kim jest brygadzista?

 

Brygadziści często stanowią rdzeń wielu przedsiębiorstw. To oni w pierwszej kolejności odpowiadają za nadzorowanie pracy szeregowych pracowników, od której zależy funkcjonowanie całej firmy. Pełnią więc ważną i odpowiedzialną funkcję. Z tego względu na tego typu stanowisku obsadza się osoby odznaczające się stosownymi predyspozycjami, które dobrze odnajdują się w roli bezpośrednich przełożonych, a przy tym świetnie znają specyfikę danej firmy oraz branży, w której ona funkcjonuje. Posada ta daje im dobre perspektywy zawodowe. Warto więc wiedzieć, jakie wyzwania czekają na brygadzistę i co zrobić, aby objąć takie stanowisko.

Brygadzista to stanowisko, które zalicza się do tzw. kadry zarządzającej przedsiębiorstwa (najczęściej niższego lub średniego stopnia). W pewnym sensie jest to zatem posada o charakterze kierowniczym. Niekiedy w ofertach pracy można znaleźć ją nawet pod nazwą kierownika brygady roboczej. Inne, wymiennie używane określenia stosowane wobec tego zawodu to przede wszystkim koordynator robót, mistrz, majster oraz sztygar.

Kim zatem jest brygadzista? Mianem tym nazywa się osobę, której główne zadania koncentrują się na kierowaniu oraz sprawowaniu nadzoru nad grupą podwładnych w firmie. Robi to z polecenia pracodawcy i sama również podlega przełożonym.

Brygadziści zazwyczaj zarządzają grupą kilku lub kilkunastu robotników. Co ważne, nie tylko kontrolują ich pracę i oddelegowują im konkretne zadania do wykonania, lecz także dbają o ich bezpieczeństwo i to, czy przestrzegają przepisów wynikających z regulacji BHP. Kontrolują także stan techniczny używanego przez nich sprzętu.

Zobacz: Szkolenie BHP – jak wygląda i kiedy trzeba je odbyć?

aktualne oferty pracy
1

za co odpowiada brygadzista? obowiązki na stanowisku

Obowiązki brygadzisty w zakładzie pracy zależą od wielu czynników. Wpływ na ich zakres ma m.in. branża, w której funkcjonuje dana firma oraz jej konkretne wymagania i oczekiwania. Pewne zadania zawodowe powtarzają się jednak w wielu przedsiębiorstwach bez względu na rodzaj ich działalności. Podstawowe obowiązki brygadzisty to zazwyczaj:

 • oddelegowywanie obowiązków podwładnym,
 • kontrolowanie realizacji codziennych zadań zawodowych przez podlegających mu pracowników,
 • przygotowywanie stosownej dokumentacji oraz sprawdzanie jej poprawności,
 • dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy poprzez nadzorowanie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i BHP,
 • pomaganie podwładnym we właściwym wykonywaniu obowiązków,
 • wykonywanie prac związanych z przedmiotem działalności firmy (np. na produkcji czy magazynie),
 • dbanie o mienie firmy,
 • podejmowanie współpracy z przełożonymi (np. kierownikami wyższego stopnia czy pracodawcą),
 • sprawdzanie stanu technicznego i stopnia eksploatacji narzędzi stosowanych w codziennej pracy,
 • zgłaszanie awarii lub usterek przełożonym.

Zakres obowiązków brygadzisty jest więc dość szeroki. Taki pracownik musi bowiem łączyć zadania z różnych obszarów.

Sprawdź aktualne oferty pracy w kategorii Brygadzista

brygadzista
brygadzista
2

jak wygląda praca jako brygadzista?

Brygadzista zazwyczaj wykonuje swoje codzienne zadania zawodowe w siedzibie danego przedsiębiorstwa. Wiele zależy jednak od tego, w jakiej branży jest zatrudniony. O ile brygadzista produkcji lub magazynowy faktycznie spędza większość czasu w zamkniętych pomieszczeniach, np. w różnego typu halach czy hangarach, o tyle pracownicy firm budowlanych często pracują w terenie, a więc na placach budowy.

Warto przy tym podkreślić, że brygadzista może pracować w różnorodnych sektorach. Najpopularniejsze stanowiska to:

 • brygadzista produkcji (w tym utrzymania ruchu),
 • brygadzista budowlany,
 • brygadzista na magazynie,
 • brygadzista w firmie sprzątającej,
 • brygadzista w dziale utrzymania ruchu,
 • brygadzista w piekarni.

Bez względu na profil działalności przedsiębiorstwa stanowisko brygadzisty zawsze wiąże się ze sporą dozą odpowiedzialności. Z tego względu jest przeznaczone dla doświadczonych pracowników.

