o programie

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Środki gromadzone w PPK są własnością pracownika oraz podlegają dziedziczeniu. Program jest obligatoryjny dla pracodawców, a dobrowolny dla pracowników.
W dniu 12 listopada 2019 r. nastąpi zapisanie uprawnionych pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pierwsze potrącenia składek zostaną dokonane z wynagrodzenia wypłaconego po 12 listopada 2019 r.

kto może przystąpić:

Każda osoba między 18. a 55. rokiem życia podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu zatrudniona:

na dzień 01.07.2019 r. oraz na dzień 12.11.2019 r. zostanie automatycznie zapisana do PPK w dniu 12.11.2019 r.
po dniu 01.07.2019 r. zostanie zapisana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przekroczony zostanie 3-miesięczny staż zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym (do stażu wliczony zostanie również okres zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających dzień zatrudnienia z aktualnej umowy
Pracownicy między 55. a 70. rokiem życia mogą dobrowolnie przystąpić do PPK, składając taką deklarację pracodawcy 

wpłaty do programu PPK

wpłaty dokonywane do PPK będą finansowane przez:

●  pracodawcę w kwocie 1,5% wynagrodzenia

●  pracownika w kwocie 2% wynagrodzenia.  Istnieje możliwość obniżenia składki do 0,5% wynagrodzenia, jeżeli łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekroczy 120% minimalnego wynagrodzenia.

uczestnik będzie mógł również zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

 

wsparcie ze strony państwa:

●  jednorazowa wpłata powitalna: 250 zł dla każdego uczestnika PPK;

●  coroczne dopłaty roczne: 240 zł dla każdego uczestnika PPK.

powyższe nastąpi po spełnieniu warunków z ustawy o PPK.

 

środki gromadzone na rachunkach PPK będą inwestowane w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK – tzw. fundusze zdefiniowanej daty. Oznacza to ograniczenie ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się pracownika do 60. roku życia.

wypłata środków z PPK

Pracownik może w dowolnym momencie dokonać zwrotu środków zgromadzonych w PPK, jednak zostaną one potrącone o środki pochodzące z dopłat od państwa, podatek od zysków kapitałowych oraz o 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy. Jeśli pracownik nie zdecyduje się na wypłatę oszczędności przed ukończeniem 60 r.ż., będzie mógł wypłacić zgromadzone oszczędności z chwilą ukończenia 60 lat na następujących warunkach:

  • 75% środków w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej), a pozostałą część – jednorazowo (bez pomniejszania o środki pochodzące z dopłat od państwa, bez pomniejszania o podatek od zysków kapitałowych oraz bez pomniejszania o 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy)
  • całość zgromadzonych środków w dowolnej liczbie rat; jednym z wariantów jest dokonanie jednorazowej wypłaty 100% środków (w jednej racie). Wypłata środków w mniej niż 120 ratach wiąże się jednak z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych

dodatkowe informacje na temat PPK

PPK poradnik pracownika

rezygnacja z programu PPK

deklarację rezygnacji z PPK można złożyć w każdym momencie. Rezygnacja obowiązuje od momentu jej złożenia oraz do składek, które nie zostały jeszcze przekazane do instytucji finansowej

deklaracja

deklaracja wpłat dodatkowych do PPK 

przeznaczona dla osób, które chcą opłacać dodatkową składkę pracownika (maks. 2%). Deklaracja ta obowiązuje od momentu złożenia (jeśli składana jest po raz pierwszy) lub od miesiąca następnego w stosunku do daty dostarczenia deklaracji pracodawcy (jeśli składana jest jako zmiana wysokości składki dodatkowej lub rezygnacja z jej opłacania).

deklaracja

 deklaracja o obniżenie wpłaty podstawowej

przeznaczona dla osób, którym przysługuje prawo do obniżenia % wpłaty podstawowej finansowanej przez pracownika/zleceniobiorcę. Łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie może przekraczać kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Deklaracja ta obowiązuje od miesiąca następnego w stosunku do daty dostarczenia deklaracji podmiotowi zatrudniającemu.

deklaracja

deklaracja dobrowolnego przystąpienia do PPK (dla osób 55-70)

przeznaczona dla osób w wieku 55-70 lat, które chcą dobrowolnie uczestniczyć w PPK. Deklaracja ta obowiązuje od momentu złożenia deklaracji pracodawcy.

deklaracja

deklaracja wznowienia wpłat

przeznaczona dla osób, które zrezygnowały z PPK i chcą wznowić uczestnictwo. Deklaracja ta obowiązuje od momentu złożenia deklaracji pracodawcy.

deklaracja

oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK

przeznaczone dla osób nowo zatrudnionych, które powinny poinformować podmiot zatrudniający o wcześniej zawartych umowach PPK u poprzednich pracodawców. Celem złożenia takiego oświadczenia jest umożliwienie transferu zaoszczędzonych środków z poprzedniego rachunku PPK na rachunek PPK  pracownika prowadzony przez obecny podmiot zatrudniający. Oświadczenie to należy złożyć maksymalnie do 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 m-cy  (90 dni) zatrudnienia.

deklaracja

deklaracja sprzeciwu na wpłatę transferową

przeznaczona dla osób nowo zatrudnionych, które poinformowały podmiot zatrudniający o wcześniej zawartych w jego imieniu umowach PPK oraz nie zgadzają się na przeniesienie środków z poprzednich rachunków PPK na rachunek PPK prowadzony u aktualnego pracodawcy. Oświadczenie to można złożyć tylko w terminie 7 dni od dnia otrzymania od podmiotu zatrudniającego informacji o obowiązku złożenia przez ten podmiot wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunkach PPK uczestnika PPK.

deklaracja