Bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór zasad, które dotyczą zarówno pracowników, jak i pracodawców. Ich celem jest zapobieganie wypadkom w miejscu zatrudnienia, a także powstawaniu chorób zawodowych. W obliczu koronawirusa obowiązują szczególne zalecenia i przepisy BHP. Ich przestrzeganie ma bardzo duże znaczenie, ponieważ pozwala na ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii.

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP podczas epidemii koronawirusa?

Zasady BHP są wyjątkowo istotne w obliczu rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa. W sytuacji dużego zagrożenia bezpieczeństwo i higiena pracy wymaga od pracodawców podjęcia odpowiednich działań. Przede wszystkim powinni oni promować pracę zdalną. Czasami jednak charakter działalności firmy nie pozwala na wprowadzenie takiego trybu wykonywania obowiązków. Jeżeli więc pracownicy muszą pojawiać się w miejscu zatrudnienia, przełożeni zobowiązani są do zadbania o jego przestrzeń przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych, a także do zagwarantowania podwładnym środków ochrony indywidualnej.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy, polski rząd zdecydował się na wprowadzenie konkretnych restrykcyjnych przepisów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku pracodawcy muszą zapewnić pracownikom:

 • 1,5 m odstępu między stanowiskami pracy poszczególnych osób;
 • środki higieny w postaci mydła;
 • dostęp do środków dezynfekujących, zwłaszcza tych przeznaczonych do rąk (zalecane są preparaty na bazie minimum 60% alkoholu);
 • jednorazowe rękawiczki ochronne.

 

Właściciele firm mają obowiązek dostarczania podwładnym powyższych środków od 2 kwietnia 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku. W razie konieczności termin ten może ulec wydłużeniu.

Rekomenduje się również, aby pracodawcy wywiesili w widocznym miejscu w firmie informacje dotyczące poprawnego mycia rąk. Oprócz tego powinni zadbać o czystość miejsca zatrudnienia. Dotyczy to zarówno często używanych pomieszczeń, jak i poszczególnych powierzchni dotykowych m.in. stołów, poręczy, włączników światła i klamek.

Aby odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy, pracodawcy mogą również wprowadzić środki ochrony zbiorowej. Ich przykładem są specjalne osłony, które oddzielają poszczególne stanowiska pracy.

Obowiązki pracownika w zakresie BHP w dobie koronawirusa – zalecenia

Przepisy BHP nakładają szereg obowiązków na pracowników. W obliczu epidemii koronawirusa rekomenduje się im szczególne zasady dbania o higienę. Podwładni powinni:

 • często myć ręce (przez minimum 30 sekund) lub używać środków dezynfekujących;
 • zachować bezpieczną odległość od innych osób;
 • unikać dotykania ust, nosa i oczu;
 • nosić rękawiczki ochronne;
 • nie podawać ręki zarówno współpracownikom, jak i klientom;
 • przestrzegać higieny kaszlu i kichania (zakrywać nos i usta chusteczką lub zgięciem łokcia);
 • dbać o czystość swojego miejsca pracy.

 

Istotne jest również by nie lekceważyć pierwszych objawów choroby. W razie jakichkolwiek symptomów zakażenia koronawirusem pracownik nie powinien pojawiać się w pracy. Zamiast tego musi zgłosić się do stacji sanitarno-epidemiologicznej lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Przepisy BHP dotyczące badań lekarskich i szkoleń z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

W obliczu koronawirusa zmieniły się zasady BHP dotyczące badań lekarskich. Na czas epidemii zawieszono konieczność przeprowadzania okresowych badań lekarskich, zachowując przy tym obowiązek wystawiania na nie skierowania. Jednocześnie Główny Inspektorat Pracy utrzymał obowiązek niedopuszczenia do pracy osób bez orzeczenia lekarskiego, wydanego po odbyciu wstępnych profilaktycznych badań lekarskich lub badań kontrolnych.

Zmianie uległo także rozporządzenie w sprawie szkoleń BHP. W trakcie trwania epidemii koronawirusa nie powinny się odbywać kursy stacjonarne. Dopuszczalne jest z kolei samokształcenie kierowane lub seminarium, zwłaszcza w formie elektronicznej.