Jednymi z największych wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się dziś pracodawcy oraz liderzy HR, jest rotacja pracowników oraz „ciche odchodzenie” (quiet quitting), skutkujące spadkiem zaangażowania zatrudnionych. Problemy ze znalezieniem właściwych rozwiązań powyższych problemów są wyjątkowo widoczne w takich sektorach jak IT czy SSC/BPO, w których wiele firm konkuruje o tych samych, wysoko wykwalifikowanych kandydatów, a pozyskanie i utrzymanie w organizacjach największych talentów staje się priorytetowym zadaniem działów HR.

text

skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci w znalezieniu odpowiednich kandydatów do Twojej firmy.

umów się na spotkanie

Jak pokazują badania, pracownicy relatywnie często decydują się dziś na zmianę pracy lub przestają aktywnie angażować się w zawodowe obowiązki. Tendencja ta dotyczy zwłaszcza reprezentantów młodszych pokoleń, którzy znacznie chętniej i częściej niż starsze generacje mówią o potrzebie utrzymania równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oraz o konieczności czerpania satysfakcji z pracy. Te obserwacje potwierdza m.in. raport z badania Randstad Workmonitor 2023, w którym czytamy, że 36% pracowników w wieku 18-24 lata oraz taki sam odsetek zatrudnionych w wieku 25-34 lata zdecydował się na „ciche odejście”, czyli wykonywanie tylko niezbędnego minimum obowiązków w swojej pracy.

Trudności w pozyskaniu pracowników i spadek zaangażowania zatrudnionych stanowi szczególne zagrożenie dla tych firm, które opierają swoją konkurencyjność na wiedzy i doświadczeniu talentów – pracowników o wysokim potencjale. Ale czy istnieje skuteczny sposób na to, by w niesprzyjających warunkach rynkowych pozyskiwać i utrzymywać w firmie najbardziej obiecujących pracowników oraz dbać o ich efektywność? Kluczowe znaczenie ma tutaj właściwe podejście do zarządzania talentami w organizacji.

Czym właściwie jest zarządzanie talentami? Na czym polega? Dlaczego jest takie ważne? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz z lektury dalszej części artykułu. 

 

czym jest i na czym polega zarządzanie talentami w organizacji?

Zarządzanie talentami to długoterminowy i strategiczny proces, który umożliwia organizacji pozyskiwanie, rozwijanie i zatrzymywanie w strukturach firmy pracowników o najwyższym potencjale rozwojowym. Takimi pracownikami są na przykład osoby obdarzone wyjątkowymi umiejętnościami i cennym doświadczeniem czy wyróżniające się dużą efektywnością w wykonywaniu zadań.

W skład procesu zarządzania talentami wchodzą zazwyczaj działania rekrutacyjne, systematyczna ocena pracowników oraz identyfikowanie ich mocnych i słabych stron, planowanie ścieżek rozwoju, organizacja szkoleń i programów rozwojowych, a także monitoring postępów i sukcesów, jakie osiągają zatrudnieni podczas pracy w organizacji. 

Głównym celem zarządzania talentami jest zapewnienie organizacji stabilnego i wysoce wykwalifikowanego zespołu pracowników, który przyczynia się do wzrostu efektywności biznesowej i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego w proces budowania i wdrażania skutecznej strategii zarządzania talentami – oprócz liderów HR – powinna być zaangażowana cała kadra zarządzająca: począwszy od wyższego kierownictwa firmy, a kończąc na managerach z każdego szczebla organizacji. 

Co więcej, pozyskiwanie talentów oraz zarządzanie ich rozwojem po zatrudnieniu w organizacji to nie tylko kwestia wykorzystania odpowiednich narzędzi i metod. To przede wszystkim właściwe podejście do pracowników i umiejętne budowanie z nimi wartościowych relacji, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy na temat potrzeb, motywacji i oczekiwań talentów.

Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches
Randstad employer brand photo, internal, people, consultants, branch, branches

korzyści dla pracodawcy wynikające z efektywnego zarządzania talentami

A dlaczego właściwie warto zarządzać talentami? Jest kilka poprawnych odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, pracownicy – zwłaszcza najbardziej obiecujące talenty – są kluczowym zasobem organizacji i jednocześnie jednym z najważniejszych czynników decydujących o jej sukcesach. Niezależnie od branży, w której działa przedsiębiorstwo. A to oznacza, że umiejętne, długofalowe zarządzanie talentami to dla firmy najskuteczniejszy sposób na to, by łatwiej pozyskiwać, rozwijać i zatrzymywać w organizacji cenny kapitał intelektualny w postaci pracowników o wysokim potencjale.

Drugą istotną korzyścią wiążącą się z zarządzaniem talentami jest osiągnięcie konkurencyjności na rynku pracy. Zwłaszcza jeśli firma działa w branży, w której trudno pozyskać utalentowanych pracowników lub ich rotacja jest bardzo duża. W warunkach nieustannej rywalizacji o najlepszych specjalistów właściwe zarządzanie talentami pozwala organizacji zbudować silną markę pracodawcy, która przyciąga do firmy najlepszych pracowników.

Kolejnym czynnikiem, który sprawia, że przedsiębiorstwo powinno dbać o efektywne zarządzanie talentami, jest korzyść w postaci większej wydajności. Umiejętne zarządzanie talentami pomaga zidentyfikować kluczowych pracowników, którzy istotnie wpływają na wyniki firmy i skoncentrować wysiłki na ich rozwoju. A to z kolei przekłada się na wzrost efektywności całej organizacji oraz szybsze i łatwiejsze osiąganie przez nią celów biznesowych.

text

skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci w znalezieniu odpowiednich kandydatów do Twojej firmy.

umów się na spotkanie

Tuż obok wyższej efektywności niezwykle ważną z perspektywy dalszego rozwoju organizacji korzyścią wynikającą ze skutecznego zarządzania talentami jest możliwość redukcji kosztów związanych z rekrutacjami nowych, wartościowych pracowników. Dzięki sprawnemu identyfikowaniu i rozwojowi talentów w organizacji firma może zwiększyć liczbę udanych rekrutacji wewnętrznych oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo odejścia cennych pracowników, wiążące się z kosztowną koniecznością zapełnienia wakatu.

Zarządzanie talentami jest także istotną inwestycją w przyszłość organizacji. Za sprawą dobrze zaplanowanej i na bieżąco aktualizowanej strategii związanej z zarządzaniem talentami, organizacja jest w stanie przygotować się na rozmaite okoliczności rynkowe i biznesowe (np. kryzys czy recesję gospodarczą), które mogą nastąpić w kolejnych latach jej działalności. W ten sposób zwiększa swoje szanse na przetrwanie i sukces na zmieniającym się rynku.

Warto wreszcie wspomnieć, że właściwe zarządzanie talentami może pomóc firmie w budowaniu kultury organizacyjnej opartej na rozwoju i właściwym zrozumieniu potrzeb pracowników. Taka kultura organizacyjna przyczynia się z kolei do zwiększenia zaangażowania zatrudnionych i wzrostu ich zadowolenia z pracy. 

 

dlaczego warto przyjrzeć się bliżej strategii zarządzania talentami i przyciągania utalentowanych kandydatów?

Dobrze zaprojektowana i dostosowana do potrzeb organizacji strategia przyciągania i zatrzymywania w firmie talentów pozwala zespołom HR sprawnie identyfikować wartościowych pracowników oraz właściwie dostosowywać ofertę zatrudnienia do ich potrzeb i oczekiwań. Jeśli zauważasz, że nowe rekrutacje nie przynoszą oczekiwanych wyników, rotacja w firmie postępuje, a talenty tracą zaangażowanie, może to oznaczać, że dotychczasowa strategia w tym zakresie straciła swoją skuteczność. A to niezawodny znak, że warto przyjrzeć się jej bliżej.

Jak poprawić lub zaprojektować od nowa strategię pozyskiwania utalentowanych pracowników? Jak skutecznie zarządzać talentami już zatrudnionymi w firmie? Nasi eksperci pomogą Ci w znalezieniu odpowiednich kandydatów do Twojej firmy.

text

skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci w znalezieniu odpowiednich kandydatów do Twojej firmy.

umów się na spotkanie
o autorze
Małgorzata Kościuch
Małgorzata Kościuch

Małgorzata Kościuch

division manager (ssc/bpo) w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się