kim jest kierownik budowy?

 

Każda budowa, która wymaga pozwolenia, musi mieć swojego kierownika. Taki specjalista jest niezbędny – wynika to bezpośrednio z przepisów polskiego prawa. To właśnie on nadzoruje, jak przebiegają roboty i odpowiada za wszelkie działania na placu, na którym powstaje nowy obiekt. Kierownik budowy pełni więc bardzo ważną funkcję. Przynosi mu to satysfakcjonujące zarobki. Warto wiedzieć, jak wygląda codzienna praca osoby na tym stanowisku.

Kierownik budowy to profesja oznaczona kodem zawodowym 132301. Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się szeregiem czynności związanych z nadzorowaniem i organizowaniem różnego typu robót budowlanych. Robi to w zgodzie z takimi dokumentami jak: pozwolenie na budowę, zgłoszenie, projekt budowlany, dokumentacja wykonawcza oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Dodatkowo kierownik budowy w swojej pracy musi kierować się aktualnymi przepisami prawnymi. Powinien więc być na bieżąco z regulacjami, ponieważ często się one zmieniają.

Praca jako kierownik budowy wymaga szerokiej wiedzy – technicznej i nie tylko. Profesja ta ma charakter usługowy i skupia się na zarządzaniu procesami budowy. Jej celem jest zadbanie o odpowiednie wykonanie danego obiektu w czasie wyznaczonym przez harmonogram, a następnie przekazanie go inwestorowi, gdy będzie już gotowy do użytkowania.

Warto wiedzieć, że specjalista zajmujący się takimi kwestiami musi być zatrudniony przy realizacji wielu inwestycji o charakterze budowlanym. Wynika to z oficjalnych regulacji. Kiedy jest potrzebny kierownik budowy? Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego powinien być obecny podczas robót budowlanych oraz powstawania wszelkich obiektów, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia.

Należy także podkreślić, że kierownik budowy to stanowisko wyższego stopnia. Stanowi przy tym jeden z zawodów zaufania publicznego. Najogólniej mówiąc, mianem tym określa się profesje, które mają wyjątkowo duże znaczenie społeczne oraz są związane z realizowaniem i obsługiwaniem potrzeb ludzkich o charakterze osobistym. Do ich wykonywania niezbędne jest posiadanie m.in. stosownego wykształcenia, kompetencji (zarówno zawodowych, jak i związanych ze zdrowiem) oraz kwalifikacji etycznych i moralnych. Konieczne jest spełnienie wielu warunków. Dlatego też nie każdy może zostać kierownikiem budowy.

aktualne oferty pracy
1

co robi kierownik budowy? Obowiązki na stanowisku

Zakres obowiązków kierownika budowy jest szeroki. Taki specjalista zajmuje się szeregiem różnorodnych procesów i zadań związanych z realizacją danej inwestycji. Oprócz tego spoczywa na nim duża odpowiedzialność. Główne obowiązki kierownika budowy to m.in.:

 • poddawanie analizie ważnych dokumentów związanych z budową – m.in. projektu wykonawczego, warunków pozwolenia na przeprowadzenie budowy oraz umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych;
 • udzielanie zezwoleń na wykorzystywanie pracy maszyn i urządzeń na placu budowy w zgodzie z aktualnymi regulacjami prawnymi dostarczanymi m.in. przez Urząd Dozoru Technicznego;
 • ustalanie planu robót realizowanych przez ekipę budowlaną, a następnie kontrolowanie i ocenianie sposobu ich wykonywania;
 • kierowanie całą budową zgodnie z wytycznymi wynikającymi z przepisów prawa (ustalanie zakresu prac, rozdzielanie i koordynowanie zadań, nadzorowanie pracy podwładnych i sprawdzenie jej poprawności itp.);
 • przygotowywanie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;
 • dbałość o przestrzeganie kluczowych zasad bezpieczeństwa na budowie;
 • wstrzymywanie realizacji zadań na budowie w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z budową (również tej powykonawczej i związanej z zakończeniem budowy);
 • współpraca z inspektorem nadzoru budowlanego;
 • wnioskowanie o zmiany w projekcie budowy, jeśli zaistnieje taka potrzeba;
 • zadania związane z przyjęciem i zabezpieczeniem terenu budowy;
 • dbałość o dotrzymywanie terminów ujętych w harmonogramie;
 • robienie wpisów do dziennika budowy;
 • zgłaszanie gotowości budowy do odbioru;
 • uczestnictwo w odbiorze końcowym;
 • nadzorowanie usuwania usterek.

