jakie Twoje dane osobowe gromadzimy?

Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne – możemy przetwarzać takie informacje jak Twoje imię i nazwisko oraz inne dane kontaktowe (w tym adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego i numer telefonu komórkowego), płeć, podpis cyfrowy i języki, którymi się posługujesz.
 • Informacje zawodowe – możemy przetwarzać informacje związane z Twoją pracą, takie jak (bez ograniczeń) stanowisko, lokalizacja Twojej pracy i dział, w którym pracujesz.
 • Zdjęcia i materiały wideo – gdy uczestniczysz w naszych wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach itp., możemy przetwarzać zdjęcia lub filmy, na których się znajdujesz.
 • Wyniki ankiet – możemy przetwarzać Twoje odpowiedzi na pytania w ankietach.
 • Informacje o odwiedzających – gdy wchodzisz do naszych budynków, możemy zbierać takie informacje jak Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer rejestracyjny samochodu, szczegóły dokumentu tożsamości itp. ze względów bezpieczeństwa. W przypadkach, w których jest to prawnie dozwolone, możemy również poprosić Cię o ujawnienie informacji o Twoim zdrowiu (w tym informacji związanych z infekcjami wirusowymi, grypą itp.) ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa.
 • Informacje, które zdecydujesz się nam udostępnić – możemy przetwarzać dodatkowe informacje, jeśli zdecydujesz się nam je udostępnić.
 • Informacje o sankcjach handlowych, którym podlegasz – możemy zweryfikować, czy jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, znajdujesz się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli lub podlegasz innym sankcjom na mocy obowiązujących przepisów lub regulacji.

dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych?

Randstad przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych poniżej:

 • Administrowanie i zarządzanie stosunkiem umownym pomiędzy Randstad i naszymi klientami oraz dostawcami, niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Randstad i klientem lub dostawcą.
 • Rozwój działalności (w tym wysyłanie komunikatów marketingu bezpośredniego i ofert). W zależności od okoliczności może to opierać się albo na Twojej zgodzie, albo na naszym prawnie uzasadnionym interesie dotyczącym utrzymywania dobrych relacji z naszymi bieżącymi lub przyszłymi klientami i dostawcami. Zawsze możesz zdecydować, że nie chcesz otrzymywać od nas komunikatów marketingu bezpośredniego i ofert; patrz sekcja „Twoje prawa do ochrony danych”.
 • Cele dotyczące obiektów, bezpieczeństwa i planowania na wypadek sytuacji awaryjnej.Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Randstad, które obejmują ochronę i zabezpieczenie naszych aktywów, obiektów, systemów informatycznych i pracowników.
 • Zarządzanie BHP. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę pracowników i aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami/sporami prawnymi; i/lub do celów ochrony żywotnych interesów osób, których dotyczą dane.
 • Prowadzenie transakcji korporacyjnych (w tym fuzji, przejęć i sprzedaży akcji). Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, w tym interesu Randstad dotyczącego rozwijania działalności poprzez fuzje, przejęcia i dezinwestycje.
 • Organizacja wydarzeń. Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego organizowania wydarzeń w taki sposób, aby lepiej budować i utrzymywać dobre relacje z naszymi klientami i dostawcami.
 • Zapobieganie nadużyciom finansowym, ich wykrywanie i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie. Podstawą prawną jest spełnienie naszych zobowiązań prawnych, gdy władze lub organy administracyjne proszą o informacje o naszym kliencie (w tym o dane osobowe); i/lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami/sporami prawnymi.
 • Wsparcie informatyczne. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę naszych aktywów i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
 • Ankiety (w tym badanie satysfakcji). Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego badania klientów w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb, ulepszania naszych usług oraz budowania i utrzymywania dobrych relacji z naszymi klientami.
 • Zarządzanie sporami i postępowanie sporne oraz obsługa zgłoszeń w ramach procedury zgłaszania naruszeń w Randstad. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami/sporami prawnymi z naszymi klientami i dostawcami, a także obsługę zgłoszeń potencjalnych naruszeń dotyczących lub związanych z Randstad.
 • Zgodność z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi. Przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi nas wymogami prawnymi lub regulacyjnymi (np. do przechowywania niektórych informacji, w tym danych osobowych na podstawie przepisów podatkowych).
 • Monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania zasad i procedur Randstad. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Randstad, które obejmują ochronę naszych aktywów i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.
 • Audyty wewnętrzne i zewnętrzne. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Randstad, które obejmują prawidłowe prowadzenie działalności i dokładną sprawozdawczość finansową.

jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przynajmniej przez czas, w którym wiąże nas umowa.

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe dłużej, jeśli to konieczne w związku jakimikolwiek bieżącymi lub potencjalnymi sporami (np. potrzebujemy tych danych osobowych do zgłoszenia lub obrony roszczenia prawnego), w którym to przypadku będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do zakończenia sporu; i/lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi nas przepisami lub regulacjami prawnymi (np. dla celów podatkowych lub emerytalnych), w którym to przypadku będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak wymaga tego obowiązek prawny.