Osoby, które chcą szybko odejść z dotychczasowego miejsca zatrudnienia, mogą zdecydować się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Aby do niego doszło, musi na nie wyrazić zgodę zarówno pracownik, jak i pracodawca. Istotą tego sposobu zakończenia współpracy jest wspólna decyzja obu stron umowy.

Czym jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Zgodnie z nazwą, rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron polega na zakończeniu stosunku pracy w terminie ustalonym i zaakceptowanym przez pracodawcę i pracownika. Najważniejszą kwestią jest więc obopólna zgoda obu stron umowy dotycząca warunków odejścia podwładnego z firmy.

Prośba o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może zostać zgłoszona w dowolnym momencie trwania stosunku pracy. Z taką inicjatywą ma szansę wyjść zarówno pracownik, jak i jego pracodawca. W tym celu konieczne jest przygotowanie odpowiedniego dokumentu, który muszą podpisać obie strony. Gdy tak się stanie, podwładny może rozstać się z firmą w zasadzie z dnia na dzień, ponieważ w takiej sytuacji nie obowiązuje go przepisowy okres wypowiedzenia. Wiele jednak zależy od postanowień konkretnego pisma. Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron może zarówno skrócić, jak i wydłużyć okres wypowiedzenia. Najczęściej jednak stosowane jest wtedy, gdy dana osoba chce jak najszybciej opuścić swoje dotychczasowe przedsiębiorstwo. Z tego względu inna nazwa tego sposobu rozstania z firmą to rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór pisma

Pismo o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to oficjalny dokument, który musi zawierać kilka istotnych informacji. Należy w nim umieścić takie elementy, jak:

  • miejscowość i data sporządzenia pisma,
  • dane osobowe pracownika,
  • nazwa pracodawcy,
  • tytuł i data zawarcia rozwiązywanej umowy o pracę,
  • prośba o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
  • proponowana data zakończenia współpracy,
  • data i podpis osoby, która składa pismo,
  • miejsce na podpis osoby, która ma wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy.

 

Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron nie wymaga uzasadnienia chęci zakończenia współpracy przez osobę, która składa dokument. Czasami jednak odpowiednia argumentacja może pomóc w przekonaniu drugiej strony do podpisania pisma.

Jakie wady i zalety ma rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest korzystne ze względu na możliwość sprawnego zakończenia współpracy. Jeżeli pracownik otrzymał ciekawą propozycję zatrudnienia w innej firmie, odejście z dnia na dzień z obecnego przedsiębiorstwa stanowi dla niego optymalne wyjście. W wielu sytuacjach szybkie rozstanie z podwładnym jest też na rękę pracodawcy.

Z perspektywy pracownika, porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy o pracę może mieć także pewne wady. Podpisując taki dokument, podwładny nie otrzymuje dni wolnych na poszukiwanie nowego zatrudnienia. Ponadto, traci prawo do natychmiastowego zasiłku dla bezrobotnych. Może je otrzymać dopiero po 90 dniach od momentu zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Jak wygląda rozwiązanie umowy zlecenia za porozumieniem stron?

Choć rozwiązanie umowy za porozumieniem stron dotyczy umowy o pracę, podobny schemat stosowany jest w przypadku umowy zlecenia. Jako że bazuje ona na zasadzie wzajemnego zaufania, w dowolnej chwili może zostać wypowiedziana. W tym celu należy sporządzić pisemny dokument lub złożyć ustne oświadczenie woli. Wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron oznacza zakończenie współpracy ze skutkiem natychmiastowym.