kim jest pracownik socjalny?

 

Osoby, które czują w sobie misję pomagania innym i działania na rzecz słabszych członków społeczeństwa, powinny rozważyć wykonywanie zawodu pracownika socjalnego. Profesja ta wymaga odznaczania się ogromną empatią i dużego poczucia sprawiedliwości społecznej. Wiąże się to ze wspieraniem m.in. dzieci, osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Pracownicy socjalni pomagają im na różne sposoby. Pracują przy tym w różnego typu ośrodkach pomocy społecznej, choć osób na tym stanowisku potrzebują też inne instytucje i organizacje pozarządowe.

Praca jako pracownik socjalny to niezwykle wymagające zajęcie. Polega na podejmowaniu współpracy z rodzinami lub grupami społecznymi oraz różnymi instytucjami w celu zapewnienia tym pierwszym odpowiedniego wsparcia. Poza zaspokajaniem ogólnych potrzeb ludzi pracownik socjalny dąży do poprawienia dobrobytu jednostek. Celem jego działań jest pomoc podopiecznym, którzy z różnych powodów obecnie sobie nie radzą, w odzyskaniu albo wzmocnieniu zdolności do poprawnego i samodzielnego funkcjonowania w obrębie społeczeństwa. Choć pracownik socjalny współpracuje z różnymi ludźmi, jego działania koncentrują się na osobach słabszych, marginalizowanych, uciskanych lub dotkniętych ubóstwem. Taki specjalista może więc zajmować się m.in. sierotami (w tym dziećmi dotkniętymi sieroctwem społecznym), przewlekle lub obłożnie chorymi pacjentami, osobami z niepełnosprawnościami, zmagającymi się z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, nadużywającymi różnych substancji oraz seniorami. Aby udzielić wsparcia poszczególnym grupom lub jednostkom, podejmuje współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami o charakterze pozarządowym, placówkami oświaty, policją itp.

Pracownik socjalny stoi też na straży praw obywatelskich i praw człowieka. Jego rolą jest bronienie godności osoby ludzkiej. Zajmuje się diagnozowaniem i zwalczaniem niesprawiedliwości społecznych, takich jak różne formy dyskryminacji czy wykorzystywanie o charakterze fizycznym lub emocjonalnym. Podejmuje również działania profilaktyczne, podnosi świadomość na temat zdrowia psychicznego, wykorzystywania dzieci itd. Wszystkie czynności wykonuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

aktualne oferty pracy
1

w czym może specjalizować się pracownik socjalny?

Pracownik socjalny zazwyczaj zajmuje się wieloma interesantami. Wśród nich znajdują się osoby i grupy zmagające się z problemami różnego typu. Taki specjalista może pracować jako m.in.:

●       pracownik socjalny współpracujący z ośrodkami wychowawczymi i szkołami – współdziała z rodzicami i nauczycielami, aby rozwiązywać takie problemy jak zastraszanie, agresywne zachowanie czy częste nieobecności w szkole zaobserwowane wśród dzieci i młodzieży. Opracowuje strategię, która ma poprawić rozwój społeczny uczniów i wychowanków oraz pozytywnie wpłynąć na ich wyniki w nauce;

●       pracownik socjalny wspierający rodziny i dzieci – oferuje pomoc potrzebującym tego rodzinom oraz dąży do tego, by chronić dzieci i zapewnić im bezpieczny rozwój. Może udzielać wsparcia w zakresie otrzymania mieszkania socjalnego, skorzystania z danego programu pomocy społecznej itp. Podejmuje także interwencje w przypadku konfliktów rodzinnych oraz w sytuacji zaniedbywania lub znęcania się nad dziećmi;

●       pracownik socjalny udzielający wsparcia związanego z opieką zdrowotną – może zajmować się m.in. rozpoznawaniem sytuacji socjalno-bytowej pacjenta po zakończeniu jego hospitalizacji, pomaganiem w przenoszeniu się ze szpitala do domu, wspieraniem w zrozumieniu diagnozy, wyszukiwaniem zakładów opiekuńczo-leczniczych, zapewnieniem łączności między hospitalizowanym chorym a jego środowiskiem życia;

●       pracownik socjalny zajmujący się osobami z problemami psychicznymi oraz nadużywającym substancji psychoaktywnych – pracuje z osobami zmagającymi się z chorobami psychicznymi, m.in. udziela im informacji na temat placówek, w których mogą się leczyć, pomaga całej rodzinie w zaakceptowaniu i dostosowaniu się do diagnozy. Oferuje pomoc także uzależnionym osobom, na różne sposoby wspierając je w zdrowieniu i drodze do życia w trzeźwości.