Obowiązki kierownika budowy są więc niezwykle ważne. Należy wykonywać je z pełną uwagą i zaangażowaniem. Od ich poprawnego wypełniania zależy bowiem sukces całej inwestycji budowlanej.

2

jak wygląda praca jako kierownik budowy?

Praca jako kierownik budowy wygląda zazwyczaj podobnie, bez względu na firmę, w której jest się zatrudnionym. Odbywa się przede wszystkim na placu budowy, a więc w terenie. Wiąże się to z koniecznością wypełniania zadań zawodowych również w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, wiatr czy śnieg.

Drugim miejscem, w którym kierownik budowy wykonuje swoje obowiązki, jest zaplecze biurowe znajdujące się na placu budowy. Specjalista może się w nim zajmować m.in. tworzeniem planów i dokumentacji, opracowywaniem harmonogramu, dokonywaniem potrzebnych obliczeń itp.

Praca na stanowisku kierownika budowy ma w dużej mierze charakter indywidualny. Taki specjalista pełni funkcję przełożonego dla grupy podwładnych – zarządza nimi i oddelegowuje do zadań. Swoje obowiązki wypełnia przy tym samodzielnie. Czasami podejmuje jednak współpracę z innymi specjalistami – ma to miejsce w przypadku wyjątkowo skomplikowanych sytuacji.

Warto podkreślić, że zawód kierownika budowy wymaga sporej dyspozycyjności. Wiąże się bowiem z wyjazdami w różne miejsca – place budowy mogą mieć różne lokalizacje, zwłaszcza jeśli to praca sezonowa. Taka profesja na pewno nie należy do statycznych. Konieczna jest w niej mobilność i gotowość do zmian.

3

bezpieczeństwo w pracy kierownika budowy

W pracy kierownika budowy zachowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa jest kluczowe. Konieczne będzie więc szczególne zwrócenie uwagi na przepisy BHP. Specjalista musi chronić nie tylko siebie (np. poprzez noszenie specjalnej odzieży roboczej oraz kasku ochronnego), lecz także swoich podwładnych. Powinien więc prowadzić procesy budowlane w zgodzie z obowiązującymi regulacjami oraz przekazywać swoim współpracownikom informacje na temat zasad bezpieczeństwa i kontrolować, czy się do nich stosują.

Należy też wiedzieć, że na kierowniku budowy spoczywa odpowiedzialność nie tylko za bezpieczeństwo pracowników, lecz także za powierzone mu mienie. Musi odpowiednio zabezpieczyć plac budowy, aby nie mogły na niego wejść osoby do tego nieuprawnione. Jeśli nie dopełni tych obowiązków, powinien liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

4

z jakich narzędzi pracy korzysta kierownik budowy?

Kierownik budowy korzysta z wielu narzędzi charakterystycznych dla swojej branży. Używanie konkretnych urządzeń zależy jednak w dużej mierze od typu budowy. Inne maszyny stosuje się podczas budowania domów jednorodzinnych, a inne w budownictwie przemysłowym.

Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi przez kierownika budowy są jednak różnego typu urządzenia pomiarowe. W zależności od potrzeb mogą to być laserowe dalmierze lub poziomice, niwelatory, tachimetry lub teodolity. Oprócz tego w codziennej pracy specjalista używa typowych urządzeń biurowych, przede wszystkim komputera z dostępem do internetu i zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem, a także skanera i drukarki.

5

warunki zatrudnienia kierownika budowy

Kierownik budowy zazwyczaj wykonuje swoje obowiązki służbowe na podstawie umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony; czasami może też zdarzyć się umowa na zastępstwo). Gwarantuje to największą pewność i stałość zatrudnienia oraz łączy się z wieloma udogodnieniami i przywilejami dla pracowników. Innym rozwiązaniem jest kontrakt B2B. Mogą podpisać go kierownicy budowy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Pozwala im to na podejmowanie współpracy z różnymi podmiotami w tym samym czasie.

