kim jest monter izolacji?

 

Praca jako monter izolacji to odpowiedzialne zajęcie. Jego wykonywanie wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności – można zdobyć je poprzez uzyskanie stosownego wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych. Profesja ta wymaga także odpowiednich predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych. Spodoba się przede wszystkim osobom, które wyróżniają się zdolnościami technicznymi, samodzielnością i dokładnością. Warto poznać tajniki tego zawodu i dowiedzieć się, jak zostać monterem izolacji oraz w jakim kierunku można rozwijać się w tej branży.

Monter izolacji to dość ogólna i szeroka nazwa zawodu. W praktyce kryją się za nią rozmaici fachowcy. Trzymając się jednak ogólnej terminologii, można stwierdzić, że taki specjalista odpowiada za szereg zadań związanych z wykonywaniem, eksploatowaniem i konserwowaniem różnego typu izolacji. Często zajmuje się też ich naprawianiem i remontowaniem. Takie działania stanowią sedno tego zawodu. Oprócz tego monter izolacji może wykonywać pewne prace pomocnicze, które związane są z charakterem i środowiskiem jego pracy.

Aby poprawnie wykonywać codzienne zadania zawodowe, monter izolacji korzysta ze specjalnego sprzętu i narzędzi, które są charakterystyczne dla jego specjalizacji. Musi przy tym pamiętać o stosowaniu się do obowiązujących norm oraz wykorzystywać informacje zawarte w odpowiedniej dokumentacji o charakterze technicznym. Osoba zatrudniona na stanowisku montera izolacji musi więc mieć kompleksową wiedzę branżową i konkretne kompetencje twarde, a także znać najnowsze przepisy i ustalenia z branży montażowej.

Specjalizacje monterów izolacji

Monter izolacji może zajmować się wykonywaniem i montowaniem izolacji różnego rodzaju. W obrębie tego zawodu istnieją różne specjalizacje, które wpływają na charakter pracy oraz codzienne obowiązki. Wyróżnia się takie stanowiska jak:

       monter izolacji przemysłowych – odpowiada za wykonanie i montaż izolacji chroniących różnego typu obiekty mające charakter przemysłowy. Wśród nich znajdują się m.in. piece przemysłowe, kotły, rurociągi, turbiny, zbiorniki, chłodnie, wentylatory oraz instalacje sanitarne;

       monter izolacji termicznych (inaczej termoizoler) – specjalizuje się w montażu i naprawach izolacji termicznych przegród budowlanych w zgodzie z dokumentacją o charakterze technicznym. Zajmuje się również różnymi pracami o charakterze pomocniczym, które są powiązane z przygotowywaniem termoizolacji. Należą do nich zadania z zakresu malowania różnych powierzchni oraz murarstwa, tynkarstwa, ciesielstwa, blacharstwa i dekarstwa;

       monter izolacji budowlanych – zajmuje się wykonywaniem, montowaniem i konserwowaniem izolacji różnego typu (m.in. akustycznych, wodoszczelnych, termicznych) w budynkach o charakterze mieszkalnym i użytkowym. Skupia się zazwyczaj na zadaniach pozwalających zabezpieczyć elementy budowlane wykonane z betonu, stali lub cegły. Praca montera izolacji budowlanych najczęściej dotyczy ocieplania i wygłuszania wnętrz.

Jak widać, monter izolacji może zajmować się różnorodnymi kwestiami, w zależności od tego, która ze specjalności jest mu najbliższa.

Jaki zakres obowiązków ma monter izolacji?

Zadania zawodowe w pracy montera izolacji mogą być różne. Wiele zależy od danego przedsiębiorstwa, jego oczekiwań oraz wymagań. Wpływ może mieć też specjalizacja danego pracownika – nieco inne obowiązki ma monter izolacji termicznej, a inne izolacji o charakterze przemysłowym czy budowlanym. Rdzeń pracy zawsze jest jednak podobny. W związku z tym ogólne czynności, jakie wykonuje monter izolacji w codziennej pracy, to m.in.:

       wykonywanie, konserwowanie, naprawianie, montowanie różnego rodzaju izolacji (w zależności od potrzeb i charakteru pracy, dźwiękochłonnych, termicznych, przeciwdrganiowych, przeciwwilgociowych, ogniochronnych, przeciwroszeniowych itp.);

