kto to jest kierownik magazynu?

 

Praca na magazynie może być rozwojowa. Z czasem istnieje w niej szansa na objęcie posady wyższego stopnia, związanej z zarządzaniem innymi. Mowa tu o stanowisku kierownika magazynu, bez którego nie obędzie się żadna firma związana z logistyką i składowaniem towarów. To przyszłościowy zawód, który ma spory potencjał w związku ze wzrostem konsumpcji i powstawaniem coraz to nowych centrów magazynowych. Wymaga jednak ciągłego zwiększania swoich kompetencji i otwartości na zmiany. Może spodobać się zwłaszcza osobom, które lubią kontakty z ludźmi oraz mają smykałkę do przewodzenia i kierowania innymi.

Kierownik magazynu (inna używana nazwa tej posady to np. lider magazynu) to bardzo ważne i odpowiedzialne stanowisko wyższego stopnia. Należy do tzw. kadry zarządzającej. Obejmujący go specjalista stanowi jedną z kluczowych osób pracujących w firmie magazynowej. To on jest odpowiedzialny za to, co dzieje się na magazynie. Należy do niego planowanie, nadzorowanie i koordynowanie wszystkich działań oraz procesów logistycznych. Zajmuje się więc m.in. kwestiami dotyczącymi zaopatrzenia, kontrolowania i uzupełniania zapasów, składowania i dystrybuowania towarów itp. Oprócz tego odpowiada za zarządzanie podwładnymi i kontaktowanie się z klientami. Pośredniczy również w różnych kanałach sprzedażowych.

Głównym celem pracy kierownika magazynu jest zadbanie o odpowiednią optymalizację przestrzeni oraz zachodzących w niej działań i procesów. Specjalista musi brać przy tym pod uwagę zarówno wymagania ze strony odbiorców, jak i interes swojego przedsiębiorstwa oraz potrzeby czy oczekiwania zarządzanych podwładnych. Czynności wykonywane przez kierownika magazynu docelowo mają prowadzić do rozwoju i poprawy funkcjonowania całej firmy. Dobrze kierowany magazyn przekłada się bowiem na lepszą jakość usług i wyniki danego podmiotu, a co za tym idzie – na zadowolenie jego klientów. Pozwala to umocnić pozycję przedsiębiorstwa na rynku.

Stanowisko kierownika magazynu jest więc bardzo złożone. Aby je objąć, trzeba mieć ku temu odpowiednie predyspozycje. Należy też dobrze rozumieć procesy magazynowe i znać się na najnowszych trendach.

Czym zajmuje się kierownik magazynu? Zakres obowiązków

Obowiązki kierownika magazynu częściowo zależą od charakteru i specyfiki przedsiębiorstwa, w którym jest on zatrudniony. Zadania zawodowe zazwyczaj są jednak dość podobne. Należy do nich m.in.:

●       rozdysponowywanie zadań szeregowym pracownikom magazynu;

●       zarządzanie zespołem podwładnych (w tym ustalanie grafiku, kontrolowanie wykonywania przez nich codziennych obowiązków, ocenianie jakości i efektywności ich pracy, udzielanie wsparcia, motywowanie, rozwiązywanie bieżących problemów i konfliktów itp.);

●       planowanie prac magazynowych;

●       przyjmowanie i wydawanie ładunków zgodnie z przyjętymi procedurami;

●       dbałość o odpowiednie zabezpieczenie składowanych towarów;

●       kontrolowanie stanu zapasów w magazynie i uzupełnianie ich;

●       dystrybuowanie towarów;

●       koordynacja odpowiedniego przepływu towarów;

●       przeprowadzanie inwentaryzacji;

●       ustalanie strategii logistycznej;

●       optymalizowanie i zarządzanie przestrzenią magazynu w taki sposób, aby pozwalało to na jak najefektywniejsze wykonywanie działań na hali;

●       podejmowanie współpracy z innymi działami firmy (przede wszystkim produkcyjnym, logistycznym i zakupowym);

●       przygotowywanie raportów i stosownej dokumentacji;

●       nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientami;

●       przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

●       dbanie o bezpieczeństwo prac na magazynie, w tym przestrzeganie przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej, przygotowywanie planu dotyczącego zapobiegania ryzyku w miejscu pracy, dokonywanie cyklicznych przeglądów technicznych, ocenianie stanu urządzeń i wyposażenia magazynu itp.

