Pensja brutto, która jest widoczna w umowie, nie jest równa wynagrodzeniu netto, czyli sumie pieniędzy, która każdego miesiąca wpływa na konto pracownika. Dla większości osób ta kwestia wydaje się oczywista. Nie oznacza to jednak, że kwota brutto stanowi całkowity koszt zatrudnienia pracownika. Pracodawcy muszą zapłacić więcej, co wiąże się z koniecznością opłacenia przez nich wybranych składek. W zależności od tego, czy ich podwładni są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło, ostateczna kwota będzie się nieco różnić.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika – kalkulator dla umowy o pracę

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika pracującego na podstawie umowy o pracę jest najwyższy. Po pierwsze, od jego wynagrodzenia pracodawca musi odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (18 lub 32%). To jednak nie wszystkie opłaty. Po stronie przedsiębiorcy leży też częściowe sfinansowanie składek ZUS (niektóre z nich opłacane są przez podwładnych – cząstkowo lub w całości, np. ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne). Do kosztów zatrudnienia pracownika, które musi ponieść pracodawca, należą:

  • ubezpieczenie emerytalne (9,76% podstawy wymiaru),
  • ubezpieczenie rentowe (6,50% podstawy wymiaru),
  • ubezpieczenie wypadkowe (uzależnione od rodzaju działalności gospodarczej; standardowa składka wynosi  1,67% podstawy wymiaru),
  • składka na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru; warto pamiętać, że w niektórych sytuacjach pracodawca  jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na FP),
  • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,10% podstawy wymiaru).

 

Oznacza to, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika, oprócz wynagrodzenia brutto, obejmuje dodatkowe obciążenie w wysokości 20,48% kwoty brutto. Jak to wygląda w praktyce? Najłatwiej rozpatrzeć to na przykładzie. Pracownik, który w umowie o pracę ma wpisaną kwotę 5000 zł brutto, w rzeczywistości otrzymuje 3550 zł netto (na rękę). Całkowity koszt zatrudnienia pracownika wynosi natomiast aż 6024 zł (według wzoru: 5000 zł brutto + 20,48% × 5000 zł brutto).

Należy pamiętać, że przepisy te obowiązują wszystkie osoby pracujące w Polsce. Koszty zatrudnienia pracownika z Ukrainy będą więc pod tym względem takie same jak w przypadku Polaków.

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie

Warto również wiedzieć, jaki jest całkowity koszt zatrudnienia pracownika, gdy wykonuje on  obowiązki służbowe na podstawie umowy zlecenia. Ostateczna kwota może się nieco różnić w zależności od konkretnej sytuacji. Jeżeli umowa zlecenie jest jedynym źródłem zatrudnienia, całkowity koszt zatrudnienia pracownika wylicza się identycznie, jak w przypadku umowy o pracę (pracodawca jest zobowiązany do zapłacenia kwoty brutto, a także opłacenia ubezpieczeń społecznych oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych według tych samych stawek procentowych). Jeżeli jednak pracownik jest osobą zatrudnioną także w innej firmie, w której jego zarobki odpowiadają przynajmniej pensji minimalnej lub w sytuacji, gdy jest on studentem, który nie ukończył 26. roku życia – koszty ponoszone przez pracodawcę się zmniejszają. Przedsiębiorca musi wówczas zapłacić jedynie kwotę wynagrodzenia brutto.

Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika przy umowie o dzieło?

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w przypadku umowy o dzieło jest bardzo prosty do wyliczenia. Pracodawca nie musi wówczas odprowadzać żadnych składek do ZUS-u. Kwota, którą ponosi odpowiada więc jedynie równowartości wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej.