Istnieje wiele metod rekrutacji pracowników. Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniający się rynek pracy, rekruterzy coraz częściej decydują się na działania wielotorowe i poszukują specjalistów na różne sposoby. Proces rekrutacji pracowników nieodłącznie związany jest też z przeprowadzaniem selekcji, której celem jest wyłonienie jak najlepszych kandydatów. Jej techniki również są niezwykle zróżnicowane.

Definicja rekrutacji pracowników

Rekrutacja pracowników definiowana jest jako złożony proces, na który składa się  poszukiwanie, przekazywanie informacji oraz przyciąganie kandydatów w celu obsadzenia konkretnego stanowiska pracy. Liczba osób zainteresowanych pracą w danej firmie musi być na tyle duża, aby możliwe było przeprowadzenie rzetelnej selekcji. Co ważne, rekrutacja pracowników składa się z kilku etapów. Do jej przeprowadzenia niezbędne jest zdefiniowanie danego stanowiska, wyznaczenie określonych kryteriów, które musi spełnić kandydat, zaplanowanie procesu rekrutacji i selekcji pracowników, a także właściwe działania poszukiwawcze.

Metody rekrutacji pracowników

Strategia rekrutacji pracowników może występować w różnych formach. Przyjęcie konkretnego modelu poszukiwania kandydatów uwarunkowane jest potrzebami danego przedsiębiorstwa, a także sytuacją na rynku pracy. Wśród metod rekrutacji pracowników wyróżnia się najczęściej technikę bierną (pasywną), aktywną bezpośrednią i aktywną pośrednią.

Pasywna rekrutacja pracowników nie wymaga podejmowania działań ze strony pracodawcy. Kandydaci sami zgłaszają się do przedsiębiorstwa, nawet gdy obecnie nie prowadzi ono naboru na nowe stanowisko. Czasami są też polecani przez obecnych pracowników firmy. Zadaniem rekrutera jest jedynie selekcja nadesłanych aplikacji.

Metoda aktywna bezpośrednia występuje wtedy, gdy pracodawca podejmuje konkretne działania, których celem jest obsadzenie wakatu w firmie. Wśród nich najbardziej popularne jest publikowanie ogłoszeń o pracę w prasie lub w Internecie, a także uczestnictwo w targach pracy lub dniach kariery.

Forma aktywna pośrednia rekrutacji pracowników oznacza skorzystanie z usług specjalistycznych podmiotów zewnętrznych, takich jak agencje rekrutacyjne. Firma zleca im znalezienie odpowiedniego pracownika, którego kompetencje będą odpowiadać proponowanemu stanowisku. Skorzystanie z takiego rozwiązania może być bardzo korzystne, ponieważ wszelkie formalności leżą po stronie agencji. W takim przypadku, wyjątkowo często spotykana jest rekrutacja pracowników tymczasowych.

Nowoczesne techniki rekrutacji pracowników

Dynamicznie rozwijający się rynek pracy, a także gwałtowny rozwój technologii sprawiły, że metody rekrutacji pracowników zaczynają się zmieniać. Coraz częściej spotykane jest pojęcie headhunting. Rekruterzy, którzy stosują tę technikę stają się prawdziwymi łowcami głów. Ich zadaniem jest samodzielne wyszukiwanie osób, których kwalifikacje odpowiadają wymogom danej firmy. W tym celu korzystają z istniejącej bazy danych lub z mediów społecznościowych, a zwłaszcza portali nastawionych na kontakty biznesowe. Ta metoda stanowi popularne rozwiązanie zwłaszcza w agencjach rekrutacyjnych. W ten sposób przeprowadzana jest często rekrutacja pracowników IT, a także innych specjalistów, których pozyskanie jest wyjątkowo trudne.

Selekcja i rekrutacja pracowników

Proces rekrutacji pracowników związany jest z odpowiednią selekcją nadesłanych zgłoszeń. W tym celu wykorzystuje się różne metody, w zależności od wymogów stanowiska. Sposoby selekcji kandydatów to, m.in.:

  • analiza CV, listu motywacyjnego i innych dokumentów (np. referencji),
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • Assessment Center,
  • testy psychologiczne,
  • testy merytoryczne (stosowane często w przypadku rekrutacji pracowników IT i innych specjalistów),
  • testy predyspozycji i kompetencji,
  • testy językowe,
  • prezentacje,
  • próbki pracy,
  • case study.