Stosowanie klauzuli poufności w umowie o pracę zyskuje coraz większą popularność. Dzięki wprowadzeniu odpowiedniego zapisu pracodawcy zobowiązują podwładnych do zachowania tajemnicy odnośnie poszczególnych elementów funkcjonowania firmy. W przypadku klauzuli CV sprawa wygląda nieco inaczej. Zamieszczenie odpowiedniej adnotacji w dokumencie aplikacyjnym jest niezbędne, aby wziąć udział w procesie rekrutacji.

klauzula poufności – wzór do CV

Wysyłając życiorys zawodowy do danej firmy, kandydaci udostępniają w nim swoje dane osobowe. Aby  pracodawca mógł je bez przeszkód przetwarzać, konieczne jest dodanie krótkiej adnotacji, jaką jest klauzula poufności w CV. Najlepiej umieścić ją w stopce dokumentu tak, aby nie zajmowała zbyt wiele miejsca. Obowiązujący wzór klauzuli poufności dotyczący danych osobowych prezentuje się następująco:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę [nazwa firmy] dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Jeżeli klauzula w CV ma uprawniać pracodawcę do przetwarzania danych osobowych także na potrzeby przyszłych rekrutacji, należy to wyraźnie zaznaczyć.

czym jest klauzula poufności w umowie o pracę?

Klauzula o zachowaniu poufności często stanowi element umowy o pracę, a także umów cywilnoprawnych. Zobowiązuje ona pracownika do zachowania tajemnicy firmy, a więc do nieujawniania podmiotom zewnętrznym wiadomości dotyczących poszczególnych działań przedsiębiorstwa. Klauzula poufności informacji może dotyczyć m.in. zagadnień technicznych, handlowych, organizacyjnych, strategicznych i technologicznych, a także wszystkich innych, które posiadają wartość gospodarczą, a dotarcie do nich przez konkurencję może przyczynić się do odniesienia przez nią korzyści.

Klauzula o poufności stanowi więc rodzaj zabezpieczenia firmy przed działaniem nieuczciwej konkurencji. Podpisując umowę z taką adnotacją, pracownik zgadza się na przestrzeganie jej treści pod groźbą kary. Sankcje grożące za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa to grzywna, o określonej wcześniej wysokości, a także ograniczenie lub pozbawienie wolności do 2 lat.

jak wygląda klauzula poufności w umowie?

Klauzula poufności dla pracownika powinna zawierać odpowiednie elementy. Dzięki temu osoba zatrudniona dokładnie wie, jakiej tajemnicy musi dochować oraz jakie konsekwencje poniesie w przypadku złamania pierwotnych ustaleń. W związku z tym, w profesjonalnej klauzuli poufności powinno znaleźć się:

  • ścisłe sprecyzowanie zakresu poufności – umieszczenie danych dotyczących tego, co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i ujawnianie jakich wiadomości jest zabronione;
  • określenie, w jakich sytuacjach można posługiwać się tajnymi danymi – dotyczy to, np. możliwości przekazywania poufnych  informacji prawnikowi;
  • wyznaczenie okresu trwania klauzuli o poufności danych –  zasadniczo czas obowiązywania zapisu trwa do momentu, w którym tajna informacja straci miano tajemnicy firmy (np. zostanie podana do wiadomości publicznej). Pracodawcy mają  jednak możliwość wyznaczenia okresu trwania klauzuli poprzez  dodanie odpowiedniej adnotacji do umowy;
  • ustanowienie zakresu odpowiedzialności – m.in. określenie kwoty, jaką pracownik będzie musiał zapłacić na rzecz przedsiębiorstwa w razie złamania klauzuli o poufności.