Obowiązki lidera magazynu dotyczą więc różnych kwestii. Taki pracownik pełni wiele ważnych funkcji w przedsiębiorstwie – zarządza, informuje, podejmuje decyzje. Aby dobrze wypełniać codzienne zadania, powinien być bardzo wszechstronną osobą.

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda praca kierownika magazynu?

Praca kierownika magazynu ma charakter stacjonarny. Część obowiązków wykonuje się w pomieszczeniach o charakterze biurowym, a część w hali magazynowej. Ta posada wymaga na co dzień korzystania z komputera wraz ze stosownym oprogramowaniem, w tym z pakietem MS Office zawierającym narzędzia biurowe oraz np. z programem SAP wspierającym zarządzanie. Podczas wypełniania obowiązków wykorzystuje się też m.in. specjalistyczne systemy magazynowe i pomagające odpowiednio planować zasoby przedsiębiorstwa.

Zawód kierownika magazynu ma charakter indywidualny. Wykonuje się go samodzielnie, pozostając jednocześnie pod nadzorem przełożonych. Choć taki specjalista sam musi podejmować wiele decyzji, nastawiony jest także na ciągłą współpracę z innymi. Przede wszystkim ma pod sobą podwładnych – na co dzień kontaktuje się więc z szeregowymi magazynierami oraz brygadzistami. Odpowiada również za nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami. Oprócz tego bezpośrednio współpracuje m.in. z działem produkcji i specjalistami ds. logistyki. Branża magazynowa stanowi istotny element łańcucha dostaw, dlatego kierownik magazynu powinien mieć dobre rozeznanie w procesach produkcyjnych i bezpośrednio uczestniczyć w niektórych z ich etapów.

Warunki zatrudnienia na stanowisku kierownika magazynu

Lider magazynu zazwyczaj wykonuje swoje obowiązki zawodowe w ramach umowy o pracę – na czas określony lub nieokreślony. Oferują ją zarówno większe, jak i mniejsze przedsiębiorstwa. Pod wieloma względami to korzystne rozwiązanie z perspektywy pracownika. Dzięki umowie o pracę kierownik magazynu ma większą pewność i stabilność zatrudnienia, a przy tym obejmują go wszystkie przywileje pracownicze i ochrona wynikająca z przepisów Kodeksu pracy. Najczęstszą opcją jest zatrudnienie na cały etat, choć czasami możliwa jest praca w niepełnym wymiarze godzinowym.

Niektóre firmy oferują też kierownikom magazynu umowę B2B. Aby zawrzeć tego typu współpracę, pracownik musi jednak prowadzić własną działalność gospodarczą, czyli być samozatrudniony. Takie rozwiązanie może być niekiedy bardziej opłacalne finansowo, w dodatku daje większą elastyczność.

Kierownik magazynu zazwyczaj wypełnia swoje zadania zawodowe w podstawowym systemie czasu pracy, a więc przez 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. W zależności od profilu przedsiębiorstwa i jego organizacji może to robić w trybie jedno- lub wielozmianowym. Obejmując tę posadę, czasami trzeba przygotować się na nocne godziny pracy. W przypadku umowy o pracę dostaje się za nie dodatkowe wynagrodzenie wynikające z przepisów prawa. Na stanowisku kierownika magazynu mogą zdarzyć się nadgodziny. Również w takiej sytuacji przysługuje stosowny dodatek. Warto pamiętać, że w przypadku kadry kierowniczej stosuje się czasami zadaniowy system pracy. Godzinowy wymiar świadczenia obowiązków jest wówczas bardziej elastyczny – dostosowuje się go do czasu potrzebnego do wykonania konkretnych zadań zawodowych.

Gdzie może pracować lider magazynu?

