Świadectwo pracy to dokument, który powinieneś otrzymać po zakończeniu współpracy z daną firmą, bez względu na okoliczności, w jakich się z nią rozstałeś. Będzie miał on ogromne znaczenie np. przy ustalaniu prawa do emerytury, dlatego warto zweryfikować jego poprawność tuż po otrzymaniu. Jeśli dokument zawiera błędy, możesz poprosić o sprostowanie świadectwa pracy. Podpowiadamy, jak należy to zrobić. 

Świadectwo pracy – co to za dokument? Co zawiera?

Świadectwo pracy to dokument, który Twój pracodawca powinien dostarczyć Ci nie później niż 7 dni po ustaniu stosunku pracy. Powinny znaleźć się w nim m.in.:

 • okres zatrudnienia;
 • wymiar czasu pracy;
 • rodzaj wykonywanej pracy – zajmowane stanowiska, pełnione funkcje;
 • tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy, w tym miejscu pracodawca powinien zaznaczyć, czy umowa została rozwiązana za porozumieniem stron, czy np. nastąpiła konieczność zwolnienia dyscyplinarnego;
 • czas zwolnienia od pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • długość urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • wykorzystany urlop macierzyński, ojcowski, wychowawczy;
 • wykorzystany urlop bezpłatny;
 • liczba dni pracy zdalnej i liczba dni, za które pracownik otrzymywał wynagrodzenie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • okres służby wojskowej odbytej w czasie pracy;
 • okresy nieskładkowe, które będą uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty. 

Większość informacji może na pierwszy rzut oka wydać się nieistotna, jednak warto dokładnie zweryfikować wszystkie daty, ponieważ na ich podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) określi staż pracy niezbędny do ustalenia wysokości emerytury.

Jakie błędy pojawiają się na świadectwie pracy?

Na świadectwie pracy mogą pojawić się różnego rodzaju błędy. Dotyczą one przede wszystkim błędnego uzupełnienia daty lub określenia trybu rozwiązania umowy. Pracodawca powinien napisać, czy doszło do niego na mocy porozumienia stron lub oświadczeń jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Nie są wykluczone również inne błędy, np. nieprawidłowa nazwa zajmowanych stanowisk lub błędne określenie okresu nieskładkowego. W takich przypadkach możesz starać się o sprostowanie świadectwa pracy. 

Jak poprawić błąd na świadectwie pracy?

Jeśli zauważysz błąd na swoim świadectwie pracy, powinieneś w ciągu 14 dni złożyć wniosek do pracodawcy o sprostowanie dokumentu. Powinien mieć on formę pisemną, ale dopuszczalna jest również forma elektroniczna. Na Twój wniosek pracodawca przygotowuje nowy egzemplarz świadectwa pracy, który nie zawiera wspomnianych błędów. 

Przeczytaj również, czym jest zaświadczenie o niekaralności i w jakich sytuacjach się przydaje.

Jaki jest czas na sprostowanie świadectwa pracy?

Na wydanie nowego, wolnego od błędów świadectwa pracy pracodawca ma 7 dni od daty otrzymania wniosku. Jeśli po przeanalizowaniu dokumentu nie dostrzega błędów, może odrzucić wniosek pracownika. 

Sprawdź, co warto wiedzieć na temat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej i do czego może przydać Ci się ta wiedza.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jak powinien wyglądać wniosek o sprostowanie świadectwa pracy?

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy to list formalny, w którym powinny znaleźć się dane pracownika, pracodawcy, a także szczegółowe informacje na temat błędów, jakie zostały zauważone w wystawionym dokumencie. Pismo powinno zostać opatrzone datą i podpisem wnioskodawcy. Można dostarczyć je osobiście, przesłać listem poleconym lub wysłać skan za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Sprostowanie świadectwa pracy po latach – czy jest możliwe?

Pracownik ma prawo wystąpić o sprostowanie świadectwa pracy, nawet jeśli minęło wiele lat od wyznaczonego na to terminu. We wniosku powinien zawrzeć wyjaśnienie, dlaczego wcześniej nie dopatrzył się błędów w dokumencie.