Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest kwestią często poruszaną przez pracowników, którzy z różnych powodów chcą zakończyć pracę natychmiastowo, bez konieczności przestrzegania okresu wypowiedzenia. Czy jest to możliwe? Sprawdź, co na ten temat mówią przepisy prawa i jak kwestia ta wygląda z perspektywy pracownika i pracodawcy.

zakończenie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia – czy jest możliwe?

Możliwość zakończenia umowy o pracę bez wypowiedzenia istnieje, ale jest ograniczona. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik może zrezygnować z dalszego zatrudnienia bez wypowiedzenia tylko w szczególnych okolicznościach. Jednym z takich przypadków jest sytuacja, gdy pracodawca rażąco narusza obowiązki wobec pracownika, co uniemożliwia dalszą współpracę. Przykładem takich nadużyć mogą być nieterminowe wypłaty wynagrodzenia, brak wypłaty urlopu, mobbing czy też nadużycie władzy pracodawcy wobec pracownika.

Jeśli pracownik podejmie decyzję o zakończeniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu rażącego naruszenia obowiązków przez pracodawcę, powinien zgłosić swoje roszczenia pracodawcy w sposób pisemny. Powinien szczegółowo opisać, jakie naruszenia zostały popełnione oraz jakie są konsekwencje tych działań dla jego dalszego zatrudnienia. Ważne jest, aby zachować kopię tego pisma dla własnej dokumentacji.

Możliwe jest również rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, które ma znacznie mniej burzliwy przebieg niż sytuacja opisana powyżej. Taka prośba może zostać zgłoszona w dowolnym momencie trwania stosunku pracy. Ma ona formę wypowiedzenia umowy. Podstawą jest przygotowanie odpowiedniego dokumentu, który zostanie podpisany przez obie strony. Najczęściej pismo to skraca przepisowy okres wypowiedzenia i na jego mocy pracownik może – bez żadnych przykrych konsekwencji – zakończyć pracę niemalże z dnia na dzień.

zakończenie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia – co mówi Kodeks pracy?

Pracodawca również może zakończyć umowę o pracę bez wypowiedzenia, ale pod pewnymi warunkami. W przypadku pracodawcy możliwość zakończenia umowy o pracę bez wypowiedzenia wynika z działania pracownika, które jest na tyle poważne, że uniemożliwia dalszą współpracę.

Przykłady zachowań pracownika, które mogą prowadzić do zakończenia umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę, obejmują kradzież, oszustwo, ciężkie naruszenie obowiązków wynikających z umowy o pracę czy też przemoc w miejscu pracy. Takie prawo gwarantuje pracodawcom art. 52 Kodeksu pracy. Z kolei art. 53 Kodeksu pracy daje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez winy pracownika, gdy ten jest długotrwale niezdolny do pracy:

 • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;
 • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Jeśli pracodawca podejmuje decyzję o zakończeniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu takiego zachowania pracownika, musi to uczynić w sposób zgodny z prawem i procedurami przewidzianymi w Kodeksie pracy.

Warto wiedzieć: Wygaśnięcie stosunku pracy – na czym polega?

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowych możliwości zawodowych. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

poznaj nasze oferty pracy

konsekwencje zakończenia umowy o pracę bez wypowiedzenia

Zakończenie umowy o pracę bez wypowiedzenia ma swoje konsekwencje zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Dla pracownika może to oznaczać utratę prawa do wynagrodzenia za okres wypowiedzenia oraz innych świadczeń, takich jak np. premie czy dodatki. Ponadto, może to mieć negatywny wpływ na jego reputację zawodową, zwłaszcza jeśli zakończenie umowy bez wypowiedzenia jest wynikiem rażącego naruszenia obowiązków.

Sprawdź też, czym jest wypowiedzenie zmieniające.

Pracodawca, z kolei, może ponieść konsekwencje finansowe związane z zakończeniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Przykładowo, będzie zobowiązany do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, jeśli nie zostanie przestrzeżony. Ponadto, zakończenie umowy bez wypowiedzenia może mieć negatywny wpływ na wizerunek firmy i relacje z innymi pracownikami.

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron nie będzie miało negatywnych konsekwencji, jeśli pismo zostanie przygotowane w odpowiedni sposób i zostanie zgodnie zaakceptowane przez obie strony.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

czy w przypadku redukcji etatów konieczne jest zachowanie okresu wypowiedzenia?

Tak, w przypadku redukcji etatu konieczne jest zachowanie okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest określony w umowie o pracę i nie może być krótszy niż:

 • 1 tydzień – dla pracownika zatrudnionego krócej niż 2 lata,
 • 2 tygodnie – dla pracownika zatrudnionego od 2 do 6 lat,
 • 3 tygodnie – dla pracownika zatrudnionego od 6 do 10 lat,
 • 1 miesiąc – dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat.

jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron, które często umożliwia odejście z pracy bez okresu wypowiedzenia, powinno zawierać następujące elementy:

 • miejscowość i data sporządzenia pisma;
 • dane pracownika i pracodawcy;
 • tytuł i data zawarcia rozwiązywanej umowy o pracę;
 • prośba o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron;
 • proponowana data zakończenia współpracy;
 • data i podpis osoby, która składa pismo oraz miejsce na podpis pracodawcy.

Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron nie wymaga uzasadnienia ze strony osoby, która składa dokument. Czasami jednak odpowiednia argumentacja może pomóc w ustaleniu najkorzystniejszych warunków zakończenia współpracy.

czy pracownik musi wykonywać pracę w okresie wypowiedzenia?

W niektórych sytuacjach pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Pracownik może też wykorzystać urlop wypoczynkowy, za który zachowuje prawo do wynagrodzenia.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę