Jak długo zajmuje Polakom znalezienie nowej pracy? Tym, którzy mierzyli się z tym całkiem niedawno, zajęło to średnio 2,5 miesiąca – wynika z najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy, realizowanego cyklicznie przez Randstad. W raporcie sprawdzamy też m.in. to, czy Polacy czują satysfakcję z aktualnej pracy, czy boją się utraty zatrudnienia i jak oceniają swoje szanse  na nowe wyzwania zawodowe.

nowa praca w 2,5 miesiąca, miesiąc szybciej niż 3 lata temu

W najnowszej edycji Monitora Rynku Pracy ankietowanym, którzy zatrudnienie zmienili w ciągu ostatniego półrocza, znalezienie nowego zajęcia zabrało średnio 2,5 miesiąca. W tej grupie ponad połowa respondentów pracę znalazła w ciągu 1-2 miesiąca. Blisko 30% szukało zatrudnienia od 2 do 3 miesięcy.

Gdy aktualny wynik porównujemy z doświadczeniami pracowników, którzy zmieniali miejsce zatrudnienia wcześniej niż pół roku temu, to widzimy wyraźnie, że czas poszukiwania nowego zajęcia jest krótszy. Respondenci, pracujący w obecnej firmie 2-3 lata, nowego zatrudnienia poszukiwali średnio przez 3,6 miesiąca.

pobierz pełny raport »

Zdaniem 37% osób, które w ciągu ostatniego półrocza zmieniły pracodawcę, okres poszukiwania pracy był krótszy niż się tego spodziewali, 35% uważa, że był w sam razy, a 28% uznało, że trwał zbyt długo. Ci ostatni respondenci najczęściej wskazywali, że nie mogli znaleźć pracy, która opowiadałaby im pod względem zakresu obowiązków czy pełnionej funkcji (37%). W ponad 1/3 przypadków to firmy nie odzywały się pomimo wysyłanych CV. Dla 23% problemem były warunki zatrudnienia – czas pracy, wysokość wynagrodzenia czy typ umowy.

co 5 ankietowany zmienił pracę – rotacja w firmach niemal bez zmian

21% uczestników badania Monitor Rynku Pracy w ciągu ostatniego półrocza zmienił pracodawcę (wzrost o 1 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału). Spadła natomiast liczba respondentów, którzy w obecnej firmie zmienili stanowisko (o 3 p.p. do 22% w bieżącej edycji badania).

Pracodawcę znacznie częściej zmieniali mieszkańcy wschodnich regionów Polski (27%), częściej mężczyźni niż kobiety. Najwyższy odsetek zmieniających miejsce zatrudnienia notujemy wśród osób poniżej 30 roku życia (41%). W starszych grupach wiekowych czynnik ten słabnie (w grupie 30-44 lata: 15%, w grupie powyżej 45 lat: 11%).

Nowego pracodawcę w ostatnim półroczu najczęściej mieli sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta (38%), inżynierowie (37%) i robotnicy niewykwalifikowani (32%). Zmiana stanowiska najczęściej obejmowała natomiast wyższą (43%) i średnią kadrę kierowniczą (32%) oraz inżynierów (39%).

1/3 chce zmienić pracę, w tym co drugi pracownik z bardzo krótkim stażem

31% respondentów w najnowszej edycji badania zadeklarowało, że rozważa zmianę pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Co ciekawsze, takie planuje snuje co druga osoba, która pracę zmieniła w czasie ostatniego półrocza. Chęć zmian częściej dostrzegamy wśród ankietowanych z województw południowych, wschodnich i północnych, z miast, w których liczba mieszkańców przekracza 200 tysięcy oraz osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne lub umowy o pracę na czas określony.

Głównym motorem poszukiwań są wyższe dochody (79%), ale w badaniu widać też duże znaczenie odpowiedniej formy zatrudnienia (43%) i możliwości rozwoju zawodowego (39%). Wśród wszystkich ankietowanych, którzy rozważają zmianę miejsca zatrudnienia, zdecydowana większość (77%) uważa, że ma szanse na znalezienie pracy w ciągu pół roku.

chcesz dowiedzieć się więcej? pobierz szczegółowy raport »

Pełne omówienie wyników najnowszej edycji badania znaleźć można w naszej informacji prasowej »