       dobieranie odpowiednich narzędzi i maszyn niezbędnych do wykonania poszczególnych prac;

       czytanie i przygotowywanie dokumentacji technicznej;

       odczytywanie rysunków wykonawczych;

       analizowanie i tworzenie rysunków technicznych;

       dbałość o odpowiednią organizację stanowiska pracy na podstawie zasad ergonomii;

       wykonywanie poleceń przełożonych;

       kontrolowanie jakości prac;

       demontowanie starych lub zniszczonych izolacji;

       prowadzenie napraw izolacji;

       współpraca z innymi pracownikami;

       dbałość o stan techniczny sprzętu używanego podczas codziennych prac;

       stosowanie się do zasad wynikających z przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i regulacji wewnątrzzakładowych.

Stanowisko montera izolacji wymaga więc zajmowania się rozmaitymi sprawami, przede wszystkim natury technicznej. Czasami może być też związane z dodatkowymi obowiązkami dotyczącymi zarządzania ludźmi. Takie zadanie otrzymują bardziej doświadczeni pracownicy z długim stażem pracy, którzy poprzez swoją wiedzę i doświadczenie mogą poprawnie nadzorować pracę innych robotników.

aktualne oferty pracy
1

jak wygląda praca jako monter izolacji?

To, jak dokładnie wygląda praca montera izolacji, uwarunkowane jest jego specjalizacją, a także konkretnymi zadaniami zawodowymi. Taki specjalista może wykonywać swoje obowiązki zarówno na zewnątrz, jak i w zamkniętych pomieszczeniach wyposażonych w sztuczne oświetlenie oraz wentylację lub klimatyzację. W tej pierwszej sytuacji pracuje w zmiennych warunkach pogodowych. Może być narażony na działanie wysokich lub niskich temperatur, ostre słońce, wiatr, deszcz itd.

Monter izolacji wypełnia swoje codzienne obowiązki w wymuszonej pozycji ciała, co może być uznane za czynnik o charakterze uciążliwym. Często wykonuje też prace na wysokości. Warto pamiętać, że ma kontakt z różnymi, potencjalnie szkodliwymi substancjami, takimi jak toksyczne rozpuszczalniki, farby, materiały łatwopalne itp. Z tego względu jego zawód może zostać zakwalifikowany jako praca w szczególnych warunkach. Ważne zatem, aby monter izolacji podchodził odpowiedzialnie do swoich obowiązków i zasad bezpieczeństwa. Powinien bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej. Nie może również zapominać o noszeniu stroju roboczego (w tym butów i kasku), a gdy jest to konieczne, także dodatkowych elementów ochronnych, np. specjalnych okularów.

Praca montera izolacji przemysłowych, termicznych lub budowlanych związana jest z obsługą specjalnych narzędzi i maszyn. Wymaga ona samodzielności, choć często bywa wykonywana w zespole (tzw. brygada). Na tym stanowisku trzeba więc współpracować z innymi – zarówno z równorzędnymi robotnikami, jak i z przełożonymi.

Miejsce wykonywania codziennych zadań montera instalacji zależy od konkretnego projektu lub zlecenia. Czasami możliwe jest oddelegowanie pracownika do pracy w innym mieście, a nawet województwie. Takie wyjazdy nie zdarzają się jednak we wszystkich firmach.

Warunki zatrudnienia montera izolacji

Monter izolacji termicznej, budowlanej czy przemysłowej zazwyczaj otrzymuje umowę o pracę. Może mieć ona charakter terminowy lub stały i opiewać na cały etat bądź tylko jego część. Wszystko zależy od oferty danej firmy. Umowa o pracę jest korzystnym rozwiązaniem z perspektywy montera izolacji, ponieważ daje mu gwarancję stabilnego zatrudnienia, a także zabezpiecza go i zapewnia m.in. prawo do płatnych urlopów, ochronę przedemerytalną, konkretne świadczenia socjalne itp.

Czasami monterzy izolacji mogą podjąć współpracę z przedsiębiorstwem na podstawie umowy zlecenie. Stosowanym rozwiązaniem jest też kontrakt B2B – wymaga to jednak prowadzenia działalności gospodarczej przez specjalistę i świadczenia usług w jej ramach.

Czas pracy montera izolacji wynosi zazwyczaj 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Konkretny harmonogram zależy jednak od wielu zmiennych. Uwarunkowany jest typem wykonywanego zlecenia lub projektu, warunkami atmosferycznymi, narzuconymi terminami itp. Choć pracę w zawodzie montera często wykonuje się w systemie jednozmianowym, niektóre firmy oczekują gotowości do podjęcia zatrudnienia również w trybie dwuzmianowym.

Przeczytaj również: Kiedy przysługuje i co obejmuje ochrona przedemerytalna?

2

gdzie może pracować monter izolacji?

Monter izolacji jest ważnym specjalistą, który odpowiada za szereg odpowiedzialnych zadań. Nie powinien zatem mieć większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia, zwłaszcza w większych miastach oraz w województwach, w których jego profesja określana jest mianem deficytowej. Praca czeka w wielu różnorodnych firmach, w zależności od specjalizacji oraz umiejętności i zainteresowań kandydata. Oferty publikują przede wszystkim duże i średnie przedsiębiorstwa budowlane, remontowe i montażowe. Zatrudnienie możliwe jest także w mniejszych firmach, w tym w zakładach o charakterze rzemieślniczym. Oprócz tego pracę można dostać w spółdzielniach mieszkaniowych oraz w prywatnych przedsiębiorstwach skoncentrowanych na wykonywaniu izolacji przemysłowych i świadczących usługi z zakresu termomodernizacji i ocieplania budynków. Czasami monterów izolacji poszukują także firmy specjalizujące się w naprawach i wykonywaniu działań konserwacyjnych. Niekiedy specjalista z tego zakresu pracuje jako monter izolacji na statkach i platformach wiertniczych.

Warto pamiętać, że monter izolacji może znaleźć zatrudnienie również poza Polską. Oferuje je wiele firm zlokalizowanych przede wszystkim w państwach należących do Unii Europejskiej, np. w Niemczech. W przypadku montera izolacji praca za granicą nie zawsze wymaga znajomości języka obcego, co może być ułatwieniem dla polskich pracowników.

Ścieżka kariery montera izolacji

Monter izolacji to przyszłościowy zawód, który zapewnia stabilne zatrudnienie i karierę. Można się w nim rozwijać – pracę w zawodzie czasami zaczyna się od stanowiska pomocnika, by potem awansować na pełnoprawnego montera. To jednak nie koniec możliwości. Jeżeli pracownik wykaże się dużym zaangażowaniem, chętnie będzie pogłębiał swoją wiedzę zawodową oraz zdobywał dodatkowe kompetencje i uprawnienia m.in. w obszarze obsługi konkretnych typów maszyn i narzędzi, ma szansę awansować np. na stanowisko brygadzisty. Będzie wówczas odpowiadał za szerszy zakres obowiązków i zarządzał innymi pracownikami.

Podwyższanie kwalifikacji może skutkować nie tylko awansem na nowe, wyższe stanowisko, lecz także umocnieniem pozycji montera na jego dotychczasowej posadzie. Wiąże się to często z lepszymi zarobkami. Jeżeli przedsiębiorstwo rozdysponowuje planowane podwyżki, istnieje o wiele większa szansa, że wyższą pensję w pierwszej kolejności otrzyma osoba, która w ostatnim czasie zdobyła nową wiedzę i umiejętności. Warto więc postawić na swój rozwój.

Zobacz też: Czym jest wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy?

3

ile zarabia monter izolacji?

Wynagrodzenia na stanowisku montera izolacji są zróżnicowane. Ich wysokość ma związek z profilem i rodzajem danego przedsiębiorstwa. Ważna jest także jego wielkość (duże firmy zazwyczaj oferują lepsze zarobki) oraz lokalizacja (w większych miastach i regionach, brakuje tego typu specjalistów, można zazwyczaj liczyć na bardziej satysfakcjonującą pensję). Znaczenie ma także to, co umie sam pracownik. Jego wynagrodzenie zależy od poziomu doświadczenia, stażu pracy, kompetencji do obsługi konkretnego sprzętu czy wreszcie specjalizacji.

Aby nieco przybliżyć, na jakie warunki finansowe może liczyć monter izolacji, warto odnieść się do dostępnych danych* związanych z wysokością wynagrodzeń na przykładowym stanowisku. Odnoszą się one konkretnie do posady montera izolacji przemysłowej. Zgodnie z nimi mediana zarobków takich specjalistów wynosi 4850 zł brutto miesięcznie. Pracownicy, którzy otrzymują najwyższe wynagrodzenia w branży, zarabiają minimum 5670 zł brutto w skali miesiąca. Monterzy izolacji pracujący poza granicami kraju mogą liczyć na o wiele wyższą pensję.