Pracownik socjalny może więc mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Wymaga to od niego nie tylko wiedzy, lecz także stosownych predyspozycji.

Zobacz również: Kim jest researcher? Zarobki na stanowisku i wymagania

Co robi pracownik socjalny w swojej pracy? Zakres obowiązków

Zadania pracownika socjalnego są złożone. Taka osoba odpowiada za wiele różnorodnych kwestii, a ich celem zawsze jest pomoc potrzebującym. Podstawowy zakres obowiązków pracownika socjalnego obejmuje m.in.:

●       określanie, które rodziny i indywidualne osoby potrzebują pomocy – zadaniem pracownika socjalnego jest identyfikacja osób w danej społeczności, które wymagają wsparcia. Wśród nich mogą znajdować się seniorzy, osoby w kryzysie bezdomności itp. W przypadku zgłaszanych incydentów związanych z przemocą domową specjalista powinien dotrzeć do jej ofiar (w tym dzieci) i zaproponować odpowiednią pomoc;

●       przeprowadzanie diagnozy sytuacji życiowej klientów – rolą pracownika socjalnego jest określenie, z jakimi trudnościami zmagają się dane osoby, ocenienie zaawansowania problemów oraz wyznaczenie sposobów, które mogą pomóc w ich rozwiązaniu. Specjalista musi przy tym zebrać kluczowe informacje o sytuacji swoich podopiecznych, ich warunkach życiowych, pozycji w danej społeczności, historii medycznej i dotykających ich problemach. Powinien także poznać bliskich tych osób. W tym celu przeprowadza wywiad środowiskowy, tworzy notatki służbowe i opracowuje inne ważne dokumenty. Pozwala to dobrze przeanalizować sytuację konkretnej osoby lub rodziny i na tej podstawie określić rodzaj oraz zakres wymaganego wsparcia;

●       znalezienie odpowiedniej pomocy dostosowanej do potrzeb danej osoby – po określeniu, czego potrzebują podopieczni, pracownik socjalny musi poinformować ich o możliwości skorzystania ze świadczeń, które im przysługują, a także przedstawić formy pomocy dostosowane do ich problemów. W tym celu sam musi zweryfikować np. jakie są dostępne programy pomocy społecznej, nawiązać współpracę z placówkami opieki zdrowotnej, zorientować się w sytuacji związanej z przyznawaniem mieszkań socjalnych, wskazać placówki opiekuńcze itd.

●       utrzymywanie stałego kontaktu z potrzebującymi – kiedy pracownik socjalny zapewni swoim podopiecznym odpowiednie wsparcie, musi na bieżąco monitorować ich sytuację oraz to, jak realizowane są programy pomocowe;

●       reagowanie na sytuacje kryzysowe – pracownik socjalny odpowiada za działania interwencyjne w razie nagłych przypadków dotyczących np. pogorszenia zdrowia psychicznego, napaści na tle seksualnym lub innym bądź znęcania się nad dziećmi. Udziela wówczas doraźnej pomocy. Oprócz tego odpowiada za podejmowanie działań o charakterze zaradczym.

Konkretny zakres obowiązków pracownika socjalnego zależy od typu instytucji, z którą współpracuje oraz potrzebami interesantów. Wszystkie wykonywane przez niego działania muszą być zgodne z prawem i etyką zawodową. Ponadto pracownik socjalny dąży do poprawy jakości świadczonych usług. Podejmuje współpracę z wieloma instytucjami i specjalistami oraz współtworzy lokalne programy pomocowe.

Przeczytaj również: Zawód: programista – co warto wiedzieć?

Jak wygląda praca pracownika socjalnego?

Praca pracownika socjalnego ma w dużej mierze charakter biurowy. Przez znaczną część czasu wykonuje się ją w pomieszczeniach. Przygotowuje się wówczas dokumenty, przegląda ważne informacje o potrzebujących, wysyła wiadomości e-mail, kontaktuje drogą elektroniczną lub telefoniczną z różnymi instytucjami itp. Pracownik socjalny korzysta przy tym z typowego sprzętu – komputera z oprogramowaniem biurowym i dostępem do internetu, telefonu, drukarki czy skanera. Używa również specjalnego systemu POMOST stworzonego z myślą o pracy jednostek pomocy społecznej.

