Staż z urzędu pracy to jedna z form aktywizacji bezrobotnych. Stanowi świetną propozycję, np. dla osób, które są zainteresowane rozwojem w danej branży, jednak przez dłuższy czas nie mogą znaleźć zatrudnienia. To także ciekawe rozwiązanie dla tych, którzy chcą się przekwalifikować. Co ważne, staż z urzędu pracy pozwala nie tylko na zdobycie nowych kompetencji, ale i zarobienie dodatkowych pieniędzy, których kwota jest wyższa od tej przysługującej w ramach zasiłku dla bezrobotnych.

Kto może otrzymać staż z urzędu pracy?

Osoby, które chcą dostać staż z urzędu pracy, muszą posiadać oficjalny status bezrobotnego. Aby go otrzymać, wystarczy zarejestrować się w lokalnym urzędzie pracy. Staż w ramach tej instytucji nie przysługuje jednak każdemu. Mogą go odbyć:

  • osoby poniżej 30. roku życia,
  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły pracy,
  • niepełnosprawni bezrobotni,
  • bezrobotni, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
  • bezrobotni, którzy nie mają wykształcenia średniego oraz doświadczenia i kwalifikacji zawodowych,
  • bezrobotni, którzy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności nie podjęli pracy,
  • bezrobotni, którzy samotnie wychowują przynajmniej jedno dziecko poniżej 18 roku.

Należy pamiętać, że umowa o staż z urzędu pracy podpisywana jest pomiędzy urzędem pracy a pracodawcą. Tym samym, stażysta nie nawiązuje stosunku pracy i wciąż ma status bezrobotnego.

Ile trwa staż z urzędu pracy?

Staż z urzędu pracy trwa minimum 3 i maksimum 6 miesięcy (na podstawie zmian przepisów wprowadzonych w 2019 roku – wcześniej, staż w niektórych przypadkach mógł trwać nawet do 12 miesięcy). Bezrobotny może jednak zrealizować kilka staży. Ich maksymalny czas trwania nie może wówczas wynieść więcej niż 24 miesiące, przy czym łączny czas realizacji staży u jednego pracodawcy został ograniczony do 12 miesięcy. Przedłużenie stażu z urzędu pracy ponad obowiązujące limity jest niezgodne z prawem. Istnieje jednak możliwość zaproponowania stażyście zwykłego etatu.

Jeśli chodzi o staż z urzędu pracy, obowiązek zatrudnienia stażysty po jego zakończeniu nie istnieje. Nie jest tak jednak zawsze – gdy w umowie znalazł się zapis o takiej konieczności, pracodawca musi się mu podporządkować.

Staż z urzędu pracy – wynagrodzenie przysługujące stażyście

Formalnie, stażysta odbywający staż z urzędu pracy wciąż jest osobą bezrobotną, dlatego nie przysługuje mu wynagrodzenie jako takie. Otrzymuje on jednak stypendium stażowe, wypłacane z Funduszu Pracy lub środków unijnych. Od 2019 roku, jego wysokość wynosi 140% zasiłku dla bezrobotnych.

Staż z urzędu pracy a wymiar urlopu

Osoby odbywające staż z urzędu pracy nie mogą pracować więcej niż 8 godzin dziennie. Nie powinny również wykonywać obowiązków zawodowych w porze nocnej oraz w soboty, niedziele i święta. Stażysta z urzędu pracy ma też prawo do 2 dni wolnych za odbycie każdych 30 dni stażu. Jako że nie ma statusu pracownika, nie może się jednak ubiegać, np. o urlop okolicznościowy czy macierzyński.

Co grozi za przerwanie stażu z urzędu pracy?

Przerwanie stażu z urzędu pracy jest możliwe. Jeżeli stażysta znalazł pracę, założył własną działalność gospodarczą lub rozpoczął kształcenie w trybie stacjonarnym, może bez konsekwencji wycofać się z programu stażowego. Ma do tego prawo również w sytuacji, w której pracodawca nie wywiązuje się z pierwotnych założeń stażu.

Porzucenie stażu z innych przyczyn niż wyżej wymienione wiąże się jednak z pewnymi następstwami. Osoba, która decyduje się na taki krok, traci status bezrobotnego na 120 dni (a w przypadku przerwania kolejnego stażu na 180 lu