urlopy.

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje prawo do 2 dni urlopu za każdy miesiąc zatrudnienia, czyli 30 dni obliczanych jako suma kolejnych dni zatrudnienia w Randstad. Pracownik tymczasowy otrzymuje ekwiwalent za urlop, gdy jego umowa o pracę tymczasową się kończy, a on w tym czasie (czyli czasie trwania umowy) nie wykorzystał urlopu, do którego nabył prawo.

przykład:

Pracownik tymczasowy zatrudniony był:

  • od 1 do 20 stycznia, czyli okres zatrudnienia wynosi 20 dni,
  • od 1 do 16 lutego, czyli okres zatrudnienia wynosi 16 dni.

W lutym pracownik nabył prawo do 2 dni urlopu, gdyż przepracował 36 dni (2 dni urlopu za każde 30 dni zatrudnienia). Pozostałe 6 dni przechodzi do kolejnego okresu rozliczeniowego, uprawniającego do nabycia urlopu.

ubezpieczenie wypadkowe i zdrowotne – opieka zdrowotna.

Pracownik tymczasowy ma opłacane wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne, w tym składkę na ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, przysługuje mu więc prawo do bezpłatnego leczenia. Jeśli uległby wypadkowi podczas wykonywania pracy, otrzyma z tego tytułu zasiłek chorobowy w wysokości 100% z ubezpieczenia wypadkowego (warunek: niezdolność do pracy zostanie potwierdzona przez dostarczenie zwolnienia lekarskiego do Randstad). W przypadku odniesienia długotrwałego uszczerbku na zdrowiu pracownik ma prawo wystąpić do ZUS o jednorazowe odszkodowanie. W sytuacji zaistnienia wypadku w drodze do/z pracy pracownikowi tymczasowemu przysługuje także zasiłek chorobowy w wysokości 100%.

ubezpieczenie chorobowe – wynagrodzenie i zasiłki chorobowe.

Pracownik tymczasowy jest objęty ubezpieczeniem chorobowym po 30 dniach nieprzerwanego wykonywania pracy. Nieprzerwanego czyli: przerwa między kolejnymi umowami nie może być dłuższa niż 30 dni. Naliczenie i wypłata wynagrodzenia za chorobę następuje po otrzymaniu przez Randstad oryginału zwolnienia lekarskiego (włączając formę elektroniczną za pośrednictwem ZUS), nie później niż 7 dni od daty wystawienia zwolnienia.

ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Zatrudnienie na umowę o pracę tymczasową uwzględniane jest przy ustaleniu wysokości emerytury lub renty oraz wlicza się do stażu pracy.

zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Osoby zainteresowane otrzymaniem zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego powinny złożyć dokumenty uprawniające do wypłaty zasiłków we właściwych organach: w miejskich ośrodkach pomocy społecznej (MOPS), urzędach pracy (UP), urzędach miasta lub urzędach gminy.