Pracownicy odchodzą z pracy z różnorodnych powodów. Czasami taka rotacja kadr może być korzystna dla przedsiębiorstwa. Mimo to, w wielu przypadkach stanowi poważne wyzwanie dla pracodawcy. Koszty związane z zatrudnieniem nowej osoby są najczęściej bardzo wysokie, a pozyskanie dobrze wykwalifikowanego fachowca nie należy do najłatwiejszych zadań. Dlatego też zawsze warto dążyć do zatrzymania w firmie kompetentnych specjalistów.

Rotacja pracowników i jej rodzaje

Rotacja pracowników to termin odnoszący się do zmian kadrowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Oznacza odejście zatrudnionych z pracy, które następuje w określonym czasie. Co ważne, istnieje wiele przyczyn opuszczenia firmy przez podwładnych. Biorąc pod uwagę powody tego stanu rzeczy, wyróżnia się takie rotacje kadr, jak:

  • rotacja dobrowolna –  odejście spowodowane rezygnacją samego pracownika. Wpływ na jego decyzję może mieć m.in. zła atmosfera w pracy, niskie zarobki lub otrzymanie korzystniejszej propozycji zatrudnienia w innej firmie;
  • rotacja wymuszona (niedobrowolna) – odejście spowodowane okolicznościami, które nie są zależne od woli pracownika. Wśród takich sytuacji wyróżnia się m.in. zwolnienie przez pracodawcę (dyscyplinarne lub związane z redukcją etatów czy niezadowoleniem z pracy podwładnego)  wygaśnięcie umowy na czas określony, likwidację stanowiska pracy czy przejście na emeryturę.

 

Choć rotacja pracowników obecna jest w każdym przedsiębiorstwie, warto monitorować jej poziom. Zbyt wysoki wskaźnik osób odchodzących z pracy może bowiem doprowadzić do zaburzenia poprawnego funkcjonowania firmy.

Rotacja kadr – jak ją zmierzyć?

Istnieje kilka metod obliczania rotacji pracowników. Wśród nich najpopularniejsze są:

  • ogólny wskaźnik rotacji kadr – wyraża stosunek liczby podwładnych, którzy odeszli z firmy do liczby wszystkich pracowników zatrudnionych w danym okresie,
  • zmodyfikowany ogólny wskaźnik rotacji pracowników – określa liczbę podwładnych, którzy opuścili firmę w ostatnim roku w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych w tym samym czasie,
  • wskaźnik stabilności – pokazuje stosunek liczby pracowników z przynajmniej rocznym stażem pracy do liczby podwładnych zatrudnionych rok temu.

 

Co ważne, rotacja pracowników na stanowiskach pracy powinna być mierzona z przyjęciem odpowiedniej perspektywy czasu. Dlatego też zaleca się dokonywanie obliczeń kwartalnych lub rocznych,  ponieważ dają one szerszy obraz sytuacji w firmie.

Duża rotacja pracowników – jak jej przeciwdziałać?

Duża rotacja pracowników jest często związana z niezadowalającymi warunkami pracy. W takiej sytuacji warto monitorować trendy płacowe i oferować konkurencyjne wynagrodzenia. Ciekawym pomysłem jest też zaproponowanie dobrze dobranych benefitów pozapłacowych, które wyróżniają firmę na tle innych przedsiębiorstw. Jeszcze inne rozwiązanie stanowi wprowadzenie różnego typu bonusów i systemów premiowych, pozwalających na docenienie najbardziej zaangażowanych pracowników, a także podwładnych z długim stażem pracy.

Równie istotne jest zadbanie o dobrą atmosferę w miejscu zatrudnienia. Nowo przyjęta osoba powinna zostać odpowiednio wprowadzona w swoje obowiązki, a także otoczona opieką przełożonych. Wyjątkowo ważna jest więc rola lidera, który musi wspierać i doceniać pracowników, a także rozwiązywać wszelkie trudne sytuacje.

Duża rotacja pracowników może być również zminimalizowana poprzez przedstawienie jasnej ścieżki kariery w przedsiębiorstwie. Osoby, które chcą się rozwijać, o wiele chętniej zostaną w firmie, która daje im możliwość awansu i uczestnictwa w szkoleniach podwyższających kwalifikacje zawodowe.