Jeśli chodzi o rozkład pracy, kierownik budowy może wykonywać swoje zadania w trybie jednozmianowym. Często spotykany jest podstawowy lub równoważny system czasu pracy. Zawód ten wymaga jednak bycia przygotowanym na niespodziewane sytuacje. Kierownik budowy musi liczyć się z koniecznością nadgodzin. Stosowanymi w tej branży rozwiązaniami są: nienormowany czas pracy oraz praca wielozmianowa. Wszystko jest kwestią indywidualną i zależy od ustaleń zapisanych w umowie, a także potrzeb wynikających z charakteru konkretnej budowy.

6

gdzie może pracować kierownik budowy?

Jak już wiadomo, kierownik budowy jest niezbędnym specjalistą na placu budowy, która wymaga uzyskania pozwolenia. Specjaliści z tego obszaru zazwyczaj nie mają więc problemów ze znalezieniem zajęcia zarobkowego. Praca czeka na nich przede wszystkim w przedsiębiorstwach budowlanych – to najpopularniejsze i najbardziej oczywiste rozwiązanie. Mogą mieć charakter lokalny, regionalny, krajowy lub międzynarodowy. Innym pomysłem jest zatrudnienie się w jednostce administracji publicznej. Oferty można znaleźć w urzędach gminy, miasta oraz w starostwach. Ponadto zatrudnienie jest możliwe w inspektoratach budowlanych.

Często wybieraną przez kierowników budowy opcję stanowi prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Mogą oni wówczas współpracować bezpośrednio z inwestorami będącymi firmami lub instytucjami albo osobami fizycznymi.Przeczytaj również: Czym jest redukcja etatu i jakie są jej podstawowe zasady?

7

ścieżka kariery kierownika budowy

Kierownik budowy to posada wyższego stopnia – aby ją objąć, trzeba odznaczać się konkretnym wykształceniem i kompetencjami oraz mieć doświadczenie na rynku pracy. Mimo to wciąż pozwala ono na rozwój zawodowy. Ważne jest dokształcanie się w obrębie obejmowanego stanowiska. Kierownik budowy może brać udział w różnego typu kursach i szkoleniach dotyczących takich zagadnień jak m.in.: najnowsze technologie stosowane w branży budowlanej, zarządzanie nieruchomościami i inwestycjami, rzeczoznawstwo budowlane itp. Umocni to jego pozycję zawodową i prawdopodobnie przyczyni się do wzrostu pensji.

Kierownik budowlany ma też możliwość rozwijać się w kierunku wykonywania innej profesji. Może zostać np. inspektorem nadzoru inwestorskiego lub budowlanego. Ciekawym pomysłem jest objęcie stanowiska rzeczoznawcy budowlanego, które stanowi duży awans zawodowy. Aby móc ubiegać się o taką posadę, trzeba spełnić ściśle określone warunki, m.in. przez minimum 10 lat zajmować się zadaniami związanymi z rzeczoznawstwem.

8

ile zarabia kierownik budowy?

Wielu prywatnych inwestorów zastanawia się, ile kosztuje kierownik budowy. Cennik usług takich specjalistów bywa zróżnicowany. Zależy m.in. od tego, czy współpraca odbywa się bezpośrednio z nimi albo z większą firmą budowlaną. Podobnie wygląda kwestia zarobków na tym stanowisku. Wpływa na nie wiele czynników – zarówno forma zatrudnienia (umowa o pracę lub samozatrudnienie), jak i poziom doświadczenia czy umiejętności danej osoby. W przypadku pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie budowlanym ważna jest także jego wielkość i lokalizacja.

Dostępne są dane pokazujące uśrednione zarobki specjalistów z tego obszaru. Według nich mediana wynagrodzeń na stanowisku kierownika budowy wynosi 8830 zł brutto miesięcznie. Specjaliści z dużym doświadczeniem i szerokimi umiejętnościami, zwłaszcza ci pracujący w większych miastach, mogą jednak liczyć na wyższe pensje. Najlepsi kierownicy budowy otrzymują miesięczne zarobki w wysokości 11350 zł brutto lub większe.

9

benefity pozapłacowe w pracy kierownika budowy

Wielu kierowników budowy zatrudnionych w prywatnych przedsiębiorstwach może też liczyć na pozafinansowe bonusy do pensji, które pełnią funkcję motywacyjną. Benefity pozapłacowe są dostarczane przez zdecydowaną większość średnich i dużych firm – zyskują na znaczeniu również w tych małych. Osoby zatrudnione na stanowisku kierownika budowy najczęściej otrzymują takie dodatki jak prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie na życie, karta typu Multisport lub służbowy sprzęt. Pracodawcy starają się też zapewnić im odpowiedni work-life balance.

10

kto może być kierownikiem budowy? Wymagania do pracy

Kwestia tego, jak zostać kierownikiem budowy jest złożona. Ten zawód wymaga spełnienia konkretnych wymogów. Kluczowe jest odpowiednie wykształcenie. Kierownikiem budowy może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku technicznym, np. budownictwo lub architekturę. Choć wystarczą studia I stopnia, czyli inżynierskie, uprawniają one do wykonywania tego zawodu jedynie w ograniczonym stopniu. Preferowane jest więc ukończenie studiów II stopnia (magisterskich).

Warto pamiętać, że według obecnych regulacji bez dyplomu uczelni wyższej nie można starać się o objęcie stanowiska kierownika budowy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w tym zawodzie, a także stosowne uprawnienia budowlane. Na podstawie przepisów obowiązujących w przeszłości można wówczas do pracy dopuścić również tych, którzy ukończyli tylko szkołę średnią.

Odpowiednie wykształcenie to jednak nie wszystko. Po studiach należy odbyć praktykę zawodową, która trwa minimum 2 lata. Konieczne są też uprawnienia kierownika budowy potwierdzające zdolność kierowania robotami budowlanymi i pełnienia samodzielnych funkcji o charakterze technicznym w branży budowniczej. Wydają je odpowiednie instytucje (Polska Izba Inżynierów Budownictwa). Aby utrzymać uprawnienia kierownika budowy, należy zdać egzamin pisemny i ustny, które sprawdzą wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu budownictwa.

Jak widać, droga do zawodu kierownika budowy jest dość długa. Bezwzględnie wymaga się bowiem spełnienia konkretnych wymogów formalnych. Warto także pamiętać, że pracodawcy miewają dodatkowe oczekiwania wobec kandydatów do pracy. Chodzi tu o takie cechy czy zdolności jak np. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, znajomość języka obcego oraz czynne prawo jazdy kat. B.Warto wiedzieć: Jak zdobyć certyfikat z języka angielskiego i dlaczego warto go mieć?

11

czym powinien wyróżniać się dobry kierownik budowy?

Poza konkretnymi umiejętnościami twardymi dobry kierownik budowy powinien wyróżniać się pewnymi predyspozycjami, cechami charakteru i kompetencjami miękkimi. Ważne, aby był osobą sprawną fizycznie o dobrym ogólnym stanie zdrowia. Wyjątkowo istotne jest wyróżnianie się odpowiednim refleksem i równowagą, zręcznymi rękami, a także bycie spostrzegawczym. Na tym stanowisku kluczowa będzie też dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa i zdolność rozróżniania kolorów.

Profesjonalny kierownik budowy powinien cechować się wyobraźnią przestrzenną, umiejętnościami organizacyjnymi, komunikatywnością, zdolnością zarządzania ludźmi oraz nastawieniem na rozwiązywanie problemów. Ponadto musi umieć podejmować szybkie decyzje i działać metodycznie. Do jego ważnych cech należy również odpowiedzialność, uważność, opanowanie i asertywność.

12

jakie są przeciwwskazania do wykonywania zawodu kierownika budowy?

Ponieważ profesja kierownika budowy wymaga odznaczania się dobrym zdrowiem, nie każdy może ją wykonywać. Z pracy na tym stanowisku wykluczone są osoby mające poważne problemy z układem krążenia, nerwowym, oddechowym oraz mięśniowo-szkieletowy. Przeciwwskazanie stanowi również lęk wysokości i słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.