Jeżeli pracownikowi przydarzy się wypadek w drodze do pracy, powinien on wdrożyć procedurę powypadkową. Tylko na podstawie odpowiednich oświadczeń, dowodów i dokumentów może ubiegać się o przyznanie wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego czy renty.

Co uważa się za wypadek w drodze do pracy? Definicja terminu

Definicja wypadku w drodze do pracy (lub z pracy) jest ujęta w artykule 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nią, aby móc mówić o takim zdarzeniu, muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

  • przyczyną nagłego wypadku były czynniki zewnętrzne,
  • wypadek nastąpił w drodze do lub z pracy,
  • droga, którą pokonywał pracownik do lub z pracy, była najkrótszą możliwą oraz nie została przez niego przerwana.

Od tej ostatniej reguły istnieją jednak pewne odstępstwa. Zgodnie z przepisami, wypadek w drodze do pracy nastąpił również wtedy, gdy pracownik przerwał drogę, jednak było to uzasadnione jego życiowymi potrzebami, a przerwa ta nie trwała dłużej, niż było to konieczne. Droga, którą pokonał, nie musiała być najkrótsza, jeżeli podyktowane było to wyborem najdogodniejszego formy komunikacji.

Jeśli chodzi o wypadek w drodze do pracy, definicja mówi też, że trasa uznawana za drogę do pracy obejmuje podróż z:

  • domu,
  • innego miejsca zatrudnienia lub innej działalności, stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
  • miejsca, w którym zwykle spożywa się posiłki,
  • punktu pobierania nauki lub studiowania.

Wypadek w drodze do pracy – dokumenty i procedura powypadkowa

Jeśli chodzi o wypadek w drodze do pracy, procedura powypadkowa powinna zostać wdrożona od razu po incydencie. Pracownik musi więc niezwłocznie poinformować pracodawcę o zaistniałym zdarzeniu. W zgłoszeniu powinien zawrzeć datę, okoliczności i opis następstw wypadku (wraz z ewentualnymi badaniami medycznymi), a także podać nazwiska jego świadków. Na podstawie takiego oświadczenia oraz dowodów zgromadzonych przez odpowiednie służby, przygotowuje się tzw. kartę wypadku. To kluczowy dokument, na podstawie którego można ubiegać się o świadczenia. Kto sporządza kartę wypadku w drodze do pracy? Zgodnie z przepisami, jest to pracodawca. Ma on na to 14 dni od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu.

Pracodawca może jednak uznać, że zaistniałe zdarzenie nie nosi znamion wypadku w drodze do pracy. Swoje stanowisko musi wyrazić wówczas w formie pisemnej. Uzasadnienie nieuznania wypadku w drodze do pracy należy umieścić w odpowiedniej rubryce karty wypadku. Jeżeli pracownik nie zgadza się z decyzją pracodawcy, może dochodzić swoich praw w sądzie.

Wypadek w drodze do pracy – świadczenia, które przysługują poszkodowanemu

Świadczenia z tytułu wypadku w drodze do pracy obejmują:

  • wynagrodzenie i zasiłek chorobowy – jeżeli zwolnienie lekarskie po wypadku w drodze do pracy związane z niezdolnością do pracy zostało wydane na czas do 33 dni (w przypadku pracownika po 50. roku życia – do 14 dni), pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za cały czas choroby. Jeżeli jego niezdolność do pracy trwa dłużej, zyskuje on prawo do zasiłku, przyznawanego przez maksymalnie 182 dni;
  • świadczenie rehabilitacyjne – pobiera je pracownik, którego niezdolność do pracy wynikająca z wypadku w drodze do pracy trwa dłużej niż 182 dni. Maksymalny czas przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego to 12 miesięcy;
  • renta z tytułu niezdolności do pracy – otrzymuje ją pracownik, który na skutek wypadku w drodze do pracy odznacza się trwałą niezdolnością do pracy.

 

Jak widać, w przypadku wypadku w drodze do pracy, zakres przysługujących z jego tytułu świadczeń uzależniony jest od tego, w jakim stopniu został poszkodowany pracownik.