Dyscyplinarne zwolnienie pracownika to jeden ze sposobów na rozwiązanie stosunku pracy. Jest to tryb wyjątkowy, który znajduje zastosowanie w przypadku każdego typu umowy o pracę, w tym na czas nieokreślony, określony, okres próbny lub na zastępstwo. Co istotne, dyscyplinarne zwolnienie z może dotyczyć każdego pracownika, nawet tego, który w świetle przepisów prawa pracy podlega szczególnej ochronie.

Powody zwolnienia dyscyplinarnego

Zwolnienie dyscyplinarne jest regulowane przez kodeks pracy. Według art. 52 § 1 istnieją trzy powody uprawniające pracodawcę do zastosowania tego trybu.

  1. Zwolnienie dyscyplinarne pracownika może nastąpić wtedy, gdy dopuścił się on ciężkiego i rażącego naruszenia obowiązków pracowniczych.
  2. Dyscyplinarne zwolnienie pracownika możliwe jest także w sytuacji, w której popełnił on przestępstwo, którego charakter uniemożliwia mu dalsze wykonywanie obowiązków na danym stanowisku.
  3. Trzecią sytuacją, która upoważnia do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, jest utrata przez pracownika uprawnień niezbędnych do wykonywania konkretnej pracy.
     

Co istotne, dyscyplinarne zwolnienie z pracy może dotyczyć każdego. Nie są przed nim chronione kobiety w ciąży lub na urlopie macierzyńskim, a także osoby, które za mniej niż 4 lata osiągną wiek emerytalny. Możliwe jest także zwolnienie dyscyplinarne na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie, a także zwolnienie dyscyplinarne w trakcie wypowiedzenia.

Warunki zastosowania dyscyplinarnego zwolnienia z pracy

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika musi zostać przeprowadzone według odpowiednich procedur. Jego podstawą jest ustalenie, czy faktycznie doszło do przewinień ze strony osoby zatrudnionej. Odpowiedzialność ta leży po stronie pracodawcy (wyjątkiem jest popełnienie przestępstwa). Jeżeli podejmie on decyzję o zwolnieniu, musi też skonsultować ją ze związkami zawodowymi (o ile pracownik jest przez nie reprezentowany). Dodatkowo konieczne jest zachowanie terminu rozwiązania umowy. Od chwili, w której pracodawca zauważył przesłanki przemawiające za zwolnieniem dyscyplinarnym, ma on 30 dni na dostarczenie odpowiedniego dokumentu.

Warto przy tym pamiętać, że ścisły wzór zwolnienia dyscyplinarnego nie istnieje. Tego typu dokument powinien jednak zawierać dane pracownika i pracodawcy, powody zwolnienia dyscyplinarnego, a także informację o możliwości odwołania się od decyzji do sądu pracy.

Zwolnienie dyscyplinarne – konsekwencje rozwiązania umowy z winy pracownika

Rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym ma wiele przykrych konsekwencji. Wraz z nim następuje wpisanie informacji o zwolnieniu dyscyplinarnym do świadectwa pracy. Wpis ten na zawsze pozostanie w papierach, w związku z czym każdy przyszły pracodawca będzie mógł dowiedzieć się o przewinieniu popełnionym niegdyś przez pracownika. Znalezienie nowej pracy po zwolnieniu dyscyplinarnym często jest więc bardzo trudne.

Inne skutki zwolnienia dyscyplinarnego to utrata prawa do odprawy oraz trudności z otrzymaniem świadczeń dla bezrobotnych. Warto też zwrócić uwagę na relację zwolnienie dyscyplinarne a urlop. W przypadku niewykorzystanych dni wolnych pracownik, który został wyrzucony z pracy, nie będzie mógł ich wykorzystać. Zamiast tego otrzyma pieniężny ekwiwalent.