1/4 polskich pracowników w ostatnim półroczu zdecydowała się na zmianę pracodawcy. Głównym motorem tych zmian wciąż pozostaje rozwój zawodowy. Dopiero na drugim miejscu pojawiają się kwestie finansowe. Maleje udział pracowników, którzy są dłużej związani z jednym pracodawcą, co sygnalizuje dużą dynamikę wśród zatrudnionych Polaków. Wydłuża się natomiast nieznacznie czas poszukiwania nowego zatrudnienia, w niektórych regionach sięga niemal 3 miesięcy.

poznaj pełne wyniki badania monitor rynku pracy »

25% uczestników najnowszej 35.edycji badania Monitor Rynku Pracy zadeklarowało zmianę pracodawcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W ciągu kwartału zanotowaliśmy w tej kwestii wzrost odsetka zmieniających miejsce pracy o 5 p.p. (o 4 p.p. w stosunku do początku poprzedniego roku). W tym samym czasie nie zmienił się poziom rotacji wewnątrz firm – 21% badanych ma nowe stanowisko u dotychczasowego pracodawcy.

Pod względem zmiany pracodawcy w ostatnim półroczu liderami byli pracownicy ze wschodnich regionów Polski (Podkarpacie, Lubelszczyzna, Podlasie oraz Warmia i Mazury – 29%). Powyżej krajowej średniej taką aktywność zawodową deklarowali jeszcze tylko mieszkańcy północy kraju (województw pomorskiego i zachodniopomorskiego – 26%). Najrzadziej pracę zmieniali pracownicy z zachodu Polski – 21%.

Najwyższą rotację w ostatnim okresie obserwujemy wśród respondentów z miast. W miejscowościach od 50 do 200 tysięcy mieszkańców sięga 1/3 respondentów, w miastach od 20 do 50 tysięcy mieszkańców – 30%, a w największych polskich metropoliach – 29%. Pracodawcę niemal tak samo często zmieniają mężczyźni (24%) co kobiety (25%). Rotacja wśród najmłodszych pracowników w wieku od 18 do 29 lat jest blisko 4 razy większa niż wśród osób w wieku od 50-64 lat (10%). Najrzadziej pracodawców zmieniały w ostatnim półroczu osoby z wykształceniem wyższym (20%), najczęściej – z wykształceniem średnim (27%).

pracę zmieniają najczęściej pracownicy fizyczni, najrzadziej szefowie

Listę grup zawodowych, które najczęściej zmieniali pracodawcę, otwierają robotnicy niewykwalifikowani – w tej grupie miejsce pracy w ciągu półrocza zmieniło 35% badanych. Powyżej krajowej średniej plasują się także kasjerzy, sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta (32%), pracownicy biurowi i administracyjni (30%), kierowcy (28%) oraz mistrzowie i brygadziści (27%).

W firmach stanowisko najczęściej zmieniali w ostatnim czasie mistrzowie i brygadziści (40%, nawet cztery razy częściej niż robotnicy niewykwalifikowani). Powyżej średniej dla Polski znaleźli się również kierownicy średniego szczebla (30%), kadra zarządzająca najwyższego szczebla (25%) oraz pracownicy biurowi i administracyjni (23%).

Wyjątkowo często pracodawcę zmieniają jeszcze dwie grupy – osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas określony (42%) oraz zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną (46%).

chęć rozwoju zawodowego wciąż najsilniejszym motorem zmian

Najważniejszym powodem zmiany pracodawcy kolejny kwartał z rzędu pozostaje chęć rozwoju zawodowego – wskazuje ją 58% respondentów (o 5 p.p. mniej niż przed kwartałem). 43% ankietowanych wymienia wyższe wynagrodzenie w nowej firmie (o 10 p.p. mniej niż przed kwartałem). Na trzecim miejscu znalazła się korzystniejsza forma zatrudnienia u nowego pracodawcy (35%, spadek o 7 p.p.). Również ważne okazuje się niezadowolenie z dotychczasowego miejsca pracy (35%, wzrost o 4 p.p.).

Obserwujemy też, że znacząco wzrósł (o 4 p.p. do 33%) odsetek pracowników, którzy u obecnego pracodawcy zatrudnieni są krótko, maksymalnie do roku. Odwrotny trend widzimy w grupie osób, które z obecnym pracodawcą związane są co najmniej od 5 lat – notujemy tu spadek o 5 p.p. do 33%).

kobiety szukają pracy krócej niż mężczyźni

2,3 miesiąca – tyle średnio zajmuje znalezienie nowego pracodawcy w Polsce według szacunków pracowników, którzy miejsce pracy zmienili w ciągu ostatniego półrocza. Czas ten jest nieco krótszy wśród kobiet (2,2 miesiąca) niż wśród mężczyzn (2,4). Najkrócej pracy poszukiwali 30-latkowie (2,1), najdłużej 40-latkowie (2,9). O ponad pół miesiąca dłużej zajmuje znalezienie nowej pracy osobom z wykształceniem podstawowym (2,7) niż absolwentom wyższych uczelni (2,1).

Czas poszukiwania pracy najkrótszy jest w regionach północnych kraju (1,8) i tylko w województwach pomorskim i zachodniopomorskim skrócił się w stosunku do poprzedniego badania. Najdłużej znalezienie nowej posady zajmuje na wschodzie Polski (2,8).

przyjrzyj się szczegółowym wynikom – pobierz raport z badania rynku pracy »

Wszystkie wyniki badania omawiamy też w informacji prasowej »