Konieczność wystawiania świadectwa pracy jest regulowana przez Kodeks pracy. Oznacza to, że mogą je otrzymać jedynie osoby, które wykonywały obowiązki służbowe na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Dokument ten jest im niezbędny podczas podejmowania zatrudnienia w kolejnej firmie. W przypadku trudności ze znalezieniem nowego zajęcia, świadectwo pracy stanowi także podstawę do otrzymania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Co to jest świadectwo pracy i do czego jest potrzebne?

Świadectwo pracy to dokument, który zawiera informacje, które potrzebne są do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Wydawane jest w momencie wygaśnięcia zawartej umowy o pracę lub w chwili zakończenie jej trwania na mocy wypowiedzenia złożonego przez pracownika lub pracodawcę. Kwestie związane z trybem wystawiania i treścią świadectwa pracy reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 roku.

Wypełnione świadectwo pracy jest konieczne m.in. do:

 • otrzymania odpowiedniego ekwiwalentu za urlop,
 • ustalenia wymiaru urlopu,
 • określenia stażu ubezpieczeniowego,
 • otrzymania zasiłku dla osób bezrobotnych,
 • starania się o prawo do emerytury.

Umowa zlecenie a świadectwo pracy

Zależność świadectwo pracy a umowa zlecenie nie występuje. Oznacza to, że zleceniodawca nie może wystawić zleceniobiorcy takiego dokumentu, ponieważ nie łączy ich stosunek pracy, a jedynie umowa cywilnoprawna.

Świadectwo pracy przy umowie zleceniu może być zastąpione zaświadczeniem o zatrudnieniu. Takie pismo potwierdza jednak tylko sam fakt pracy w danej firmie i nie daje dodatkowych przywilejów, np. wliczenie czasu trwania umowy do stażu pracy i ustalenie na tej podstawie wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Jak wygląda świadectwo pracy?

Wiele osób zastanawia się, jak wypełnić świadectwo pracy. Odpowiednie wytyczne w tej kwestii podane są w rozporządzeniu znajdującym się w Dzienniku Ustaw. Co zawiera świadectwo pracy? Wśród niezbędnych informacji znajdują się dane dotyczące:

 • okresu zatrudnienia,
 • pełnionego stanowiska,
 • wymiaru etatu,
 • okoliczności rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę,
 • liczby wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego w roku, w którym zakończony został stosunek pracy,
 • wykorzystania dni urlopu bezpłatnego,
 • udzielenia urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego na mocy odpowiedniej podstawy prawnej,
 • okresu, w którym pracownik podlegał pod ochronę stosunku pracy,
 • zwolnień od pracy,
 • liczby dni,  w których pracownik nie był zdolny do pracy, jednak otrzymał za nie wynagrodzenie oraz tych, za które go nie otrzymał,
 • czasu, za który należne jest odszkodowanie związane ze skróceniem okresu wypowiedzenia,
 • odbycia służby wojskowej,
 • wykonywania obowiązków zawodowych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresu dodatkowego urlopu lub innych świadczeń czy uprawnień,
 • okresów nieskładkowych.

 

Na życzenie pracownika, świadectwo pracy może też zawierać dodatkowe informacje.

Termin wydania świadectwa pracy

Kwestia tego, kiedy świadectwo pracy powinno zostać wydane, jest regulowana prawnie. Według obowiązujących przepisów pracodawca musi doręczyć dokument ostatniego dnia pracy. Jeżeli z jakichś powodów nie jest to możliwe, powinien dostarczyć go pocztą, maksymalnie 7 dni od zakończenia umowy.

Co ważne, zgodnie z przepisami świadectwo pracy wydaje się pracownikowi lub upoważnionej przez niego osobie.

Zgubione świadectwo pracy – co dalej?

W przypadku zgubionego świadectwa pracy należy zwrócić się do byłego pracodawcy o wydanie duplikatu (kopia dokumentu przechowywana jest w aktach osobowych pracownika). Można to zrobić zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.