Ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw  wprowadza nowe regulacje dotyczące cudzoziemców należących do kadry kierowniczej oraz specjalistów, którzy pracują stale poza Unią Europejską. Zapisy te dają im możliwość podjęcia pracy w Polsce w organizacji/firmie, która należy do tego samego przedsiębiorstwa na podstawie nowego zezwolenia legalizującego pracę i pobyt (dalej: ICT, czyli intra-company transfer).

Wprowadzenie nowelizacji jest obowiązkowe ze względu na konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

ICT ma więc na celu ułatwienie przenoszenia cudzoziemców w ramach rozbudowanych i międzynarodowych struktur organizacyjnych zatrudniającego ich podmiotu. Istotnym aspektem nowego zezwolenia jest to, że pozwolenie wydane np. w Polsce, pozwala posiadającemu je pracownikowi na pracę we wszystkich krajach UE, co stanowi istotny przełom w dotychczasowych zasadach zatrudniania cudzoziemców.

Man and woman talking in an office. Japan. Primary color: blue.
Man and woman talking in an office. Japan. Primary color: blue.

kogo obowiązuje zezwolenie oraz jak je uzyskać?

Prawo do uzyskania zezwolenia ICT dotyczy wyłącznie cudzoziemców, którzy w dniu złożenia wniosku nie mieszkają na terytorium UE. Co więcej, nie dotyczy ono wszystkich pracowników. Objęci nimi zostali:

 • kadra kierownicza,
 • wysoko wykwalifikowani specjaliści,
 • osoby odbywające staże i spełniające odpowiednie warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia.

Zezwolenie ICT jest wydawane już od lutego 2018. Wniosek o otrzymanie dokumentu powinna złożyć dana powiązana spółka, dla której pracownik ma wykonywać określoną pracę. Organem odpowiednim do złożenia  wniosku jest wojewoda. Jest to odmienna ścieżka niż dotychczas. Do tej pory zezwolenia na pracę i pobyt uzyskiwał kolejno pracodawca i pracownik. Tym, co niewiele się zmienia, jest rodzaj i zakres dokumentów, które należy załączyć do ww. wniosku:

 • wykaz kwalifikacji pracownika,
 • dowód ubezpieczenia,
 • dowód zakwaterowania na terytorium Polski.

Warto podkreślić, że pracownik po okresie przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa musi mieć opcję powrotu do pierwotnego pracodawcy, ewentualnie przejścia do innej firmy należącej do tej samej grupy przedsiębiorstw, która ma swoją siedzibę poza UE.

Kolejnym ważnym aspektem jest wymóg czasu. Pracownik bezpośrednio przed przeniesieniem ma być zatrudniony w ramach tej samej firmy/grupy przedsiębiorstw nieprzerwanie przez okres:

 • 12 miesięcy (kadra kierownicza, specjaliści),
 • 6 miesięcy (stażyści).

na jak długo przyznawane jest zezwolenie ICT?

Wszystko zależy od charakteru wykonywanej pracy. Kadra kierownicza oraz specjaliści mogą uzyskać je na okres 3 lat, stażyści – na 1 rok.

odmowa uzyskania zezwolenia – przesłanki po stronie pracodawcy

Pracodawca macierzysty oraz jednostka, która chce przyjąć cudzoziemca, muszą łącznie spełnić określone prawem warunki:

 1. brak zaległości w opłacaniu należności publicznoprawnych,
 2. brak wszczętego wobec nich postępowania upadłościowego,
 3. brak skazania osób zarządzających podmiotami za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców,
 4. brak skazania osób zarządzających podmiotami za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową.

odmowa uzyskania zezwolenia – przesłanki po stronie pracownika

Urząd ma prawo odmówić wydawania zezwolenia, gdy:

 1. cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku ubiega się o zezwolenie w celu podjęcia/kontynuowania studiów lub prowadzenie badań naukowych,
 2. cudzoziemiec jest pracownikiem przedsiębiorstwa, które ma swoją siedzibę w innym państwie UE i został czasowo oddelegowany do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego,
 3. cudzoziemiec prowadzi działalność gospodarczą/jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej,
 4. cudzoziemiec przebywa na terenie Polski w dniu złożenia wniosku (wyjątek: złożony wniosek dotyczy kolejnego zezwolenia).

wynagrodzenie

Z praktycznego punktu widzenia wynagrodzenie cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie ICT nie powinno odbiegać kwotowo od wynagrodzenia, jakie pracodawca zaoferowałby pracownikowi polskiego pochodzenia. Jednakże wynagrodzenie cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie ICT nie może być niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę na terytorium Polski, pod warunkiem, że praca jest:

- wykonywana w tym samym wymiarze godzin,
- porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Dodatkowo kwota nie może być niższa niż 70 % przeciętnego wynagrodzenia brutto w danym województwie, gdzie siedzibę ma jednostka przyjmująca w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

podsumowanie

Przyjęcie Dyrektywy ICT i tym samym zmiana ustawy o cudzoziemcach ułatwi mobilność pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa w ramach Unii Europejskiej. Nowe regulacje bez wątpienia zmniejszą zakres obowiązków administracyjnych związanych z przystąpieniem do pracy i jej dalszym wykonywaniem w obrębie kilku państw UE.

Z drugiej strony istnieje ryzyko, że niektórzy pracodawcy będą próbować obejść nowe przepisy i wykorzystać zezwolenie ICT w celu wykonywania pracy w innym kraju UE niż państwo, w którym zostało ono wydane, szczególnie jeśli w tym państwie przewidziane zostały ostrzejsze przepisy warunkujące uzyskanie omawianego zezwolenia. Warto nadmienić, że polski ustawodawca przewidział taką sytuację i wprowadził mechanizm blokujący wydanie zezwolenia w przypadku, gdy jednostkę przyjmującą cudzoziemca ustanowiono wyłącznie dla ułatwiania wjazdu do Polski pracownikom przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa.

Jeżeli zainteresował Cię ten materiał, zapisz się na subskrypcję naszego bloga i przeczytaj więcej podobnych wpisów. Znajdziesz tu informacje między innymi o trendach na rynku pracy, pozyskiwaniu i utrzymywaniu talentów oraz budowaniu atrakcyjnej marki pracodawcy. 

Staying home - Available for a blue, Turquoise and white background. Please use the version for the background color as indicated in the file name. The zip file contains the illustration in EPS, PNG, SVG and AI format.

subskrybuj blog hr randstad

zapisz się
o autorze
Małgorzata Kościuch
Małgorzata Kościuch

Małgorzata Kościuch

division manager (ssc/bpo) w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się