz przedstawiciele branży hotelarskiej i gastronomicznej.

Blisko połowa respondentów wskazała, że największą motywacją do zmiany pracy jest dla nich chęć zdobycia wyższego wynagrodzenia. Na kolejnych miejscach uplasowały się takie czynniki jak: chęć rozwoju zawodowego i korzystniejsza forma zatrudnienia.

W badaniu zaobserwowano również, że wydłużyła się długość pracy u jednego pracodawcy. O 5 p.p. wzrósł natomiast odsetek osób, które pracują w jednym przedsiębiorstwie więcej niż 10 lat. Wynosi on 36%. 28% respondentów zatrudniona jest w firmie do roku, a 36% pracuje w tym samym miejscu od 1 do 5 lat.

monitor-rynku-pracy-powody-utraty-pracy-40.png
monitor-rynku-pracy-powody-utraty-pracy-40.png

coraz więcej Polaków jest zadowolonych z wykonywanych zadań służbowych

Satysfakcję płynącą z wykonywanej pracy odczuwa 4 na 5 zatrudnionych. Najwięcej osób, które czerpią przyjemność związaną z zatrudnieniem w obecnej firmie zamieszkuje południe kraju (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie i małopolskie) oraz miasta powyżej 200 tys. mieszkańców. Z wykonywanych obowiązków zawodowych bardziej zadowolone są też kobiety niż mężczyźni oraz osoby młodsze. 84% zatrudnionych w wieku od 18 do 29 lat jest zadowolonych ze swojej obecnej pracy, podczas gdy w grupie od 50 do 64 lat wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 73%.

W podziale na stanowiska najbardziej zadowolona z wykonywanej pracy jest kadra zarządzająca przedsiębiorstwem, kierownicy średniego szczebla oraz kasjerzy i sprzedawcy. Jeśli chodzi o branże, to o satysfakcji w kontekście zawodowym najczęściej mówią przedstawiciele kultury, rozrywki, rekreacji i sportu.

wśród benefitów od pracodawcy króluje prywatna opieka zdrowotna

Najatrakcyjniejszym ze wszystkich świadczeń dodatkowych oferowanych przez pracodawców jest prywatna opieka zdrowotna. Wskazuje na nią co drugi zatrudniony. Na drugim miejscu jest ubezpieczenie na życie, a trzecim – ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Benefity te są również wskazywane, jako te najbardziej pożądane. Jeśli chodzi o świadczenia socjalne, to tym najbardziej atrakcyjnym dla zatrudnionych są dopłaty do wypoczynku, czyli wczasy pod gruszą. W dalszej kolejności pracownicy wymieniają paczki dla rodzin i dzieci na święta oraz niskooprocentowane kredyty oraz pożyczki na zakup lub remont mieszkania.

Z badania wynika także, że więcej dodatków oferują firmy większe oraz z sektora publicznego, a najmniej te od 2 do 9 pracowników. Najczęściej wskazywanym źródłem wiedzy o benefitach i świadczeniach socjalnych oferowanych przez zakład pracy jest przełożony.

jesteśmy mniej chętni do zmiany firmy, rzadziej tej awansujemy lub zmieniamy zespół

Miejsce pracy zmieniło 18% zatrudnionych, czyli o 5 p.p. mniej niż w pierwszych 3 miesiąca 2020 r. Najczęściej pomiędzy pracodawcami migrowali mieszkańcy centralnej części kraju oraz miast powyżej 200 tys. mieszańców. Częściej na współpracę z inną firmą decydowali się też mężczyźni niż kobiety. Widoczny jest także związek pomiędzy wiekiem oraz zmianą miejsca pracy – czym młodszy pracownik, tym chętniej zmieniał miejsce zatrudnienia. W podziale na stanowiska, na zmianę pracodawcy najczęściej decydowali się inżynierowie oraz niewykwalifikowani robotnicy.

W ciągu ostatnich 6 miesięcy awans lub przesunięcie do innego zespołu zadeklarowało 19% zatrudnionych. Zmiany takie najczęściej dotknęły mieszkańców południowej części kraju i miast powyżej 200 tys. mieszańców oraz osób z najmłodszej grupy wiekowej (18-29 lat). Biorąc pod uwagę stanowiska, na awans lub zmianę zespołu najczęściej liczyć mogli inżynierowie oraz mistrzowie i brygadziści. W podziale na branże zmiana stanowiska objęła największą liczbę pracowników handlu i gastronomii.

monitor-rynku-pracy-rotacja-rynek-pracy-40.png
monitor-rynku-pracy-rotacja-rynek-pracy-40.png

pracownicy nadal obawiają się utraty pracy i nisko oceniają szanse na znalezienie nowej

16% pracowników uważa, że prawdopodobieństwo ich zwolnienia jest duże. Największe obawy o utratę zatrudnienia mają mieszkańcy centralnej Polski, miast powyżej 200 tys. mieszkańców oraz od 20 do 50 tys. mieszkańców, a także inżynierowie, niewykwalifikowani robotnicy oraz top management. O swoje posady pewni natomiast pozostają kierownicy średniego szczebla.

4 na 5 zatrudnionych uważa, że w przypadku zwolnienia znajdzie jakąkolwiek pracę, a ponad połowa, że będzie to posada tak samo dobra lub lepsza niż obecnie. Przy czym 1/5 Polaków jest przekonana, że nie ma szans na nowe zatrudnienie w krótkim czasie. Największymi optymistami, jeśli chodzi o możliwość podjęcia zarówno jakiejkolwiek, jak i analogicznej lub lepszej pracy są mieszkańcy północy Polski (woj. zachodniopomorskie i pomorskie). O taką samą lub lepszą posadę najłatwiej będzie też w miastach do 20 tys. mieszkańców. Swoje szanse na rynku pracy lepiej oceniają mężczyźni. Ocena możliwości zawodowych spada również wraz z wiekiem. W podziale na stanowiska najszybciej pracę powinni znaleźć inżynierowie i kierowcy.