Kierownik magazynu to poszukiwany pracownik. Potrzebuje go wiele różnorodnych przedsiębiorstw, jeśli więc ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne i stosowne umiejętności praktyczne, powinien bez większych trudności znaleźć pracę. Zatrudnienie czeka na niego w firmach logistycznych i przedsiębiorstwach zajmujących się składowaniem towarów, przede wszystkim w magazynach. Oprócz tego oferty pracy związane z tym stanowiskiem są publikowane przez hurtownie przemysłowe i spożywcze, sieci handlowe, wypożyczalnie, firmy usługowe, porty lotnicze oraz terminale przeładunkowe.

W przypadku kierownika magazynu możliwe jest zatrudnienie na stałe lub tylko tymczasowe, na określony czas. Ta druga opcja jest często spotykana w przypadku zagranicznych firm. Polscy kierownicy magazynu mogą bowiem starać się o pracę również w innych krajach, chociażby w Niemczech czy Holandii. Aby pracować na stanowisku wyższego stopnia za granicą, trzeba jednak dobrze znać język obcy.

Zobacz też: Oddelegowanie pracownika – najważniejsze zasady

Jak prezentują się możliwości rozwoju kierownika magazynu?

Kierownik magazynu to stanowisko, które samo w sobie stanowi stopień awansu. Rzadko kiedy jest pierwszą pracą po studiach. Aby otrzymać taką posadę, należy najpierw przejść przez niższe szczeble kariery. Droga do niej może prowadzić np. od stanowiska pracownika magazynu, a następnie brygadzisty i kierownika zmiany magazynu. Osiąganie kolejnych etapów kariery wymaga oczywiście stałego poszerzania kompetencji i dużego zaangażowania.

Posada kierownika magazynu gwarantuje też dalsze możliwości rozwoju. Z czasem, dzięki zdobywaniu nowych kwalifikacji, może on awansować na kierownika centrum logistycznego, kierownika grupy magazynów czy wreszcie dyrektora magazynu, dyrektora logistyki lub łańcucha dostaw. Konkretna ścieżka kariery zależy od tego, jak zorganizowane są kwestie kadrowe w danym przedsiębiorstwie.

2

ile zarabia kierownik magazynu?

Zarobki kierownika magazynu mogą być zróżnicowane. Duże znaczenie ma przedsiębiorstwo, w którym jest on zatrudniony. Na wysokość wynagrodzenia mogą wpływać takie kwestie jak:

●       wielkość firmy;

●       liczba zatrudnianych przez przedsiębiorstwo pracowników,

●       lokalizacja podmiotu gospodarczego,

●       status stanowiska w regionie, w którym działa dana firma (ważne jest, czy kierownik magazynu stanowi w nim zawód deficytowy, zrównoważony, czy nadwyżkowy).

Istotne są także staż pracy, doświadczenie oraz poszczególne kompetencje konkretnego specjalisty. Zgodnie z dostępnymi informacjami*, mediana zarobków kierowników magazynu wynosi 5680 zł brutto w skali miesiąca. Najlepiej opłacani fachowcy na rynku otrzymują pensję w wysokości od 7380 zł brutto miesięcznie. Stanowisko lidera magazynu może być więc dochodowym zajęciem. Warto również pamiętać, że zarobki za granicą są jeszcze wyższe.

* Wszystkie dane dotyczące zarobków pochodzą z portalu wynagrodzenia.pl ze stycznia 2022 roku.

Popularne benefity pozapłacowe dla kierowników magazynu

Praca lidera magazynu jest doceniana przez pracodawców. Znajduje to odzwierciedlenie również w benefitach pozapłacowych. Specjaliści zarządzający i koordynujący pracami na hali magazynowej zazwyczaj mogą liczyć na pakiet przydatnych pozafinansowych dodatków do pensji. Firmy oferują przede wszystkim prywatną opiekę zdrowotną, karnety sportowe, ubezpieczenie na życie oraz dodatkowe świadczenia socjalne. Niektóre przedsiębiorstwa dają także możliwość dołączenia do programów emerytalnych oraz skorzystania ze zniżek na swoje produkty. Dość popularne są też paczki i bony świąteczne. Oprócz tego bardzo dobrymi benefitami pozapłacowymi, które czasami otrzymuje kierownik magazynu, są kursy i szkolenia pozwalające na rozwój ważnych umiejętności zawodowych i zdobywanie nowych kwalifikacji.

