Zasiłek dla bezrobotnych stanowi formę wsparcia dla osób, które z jakichś przyczyn utraciły dotychczasowe zatrudnienie. Świadczenie można pobierać przez 6 lub 12 miesięcy. Aby uzyskać do niego prawo, należy spełnić kilka warunków.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Osoby, które chcą pobierać zasiłek dla bezrobotnych muszą zarejestrować się w lokalnym urzędzie pracy. Warunkiem przyznania świadczenia jest posiadanie przynajmniej rocznego stażu zatrudnienia. Oprócz tego przez przedłożenie odpowiednich dokumentów należy udowodnić, że w okresie ostatnich 18 miesięcy przed zapisaniem się do urzędu, przez co najmniej 365 dni wykonywało się pracę, za którą otrzymywało się przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Od zarobków musiały być także odprowadzane należne składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Należy przy tym pamiętać, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje jedynie w sytuacji, w której urząd pracy nie może zaoferować danej osobie pracy, stażu lub przygotowania zawodowego. Jeżeli bezrobotny otrzyma taką propozycję, jednak odrzuci ją bez uzasadnionej przyczyny, traci wówczas możliwość pobierania świadczenia. To samo dotyczy sytuacji, w której bezrobotny znajdzie pracę na własną rękę.

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki naliczania okresu zatrudnienia

Przydzielenie zasiłku dla bezrobotnych wymaga minimum rocznego stażu pracy w ciągu ostatnich 18 miesięcy Co ważne na okres ten składa się nie tylko wykonywanie obowiązków na podstawie umowy o pracę. Do czasu trwania zatrudnienia zalicza się również:

 • przebywanie na urlopie wychowawczym;
 • świadczenie usług na podstawie zawarcia umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (o ile podstawa wymiaru odprowadzanych od nich składek nie była niższa od minimalnego wynagrodzenia);
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (o ile nie korzystało się z ulg w ramach tzw. małego ZUS-u);
 • odbywanie zasadniczej służby wojskowej;
 • pobieranie świadczenia rentowego przyznanego z tytułu stwierdzenia niezdolności do pracy.

Kto traci prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

W niektórych przypadkach nawet spełnienie powyższych warunków nie stanowi gwarancji wypłaty świadczenia. Trzeba bowiem pamiętać, że prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługuje w przypadku:

 • rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem, o ile nastąpiło to w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy (od tej reguły istnieją pewne odstępstwa);
 • odbywania praktyk absolwenckich, za które otrzymuje się miesięczne wynagrodzenie, którego kwota jest wyższa niż połowa pensji minimalnej;
 • pobrania odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • otrzymania dyscyplinarnego zwolnienia z pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed zapisaniem się do urzędu pracy w celu otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.

 

Prawo zatem ściśle określa komu i kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Przed zapisaniem się do urzędu pracy warto sprawdzić, czy spełnia się wszystkie wymogi dotyczące pobierania świadczenia.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest uwarunkowana długością stażu pracy, a także okresem pobierania świadczenia. W pierwszej połowie 2020 roku wyniosła kolejno:

 • 80% podstawowego zasiłku przy stażu zatrudnienia wynoszącym mniej niż 5 lat, co daje 603,17 zł netto przez pierwsze trzy miesiące pobierania zasiłku i 483,49 netto w kolejnych miesiącach;
 • 100 % podstawowego zasiłku przy stażu wynoszącym od 5 do 20 lat, co daje 741,87 zł netto przez pierwsze trzy miesiące pobierania zasiłku i 592,52 netto w kolejnych miesiącach;
 • 120% podstawowego zasiłku przy stażu wynoszącym minimum 20 lat, co daje 880,67 zł netto przez pierwsze trzy miesiące pobierania zasiłku i 701,65 zł netto w kolejnych miesiącach.

 

Należy pamiętać, że kwota zasiłku dla bezrobotnych jest cyklicznie waloryzowana – nowe stawki obowiązują od 1 czerwca każdego roku.