W budowaniu pozytywnej marki pracodawcy oraz efektywnym zarządzaniu zatrudnionymi istotny jest każdy etap współpracy. Począwszy od pozyskania talentów, rozwoju ich kompetencji i podnoszenia efektywności, aż po gotowość do wsparcia pracownika w sytuacji, gdy jego kwalifikacje nie są̨ na danym stanowisku wystarczające lub rzeczywistość́ biznesowa wymaga zmian w strukturze zatrudnienia. Tymczasem z badania „Outplacement: wsparcie pracowników w Polsce” zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad wynika, że blisko 75% zatrudnionych nie dostaje od firmy żadnego wsparcia w związku z zakończeniem współpracy. A jeżeli już dostaje, to najczęściej jest to odprawa pieniężna, gwarantowana prawem.

quote icon

Epidemia COVID-19 zmusiła wiele przedsiębiorstw w Polsce do podjęcia trudnych decyzji związanych z redukcją zatrudnienia. Nie oznacza to jednak, że pracownicy muszą być́ pozostawieni sami sobie. Z punktu widzenia długofalowej strategii pozyskiwania i utrzymywania talentów w organizacji, istotne jest wsparcie zatrudnionych również w sytuacji zakończenia współpracy. Skorzystanie ze wsparcia ekspertów, którzy zapewnią pracownikom doradztwo zawodowe, pomoc w przebranżowieniu czy poszukiwaniu nowego zatrudnienia, może zatrzymać́ negatywne oddziaływanie podjętych decyzji na wizerunek pracodawcy, co w przyszłości może dać́ firmie przewagę̨ w pozyskiwaniu talentów.

– mówi Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i HR Consultancy w Randstad Polska.

44% Polaków w całej swojej karierze miało doświadczenie utraty zatrudnienia z winy pracodawcy

Zgodnie z badaniem Randstad „Outplacement: wsparcie pracowników w Polsce” 46% zatrudnionych w swoim życiu zawodowym nie straciło pracy. 11% respondentów zakończyło współpracę z firmą z własnej winy, tj. z powodu niedostatecznych kompetencji czy utraty uprawnień́ do wykonywania zawodu. Pozostali, tj. 44%, zostali zwolnieni z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, np. z powodu likwidacji przedsiębiorstwa lub stanowiska, zwolnień grupowych czy nieprzedłużenia umowy.

Najwięcej osób dotkniętych zwolnieniem z winy pracodawcy (50%) zamieszkuje północny region Polski (woj. zachodnio-pomorskie i pomorskie). Najmniej zaś, bo 37% to mieszkańcy zachodu kraju (woj. lubuskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie). Odsetek osób, które utraciły pracę w związku z działaniami zatrudniającego, największy jest w miastach od 50 do 200 tys. mieszkańców i wynosi 49%. Zjawisko to częściej dotyka też kobiet (46%) niż mężczyzn (43%). Redukcja etatu, nie ze swojej winy, najczęściej spotyka osoby w wieku od 40 do 49 lat (58%) oraz te z wykształceniem podstawowym (49%). W badaniu zaobserwowano także, że zwolnienia takie dotyczą głównie osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło (52%)

W podziale na stanowiska, pracę z winy pracodawcy najczęściej tracą kierowcy (57%), sprzedawcy i kasjerzy (51%) oraz specjaliści (48%). Najrzadziej natomiast inżynierowie (25%), managerzy wyższego szczebla (28%). Jeśli chodzi o branże, to ze zwolnieniami najczęściej spotykali się w swojej karierze przedstawiciele branży finansowej i ubezpieczeniowej (52%), handlu detalicznego i hurtowego (51%) oraz hotelarstwa i gastronomii (49%). Najrzadziej – telekomunikacji i IT (34%), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz przemysłu (po 36%).

większość pracowników w przypadku zwolnienia nie otrzymywała wsparcia pracodawcy

74% zatrudnionych w związku z sytuacją zwolnienia w ciągu swojej całej kariery zawodowej nie otrzymało żadnego wsparcia od pracodawcy. W grupie tej najwięcej jest osób z północnego, zachodniego i centralnego (woj. mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie) regionu Polski - 75%. Brak pomocy najbardziej odczuwalny jest na wsiach w obrębie dużych aglomeracji. 79% mieszkańców takich obszarów deklaruje brak troski firmy. Na pomoc w przypadku utraty zatrudnienia rzadziej mogą liczyć kobiety (25%) niż mężczyźni (27%). Najwięcej wsparcia otrzymują natomiast osoby w wieku od 50 do 64 lat. 33% z nich deklaruje, że pracodawca udzielił im pomocy w związku z zakończeniem współpracy.

Na wsparcie firmy najczęściej liczyć mogą osoby zatrudnione na stanowiskach kierowników średniego szczebla (33%), specjalistów (29%) oraz pracowników biurowych i administracji (28%). W podziale na branże, w najlepszej sytuacji pod tym względem są przedstawiciele transportu i logistyki (33%), edukacji (32%), branży budowlanej (28%).

quote icon

Dla budowania marki pracodawcy kluczowe jest by firma zadbała również o tę część zespołu, której dalej nie będzie w stanie zapewnić zatrudnienia. Osoba, którą dotychczasowy pracodawca wesprze w przygotowaniu do dalszej drogi zawodowej, prawdopodobnie doceni jego wysiłek i zachowa dobre zdanie o firmie. Dana organizacja będzie też częściej polecana jako atrakcyjne miejsce pracy. Przedsiębiorstwa z markami o pozytywnych opiniach otrzymują dwa razy więcej aplikacji kandydatów, wydają też mniej pieniędzy na zatrudnienie i utrzymanie pracowników.

– mówi Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i HR Consultancy w Randstad Polska.

odprawa pieniężna najpopularniejszym i najbardziej pożądanym świadczeniem na rzecz pracownika

46% zatrudnionych, w ciągu całej swojej kariery w ramach wsparcia od pracodawcy w związku ze zwolnieniem otrzymało odprawę pieniężną. 89% osób, które skorzystały z tego świadczenia ocenia je pozytywnie, tj., jako bardzo pomocne lub raczej pomocne. Ten rodzaj wsparcia traktowany jest jednak przez ekspertów jako rozwiązanie krótkoterminowe. Pozwala zaspokoić doraźne potrzeby po utracie zatrudnienia, ale nie daje realnych szans na znalezienie nowego. Takim perspektywicznym rozwiązaniem są natomiast działania w ramach outplacementu, które w bezpośredni sposób wpływają na możliwość zdobycia nowej pracy.

Na drugim miejscu wśród najpopularniejszych metod wsparcia znajduje się wystawienie referencji. Taką pomoc otrzymało 39% Polaków, a 77% uważa ją za pomocną. 13% pracowników firma umożliwiła spotkanie z doradcą zawodowym, a 12% wsparcie w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Wśród pozostałych form pomocy pracownicy wymienili przygotowanie profesjonalnego CV (11%), przeprowadzenie próbnej rozmowy rekrutacyjnej (8%) oraz wsparcie w przebranżowieniu (7%).

Z perspektywy pracowników najbardziej pożądanym sposobem pomocy w przypadku zakończenia współpracy jest odprawa pieniężna. Wskazuje na nią 58% Polaków. Na kolejnych miejscach znajdują się wsparcie w szukaniu nowego zatrudnienia (40%), wystawienie referencji (31%), pomoc w przebranżowieniu (21%), spotkanie z doradcą zawodowym (16%), przygotowanie profesjonalnego CV (15%) i próbna rozmowa rekrutacyjna (12%).