Praktyki zawodowe stanowią ważną część edukacji. Dzięki nim uczniowie mają szansę na skonfrontowanie własnej wiedzy i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez konkretnych pracodawców. Tym samym wkraczają też na rynek pracy i zdobywają na nim pierwsze doświadczenia.  Co ważne, załatwienie tego typu stażu leży w gestii szkoły. Umowa o praktyki zawodowe podpisywana jest więc między jej reprezentantem a wybranym podmiotem lub firmą.

Czym są praktyki zawodowe? Przepisy

Jeśli chodzi o praktyki zawodowe, ustawa, która je reguluje, to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, opublikowane 22 lutego 2019 roku. Dokument ten dotyczy uczniów publicznych szkół branżowych I i II stopnia, techników oraz szkół policealnych.

przeczytaj też: praca dodatkowa w domu i nie tylko – co warto wiedzieć?

W przypadku praktyk zawodowych przepisy ściśle określają tryb ich odbywania w takich miejscach, jak warsztaty lub pracownie szkolne, placówki kształcenia ustawicznego lub praktycznego, indywidualne gospodarstwa rolne, a także konkretne firmy (praktyka odbywana bezpośrednio u pracodawców).  Należy pamiętać, że w tym ostatnim przypadku, regulowane kwestie dotyczą nie tylko obowiązków praktykanta, ale również przedsiębiorcy. Jego rolą jest bowiem m.in. zapoznanie młodego człowieka z regulaminem firmy i przepisami BHP, przedstawienie mu kryteriów oceniania jego pracy, a także zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednich warunków odbywania praktyki.

Na mocy obowiązujących przepisów, umowa o praktyki zawodowe może dotyczyć osób młodocianych, a więc w wieku 16–18 lat. Co ważne, mogą one uczestniczyć w praktycznej nauce zawodu w ciągu całego roku szkolnego, jak również podczas ferii letnich.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowych możliwości zawodowych. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

poznaj nasze oferty pracy

Jak wygląda umowa o praktyki zawodowe?

Wielu uczniów zastanawia się, jak załatwić praktyki zawodowe. Tak naprawdę nie muszą zaprzątać sobie tym głowy, ponieważ obowiązek zorganizowania takiego stażu leży najczęściej po stronie szkoły. Aby jednak doszło do odbycia praktyk, musi zostać zawarta odpowiednia umowa.

Umowa o praktyki zawodowe odbywane u pracodawców jest podpisywana między dyrektorem szkoły a przedsiębiorcą, który przyjmuje danego ucznia lub grupę uczniów do swojej firmy. Tego typu dokument nazywany jest umową o praktyczną naukę zawodu i powinien zawierać:

 • nazwę oraz adres placówki, która przyjmuje uczniów na praktykę oraz miejsce, w którym będzie się ona odbywać,
 • nazwę i adres szkoły, która wysyła uczniów na praktykę,
 • określenie zawodu, którego dotyczą praktyki zawodowe,
 • listę imion i nazwisk uczniów przyjmowanych do danego podmiotu,
 • zakres praktyk zawodowych,
 • wymiar praktyk zawodowych, a także termin ich rozpoczęcia i zakończenia,
 • prawa oraz zobowiązania stron umowy,
 • sposób ponoszenia kosztów realizacji praktycznej nauki przez strony sporządzonej umowy,
 • dodatkowe ustalenia.

przeczytaj też: praca dla studentów – gdzie i dlaczego warto ją podjąć?

Takie podanie o praktyki zawodowe musi być podpisane zarówno przez przedstawiciela szkoły, jak i osobę przyjmującą uczniów do swojego zakładu pracy.

Jakie jest wynagrodzenie za praktyki zawodowe?

Praktyki zawodowe rozumiane jako praktyczna nauka zawodu, będąca elementem edukacji ucznia z zasady są płatne. Wynagrodzenie oblicza się na podstawie procentowego stosunku do miesięcznej pensji obowiązującej w poprzednim kwartale w gospodarce narodowej. Zgodnie z tymi zasadami, młodociani mogą otrzymać wypłatę, która stanowi nie mniej niż:

 • 4% wynagrodzenia (podczas pierwszego roku nauki),
 • 5% wynagrodzenia (podczas drugiego roku nauki),
 • 6% wynagrodzenia (podczas trzeciego roku nauki).

Bezpłatne praktyki zawodowe nie powinny więc mieć miejsca. Należy jednak pamiętać, że sytuacja ta dotyczy jedynie praktycznej nauki zawodu, a nie np. praktyk odbywanych już na studiach.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę