54% polskich pracowników dostało podwyżkę u obecnego pracodawcy w 2019 roku. I takich deklaracji jest więcej wśród uczestników badania Monitor Rynku Pracy, gdy porównujemy wyniki do tych sprzed roku. Wówczas 42% ankietowanych twierdziło, że w minionym roku dostało wyższe wynagrodzenie.

Najczęściej podwyżki otrzymywali w zeszłym roku pracownicy z województw północnej i zachodniej Polski (57%). Rzadziej natomiast pracownicy z południa i wschodu kraju (52%). Wzrost wynagrodzenia częściej deklarują kobiety (57%) niż mężczyźni (50%). Największy odsetek respondentów, którzy dostali w zeszłym rok podwyżkę, zanotowaliśmy wśród osób w wieku od 30 i 39 lat (58%) – znacznie wyższy niż np. wśród najmłodszych (53%) i najstarszych pracowników (51%).

Podwyżki najczęściej deklarują też osoby z wykształcenie podstawowym (58%) i wyższym (57%), mieszkańcy wsi w obrębie aglomeracji miejskich (61%), wsi poza aglomeracjami (55%) oraz największych metropolii (55%), a także osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas nieokreślony (63%).

kto najczęściej dostał podwyżki? ranking stanowisk i sektorów

Wśród stanowiska najczęściej podwyżki u obecnego pracodawcy stały się udziałem mistrzów i brygadzistów (83%), inżynierów (73%), specjalistów (62%) oraz techników i robotników wykwalifikowanych (59%). Wśród branży wzrost wynagrodzeń najczęściej odczuli pracownicy administracji publicznej (67%), edukacji (65%), transportu i logistki (59%), telekomunikacji I IT (59%) oraz przemysłu (58%).

38-mrp-podwyzki-zawody.png
38-mrp-podwyzki-zawody.png

Pracowników, którzy w ostatnim roku otrzymali podwyżki wynagrodzenia, zapytaliśmy też o ich poziom. Co drugiemu ankietowanemu wynagrodzenie wzrosło o 5-10%, 29% otrzymało mniej niż 5% podwyżki, 14% od 10 do 20%, a 7% powyżej 20%. W porównaniu do zeszłego roku wzrosła liczba respondentów, którzy deklarują podwyżki w przedziale od 5 do 10% oraz tych, którym wynagrodzenie wzrosło powyżej 20%.

43% respondentów, którzy otrzymali w zeszłym roku podwyżkę twierdzi, że była ona niż się tego spodziewali. 44% uważa, że była taka, jak się spodziewali, a 13% - że wyższa niż się spodziewali.

satysfakcjonujące wynagrodzenie? jak polscy pracownicy oceniają swoje pensje?

48% ogółu badanych jest zadowolonych z aktualnego poziomu swojego wynagrodzenia. To tylko nieco więcej niż przed rokiem (47%). Wyższa jest natomiast satysfakcja z pensji wśród osób, które w zeszłym roku otrzymały podwyżkę – 57% respondentów deklaruje zadowolenie.

Ponad połowa wszystkich uczestników badania Monitor Rynku Pracy spodziewa się na początku 2020 roku wzrostu wynagrodzenia. Takie prognozy pracownicy mają częściej niż w poprzednich latach. Na początku 2019 roku podwyżki spodziewało się 48% badanych, a na początku 2018 roku zaledwie 35% respondentów.

38-mrp-podwyzki-plany-2020.png
38-mrp-podwyzki-plany-2020.png

kto spodziewa się podwyżki w 2020 roku?

Noworocznych podwyżek najczęściej spodziewają się pracownicy z województw wschodnich (podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego). 58% respondentów to poziom wysoki, gdy porównujemy liczbę deklaracji w pozostałych częściach kraju – od 47% w centralnych województwach do 53% w zachodnich.

Podwyżek częściej spodziewają się kobiety (55%) niż mężczyźni (48%), a także najmłodsi respondenci do 29 roku życia (63%), osoby z wykształceniem podstawowym (57%), mieszkańcy wsi w obrębie aglomeracji miejskich (64%) i respondenci zatrudnieni na umowę o pracę na czasie określony (54%) lub w oparciu o umowę cywilno-prawną (54%).

Wśród grup zawodowych najbardziej przekonani o wzroście swojego wynagrodzenia na początku roku są inżynierowie (64%), mistrzowie i brygadziści (63%), kierowcy (58%), pracownicy administracyjni i biurowi (55%) oraz robotnicy niewykwalifikowani (55%). Gdy przyglądamy się branżom polskiej gospodarki, to najczęściej takie deklaracje pojawiają się wśród zatrudnionych w hotelarstwie i gastronomii (58%), finansach i ubezpieczeniach (57%), handlu (56%) oraz administracji publicznej (56%).

Pierwsza w tym roku edycja badania Monitor Rynku Pracy przynosi także nowe informacje o czasie poszukiwania nowego zatrudnienia, ocenie sytuacji na rynku pracy oraz skłonności do zmiany pracodawcy.