Przeczytaj również: Renta rodzinna – dla kogo, ile wynosi? Wszystkie zasady w jednym miejscu

3

jak zostać kierownikiem magazynu?

Praca kierownika magazynu jest niezwykle złożona. Jej wykonywanie wymaga więc stosownych kompetencji. Jeśli chodzi o wykształcenie, to czasami wystarczy ukończenie szkoły średniej. Zazwyczaj preferowane jest jednak legitymowanie się dyplomem uczelni wyższej. Mile widziane są techniczne studia logistyczne lub pokrewne, opcjonalnie ekonomiczne lub związane z zarządzaniem.

Poza odpowiednim wykształceniem od kierownika magazynu oczekuje się kilkuletniego doświadczenia zawodowego. Najlepiej, aby było ono wyniesione z pracy związanej z logistyką, magazynowaniem lub zarządzaniem zespołem.

Lider magazynu musi odznaczać się konkretnymi umiejętnościami twardymi. Kluczowa jest znajomość procesów związanych z magazynowaniem, produkcją, inwentaryzacją itp., a także umiejętności w zakresie wykorzystywania odpowiedniego oprogramowania, narzędzi i systemów przeznaczonych do zarządzania magazynem. Oprócz tego taki pracownik powinien mieć szeroką wiedzę dotyczącą nowoczesnych technologii wykorzystywanych w branży oraz rozeznanie w kwestii szybko zmieniających się trendów.

Kierownik magazynu musi także być dobrze zaznajomiony z gospodarką magazynową oraz przygotowywaniem i odczytywaniem stosownej dokumentacji. Mile widziane (a czasem wręcz wymagane, zwłaszcza w międzynarodowych lub zagranicznych firmach) jest komunikatywne posługiwanie się językiem obcym. Wielu pracodawców przychylnie patrzy też na specjalistów, którzy mają uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi.

Jakie cechy powinien mieć dobry lider magazynu?

Praca kierownika magazynu wymaga nie tylko kompetencji twardych, lecz także odpowiednich cech charakteru, predyspozycji i rozwiniętych umiejętności miękkich. Tylko wtedy może być wykonywana w pełni efektywnie. Najlepiej więc, by lider magazynu wyróżniał się logicznym myśleniem oraz zdolnościami analitycznymi, technicznymi i organizacyjnymi. Powinien być kontaktową i otwartą na innych osobą, która nie ma trudności z formułowaniem i przekazywaniem jasnych komunikatów. Na tym stanowisku najlepiej sprawdzą się też osoby mające zdolności przywódcze i perswazyjne, a także odznaczające się dużą charyzmą.

Kierownik magazynu musi być samodzielny, umieć podejmować trafne decyzje i odpowiednio priorytetyzować zadania. Ponadto pożądanymi cechami charakteru na tym stanowisku są: cierpliwość, dokładność i rzetelność. Niejednokrotnie istotne może okazać się duże ukierunkowanie na cel oraz proaktywność i wychodzenie z własną inicjatywą. Dodatkowo kierownik magazynu powinien wyróżniać się pewnością siebie, wysoką kulturą osobistą, umiejętnością pracy pod presją czasu i sporą odpornością na stres.

4

w​​​​​ymagania fizyczne i przeciwwskazania do pracy jako kierownik magazynu

Wykonywanie obowiązków na stanowisku kierownika magazynu bywa wymagające zarówno pod względem fizycznym, jak i intelektualnym. Nie każdy sprawdzi się w tej pracy. Aby objąć taką posadę, należy odznaczać się dobrym stanem zdrowia i wydolnością fizyczną, a także sprawnym wzrokiem i słuchem, spostrzegawczością, zręcznymi rękami i palcami oraz niezaburzonym zmysłem równowagi. Oprócz tego istotna jest odpowiednia koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Jeśli chodzi o przeciwwskazania do pracy jako kierownik magazynu, można wymienić m.in. dysfunkcje, które w znaczący sposób utrudniają komunikowanie się, oraz niepełnosprawność o charakterze intelektualnym. O tym, czy dana osoba może objąć stanowisko lidera magazynu, decyduje lekarz specjalizujący się w medycynie pracy.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.