W biurze możliwe jest przyjmowanie interesantów. Można też kontaktować się z nimi drogą mailową, telefoniczną i listowną. Oprócz tego pracownik socjalny spotyka się z nimi w ich miejscu zamieszkania. Wyjazdy w teren stanowią ważną część jego pracy. W ich ramach odwiedza też np. siedziby instytucji i organizacji, różnego typu grupy wsparcia, w których uczestniczą jego podopieczni itp.

Zadania pracownika socjalnego, choć często wykonywane samodzielne, wymagają regularnego kontaktowania się z innymi ludźmi. To nie tylko klienci, lecz także współpracownicy z różnych branż. Wśród nich mogą być np. asystenci rodziny, specjaliści z zakresu praw dzieci, pielęgniarki środowiskowe, lekarze rodzinni, mediatorzy oraz asystenci prawni.

Warto wiedzieć, że pracownik socjalny ma przywilej pierwszeństwa w przypadku załatwiania spraw w urzędach, instytucjach itp. Dodatkowo organy administracji publicznej muszą pomagać specjalistom podczas wykonywania tego typu obowiązków. Ważną informację stanowi również fakt, że pracownik socjalny jest objęty ochroną prawną, którą stosuje się w przypadku pełnienia zadań funkcjonariusza publicznego.

Warunki zatrudnienia pracownika socjalnego

Pracownik socjalny może być zatrudniony na cały etat lub wykonywać swoje obowiązki w niepełnym wymiarze godzin, w zależności od charakteru posady. Wypełnia swoje zadania na podstawie umowy o pracę. Daje mu to poczucie stabilności oraz możliwość korzystania z różnego typu udogodnień, takich jak urlop wypoczynkowy, urlop wychowawczy czy dodatkowe świadczenia.

W przypadku zatrudnienia na pełen etat pracownik socjalny pracuje średnio 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo, o stałych porach, np. między 9.00 a 17.00. W zależności od struktury danej instytucji czasami może zdarzyć się praca w trybie zmianowym.

W praktyce pracownik socjalny często pozostaje w kontakcie z podopiecznymi również poza typowymi godzinami pracy, np. wieczorami, w weekendy i święta. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji kryzysowych, Wypełniając codzienne obowiązki, musi więc postarać się, aby dobrze zadbać o swój work-life balance.

Gdzie może pracować pracownik socjalny?

Pracownik socjalny najczęściej pracuje w instytucjach samorządowych oraz organizacjach o charakterze pozarządowym. Zatrudnienie możliwe jest m.in. w ośrodkach lub domach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, szpitalach i innych placówkach świadczących usługi medyczne, noclegowniach, ośrodkach interwencji kryzysowych, podmiotach przeciwdziałających przemocy w rodzinie, zakładach karnych, jednostkach zapobiegania bezrobociu, centrach integracji społecznej, regionalnych ośrodkach polityki społecznej itp. Oprócz tego taki specjalista może pracować jako pracownik socjalny w domu dziecka lub w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Jak wygląda rozwój zawodowy pracownika socjalnego?

W przypadku zawodu pracownika socjalnego stopnie i zasady rozwoju zawodowego są jasno wyznaczone przez konkretne przepisy. Kolejne poziomy kariery obejmują następujące stanowiska wraz z wymaganiami dotyczącymi ich zdobycia:

●       pracownik socjalny – konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia wyznaczonego przepisami ustawy związanej z pomocą społeczną;

●       starszy pracownik socjalny – poza typowymi kwalifikacjami pracownika socjalnego należy mieć 5 lat doświadczenia w zawodzie;

●       specjalista pracy socjalnej – niezbędne jest odpowiednie wykształcenie wyższe umożliwiające objęcie stanowiska specjalisty pracy socjalnej lub zdobycie dyplomu pracownika socjalnego oraz specjalizacji I stopnia na stanowisku „pracownik socjalny” oraz 3-letnie doświadczenie;

●       starszy specjalista pracy socjalnej – potrzebne jest stosowne wykształcenie lub uzyskanie dyplomu pracownika socjalnego i specjalizacji II stopnia w tej profesji oraz 5-letni staż pracy;

●       starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator – trzeba odznaczać się wykształceniem wyższym potrzebnym do wykonywania tej profesji lub dyplomem pracownika socjalnego, specjalizacją II stopnia oraz 5-letnim doświadczeniem;

●       główny specjalista pracy socjalnej – wymagane jest wyższe wykształcenie specjalistyczne oraz 5-letni staż zatrudnienia lub wykształcenie wyższe pozwalające na objęcie posady wraz ze specjalizacją II stopnia w profesji pracownika socjalnego i 6-letnim doświadczeniem.