* Dane pochodzą z portalu wynagrodzenia.pl ze stycznia 2022 roku.

Benefity pozapłacowe dla monterów izolacji

Monterzy izolacji bardzo często mogą liczyć na szereg dodatkowych benefitów, które stanowią uzupełnienie ich pensji. Choć mają one wymiar pozafinansowy, są zazwyczaj bardzo przydatnymi bonusami. Do najczęstszych pozapłacowych dodatków zalicza się ubezpieczenie na życie oraz prywatną opiekę medyczną pozwalającą na skorzystanie z usług wielu lekarzy specjalistów. Typowymi świadczeniami są także karnety uprawniające do uczestnictwa w zajęciach sportowych (np. na siłowni). Pracodawcy czasami zapewniają zakwaterowanie osobom, które przyjechały do pracy z innego miasta lub kraju. Niektóre firmy stawiają też na rozwój swoich podwładnych, dofinansowując im przydatne kursy i szkolenia zawodowe.

4

jak zostać monterem izolacji termicznych, przemysłowych, budowlanych?

Osoby, które myślą o wykonywaniu zawodu montera izolacji powinny pamiętać, że konieczne jest posiadanie stosownej wiedzy i umiejętności. Można uzyskać je w procesie edukacji. Preferowane jest ukończenie szkoły branżowej (nazywanej kiedyś zasadniczą szkołą zawodową) I stopnia. Najlepiej, aby przygotowywała ona do wykonywania profesji montera. Placówki oświatowe oferują możliwość kształcenia się w specjalności montera izolacji przemysłowych oraz budowlanych. Innym sposobem na zdobycie przydatnych umiejętności i kompetencji jest ukończenie technikum budowlanego.

Poza wykształceniem pracodawcy zwracają uwagę na wcześniejsze doświadczenie zawodowe kandydatów, dlatego warto je mieć. Najlepiej, jeśli uzyskało się je w pracy na podobnym stanowisku. Mile widziane jest też odbycie dodatkowych kursów i szkoleń, zwłaszcza jeśli zakończyły się wydaniem certyfikatu. Oprócz tego od przyszłego montera izolacji często wymaga się prawa jazdy kat. B. Przydatna może być również znajomość języka obcego.

Jakie cechy powinien mieć monter izolacji?

W pracy montera izolacji przemysłowych, termicznych lub budowlanych kluczowe są oczywiście umiejętności twarde związane z obsługą sprzętu i wykonywaniem, montowaniem oraz konserwowaniem izolacji konkretnego typu. Ważne są jednak również określone cechy charakteru i kompetencje miękkie. Zwraca na nie uwagę wielu pracodawców. Monter izolacji powinien więc wyróżniać się zdolnościami o charakterze technicznym, wyobraźnią przestrzenną, zdolnościami manualnymi oraz świetną koncentracją. Ważna jest także komunikatywność i otwartość na pracę w zespole, odpowiedzialność i dokładność oraz duży poziom samodzielności. Ponadto w zawodzie tym przyda się odporność na stres i chęć do podwyższania swoich kwalifikacji.

Predyspozycje fizyczne i przeciwwskazania do pracy jako monter izolacji

Monter izolacji dowolnego typu pracuje w warunkach, które wymagają od niego dobrego stanu zdrowia i wydolności organizmu oraz ogólnej sprawności fizycznej. Ważne jest prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego, mięśniowo-szkieletowego czy kostno-stawowego. Monter izolacji powinien mieć też dobry zmysł wzroku, dotyku, słuchu i równowagi oraz odznaczać się zręcznymi rękami i palcami.

Ze względu na to, że profesja montera izolacji bywa wymagająca, istnieją pewne przeciwwskazania zdrowotne do jej wykonywania. Wśród nich znajdują się m.in. lęk wysokości, zaburzenia równowagi, choroby dotykające układ nerwowy, alergie wziewne, problemy z układem krążenia i oddechowym, zaawansowane wady słuchu czy schorzenia, które ograniczają prawidłowe działanie narządów ruchu. O tym, czy dana osoba może objąć stanowisko montera izolacji, decyduje lekarz medycyny pracy.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.