Co ważne, praca jako brygadzista ma dwojaki charakter. Oczywiście w dużej mierze koncentruje się na kontrolowaniu innych pracowników, przydzielaniu im zadań czy czuwaniu nad realizacją konkretnych obowiązków. Z drugiej jednak strony brygadzista wykonuje też pracę fizyczną związaną z przedmiotem działalności danej firmy. Przykładowo, brygadzista produkcji lub magazynu może też odpowiadać za segregowanie paczek, wyładowywanie i załadowywanie towarów, składowanie produktów, zadania związane z obsługą taśmy produkcyjnej itp. Brygadzista w codziennej pracy musi więc godzić ze sobą różnego typu obowiązki.

Warto przy tym podkreślić, że praca na stanowisku brygadzisty niekiedy ma charakter indywidualny, a w innych przypadkach zespołowy. Taki pracownik zawsze jednak pozostaje w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi. Są to zarówno jego podwładni, jak i przełożeni.

3

ile zarabia brygadzista na budowie, produkcji czy magazynie?

Wynagrodzenia dla brygadzistów bywają różne. Ich wysokość uwarunkowana jest wieloma zmiennymi. Wpływ na nie mają m.in. kwestie dotyczące samej firmy. Istotne są:

 • Region, w którym znajduje się przedsiębiorstwo – ważne, czy jest on odpowiednio uprzemysłowiony, a także to, jak dużo jest w nim firm, które mogą szukać brygadzistów i czy stanowią oni w nim zawód deficytowy, czy nadwyżkowy. Zazwyczaj firmy zlokalizowane w większych miastach zapewniają wyższe kwoty wynagrodzeń.
 • Wielkość firmy – co do zasady, w większych firmach brygadziści mogą liczyć na lepsze zarobki.
 • Profil działalności danego podmiotu – przykładowo to, ile zarabia brygadzista na budowie, może różnić się od tego, ile zarabia brygadzista w firmie sprzątającej czy na magazynie.

Ostateczna stawka wynagrodzenia brygadzisty zależy też od jego doświadczenia, długości stażu pracy, posiadanych kompetencji, dodatkowych szkoleń itp.

Dostępne w Internecie dane pokazują przykładowe zarobki brygadzistów zatrudnionych w firmach produkcyjnych. Tego typu przedsiębiorstwa najczęściej poszukują takich pracowników. Zgodnie z wyliczeniami rynkowa mediana wynagrodzeń brygadzisty produkcji wynosi 5100 zł brutto miesięcznie. Najlepiej opłacani specjaliści na takim stanowisku mogą z kolei liczyć na 6080 zł brutto w skali miesiąca lub więcej. Z kolei brygadzista budowlany może niekiedy zarobić jeszcze więcej.

*Dane dotyczące wynagrodzeń podane za wynagrodzenia.pl

4

kto może objąć stanowisko brygadzisty?

Droga do zawodu brygadzisty nie jest krótka. Ten typ stanowiska mogą objąć osoby o odpowiedniej wiedzy, kompetencjach i przede wszystkim doświadczeniu zawodowym. Ważne, aby zostało ono wyniesione z pracy związanej z przedmiotem działalności danego przedsiębiorstwa. Przykładowo, brygadzistą produkcji może więc zostać osoba, która wcześniej pracowała w firmie produkcyjnej, a brygadzistą budowlanym pracownik znający się na zagadnieniach związanych z budownictwem. Związane jest to z tym, że pracownik na stanowisku zarządzającym powinien dobrze znać specyfikę danej branży, a także wykazywać się potrzebnymi w niej umiejętnościami twardymi.

Istotne jest też wykształcenie brygadzisty. Minimalne wymagania w tym względzie to zazwyczaj ukończenie szkoły średniej o profilu technicznym. Mile widziane są też oczywiście studia, np. na kierunkach związanych z logistyką, zarządzaniem, inżynierią produkcji, budownictwem itp., jednak bardzo często posiadanie dyplomu uczelni wyższej nie stanowi wymogu koniecznego.

Pożądane są także dodatkowe kwalifikacje związane z pracą w konkretnej branży. Przykładowo, przy zatrudnieniu na magazynie potrzebne mogą się okazać chociażby uprawnienia na wózki widłowe. Warto więc odbywać różnego typu szkolenia i kursy zawodowe. Osoba, która je posiada, staje się o wiele bardziej atrakcyjnym kandydatem dla pracodawców.

Dodatkowo brygadzista powinien umieć obsługiwać komputer oraz podstawowe oprogramowanie biurowe. Pozwoli to m.in. na przygotowywanie stosownej dokumentacji. Czasami konieczna może się też okazać znajomość bardziej zaawansowanych programów. Przykładem może być system ERP, który bywa bardzo potrzebny na stanowisku brygadzisty produkcji lub na magazynie.

Czasami pracodawcy wymagają też od brygadzistów prawa jazdy kat. B. Dotyczy to zwłaszcza osób, które będą musiały pracować również w terenie.

5

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Poznaj najczęściej zadawane pytania dotyczące pracy jako brygadzista.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.