Powyższe ustalenia wynikają z art. 121b ustawy o pomocy społecznej.

2

ile zarabia pracownik socjalny?

Zarobki pracownika socjalnego zależą od różnych kwestii. Duże znaczenie ma to, czy dana osoba jest zatrudniona w podmiocie państwowym, czy prywatnym. Ważne są też doświadczenie i umiejętności konkretnego specjalisty. Zarobki pracowników socjalnych uważa się za dość niskie. Wiele osób wskazuje, że są nieadekwatne do poziomu trudności tego zawodu i zaangażowania, jakiego on wymaga. Zgodnie z dostępnymi danymi* mediana wynagrodzeń na stanowisku zwykłego pracownika socjalnego (bez awansu) wynosi 4060 zł brutto. Najlepiej opłacani otrzymują od 4680 zł brutto w górę.

* Dane pochodzą z portalu wynagrodzenia.pl ze stycznia 2022 roku.

Na jakie dodatki może liczyć pracownik socjalny?

Pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej, centrach usług społecznych czy powiatowych centrach pomocy rodzinie poza stałą pensją otrzymują też różnego typu dodatki. Wśród nich znajdują się:

●       400 zł dodatku w skali miesiąca za pracę w terenie;

●       10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego raz na 2 lata, po przepracowaniu minimum 3 lat w zawodzie;

●       prawo do szkoleń przeprowadzanych przez pracodawcę minimum raz na 2 lata, których celem jest podniesienie bezpieczeństwa osobistego;

●       zwrot przynajmniej 50% kosztów szkolenia z obszaru specjalizacji zawodowej;

●       zwrot kosztów dojazdu związanych z pracą w terenie, jeśli pracodawca nie może zapewnić go podwładnym w ramach środków, które pozostają do jego dyspozycji.

Kwestie związane z przydzielaniem dodatków są uregulowane prawnie.

3

jak zostać pracownikiem socjalnym?

Osoby, które chcą pracować jako pracownik socjalny, muszą spełnić konkretne warunki. Kluczowe jest posiadanie określonej wiedzy i umiejętności oraz odpowiednie wykształcenie. Obecnie (stan na 2022 rok) kwalifikacje pracownika socjalnego można zdobyć poprzez ukończenie pomaturalnego kolegium pracowników służb społecznych, które kształci w profesji pracownika socjalnego, albo uzyskanie dyplomu studiów I stopnia (tzw. licencjat) lub II stopnia (tzw. magisterka) na kierunku praca socjalna. Ustalenia w tym zakresie obowiązują od 1 stycznia 2014 roku. Pracownik socjalny bez wykształcenia ujętego w przepisach, zdobytego po tej dacie, nie może pracować w zawodzie. Warto jednak pamiętać, że w przeszłości regulacje były nieco inne. W związku z tym pracę w zawodzie pracownika socjalnego mogą też wykonywać np. osoby, które przed końcem 2013 roku otrzymały dyplom studiów wyższych o specjalności przygotowującej do pełnienia tej profesji na takich kierunkach jak socjologia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna, politologia lub psychologia.

Od pracownika socjalnego wymaga się też spełnienia innych wymogów. Ważne, aby miał polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych, był niekarany i korzystał z pełni praw publicznych. Wśród istotnych kwalifikacji pracownika socjalnego znajduje się także znajomość regulacji prawnych, w tym m.in. ustawy o pomocy społecznej.

 

4

czym powinien cechować się pracownik socjalny?

Pracownik socjalny musi cechować się różnymi umiejętnościami, również tymi z zakresu kompetencji miękkich. Istotne są m.in. empatia i zrozumienie podopiecznych, zdolność określenia ich potrzeb oraz zapewnienia im wsparcia, a także myślenie krytyczne, które ułatwia analizowanie różnych sytuacji i przypadków. Bardzo ważna jest również komunikatywność i wysoka kultura osobista. Oprócz tego liczy się odporność na stres, opanowanie emocjonalne, odwaga, wytrwałość i duża doza cierpliwości.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.