Wypadek  w pracy może przytrafić się każdemu. Szczególnie narażone na niego są osoby zatrudnione w branży budowlanej, górniczej, produkcyjnej i transportowej. Jeżeli pechowe zdarzenie przydarzy się pracownikowi wykonującemu obowiązki zawodowe na podstawie umowy o pracę, należy mu się szereg świadczeń, w tym m.in. zasiłek chorobowy. Może on także starać się o przyznanie mu rekompensaty za poniesione szkody na zdrowiu. Jeśli chodzi o wypadek przy pracy, odszkodowanie ZUS wypłacane jest jednak tylko w określonych przypadkach.

Wypadek przy pracy – odszkodowanie ZUS i inne świadczenia. Kiedy się należą?

Zgodnie z definicją, za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie o nagłym charakterze, które miało związek z pracą, zostało wywołane zewnętrzną przyczyną i skutkowało przynajmniej lekkim urazem.

Co ważne, wypadek może mieć charakter zbiorowy, lekki, ciężki lub śmiertelny. Jeżeli zostały spełnione powyższe przesłanki, pracownikowi przysługuje szereg świadczeń, w tym m.in.:

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy,
  • renta przyznawana z tytułu niezdolności do pracy,
  • odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego.

 

Szczególnie ciekawą kwestią jest jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, które wypłacane jest przez ZUS. Aby je otrzymać, trzeba spełnić konkretne warunki.

Komu należy się jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje osobom, które na skutek nieszczęśliwego zdarzenia doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Co to oznacza w praktyce? Za stały uszczerbek na zdrowiu uznaje się stan naruszenia sprawności funkcjonowania organizmu i związane z nim upośledzenie jego czynności, które nie rokuje poprawy. Z kolei długotrwały uszczerbek na zdrowiu to sytuacja, w której naruszona jest sprawność organizmu, co skutkuje upośledzeniem jego funkcji przez ponad 6 miesięcy, jednak  stan ten może ulec poprawie w przyszłości. Stopień uszczerbku na zdrowiu, przesądzający o przyznaniu odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego, określany jest po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez komisję lekarską lub lekarza orzecznika ZUS.

Oprócz powyższego świadczenia pracownik ma prawo wystąpić także o odszkodowanie od pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu. Może to zrobić jednak dopiero po tym, jak uzyska rekompensatę z ZUS-u.

Jaka jest wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku wylicza się na podstawie procentowego uszczerbku na zdrowiu pracownika. Zgodnie z przepisami, wysokość rekompensaty to 20% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego roku za każdy procent uszczerbku (zarówno długotrwałego, jak i stałego).

Jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku w pracy?

Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w pracy? W tym celu należy dopełnić wszelkich formalności. Przede wszystkim, pracownik za pośrednictwem pracodawcy musi złożyć do ZUS-u odpowiednie dokumenty, w tym:

  • wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
  • zaświadczenie OL-9, informujące o stanie zdrowia, zawierające dane dotyczące zakończenia leczenia oraz rehabilitacji (musi być wystawione maksimum na miesiąc przed dostarczeniem wniosku),
  • ewentualną dokumentację medyczną,
  • protokół lub kartę wypadku przygotowane przez pracodawcę, których celem jest określenie okoliczności i przyczyn incydentu,
  • prawomocny wyrok sądu (jeśli został wydany).

 

Od chwili otrzymania stosownego orzeczenia od komisji lekarskiej lub lekarza orzecznika, przedstawiciele ZUS-u mają 14 dni na podjęcie decyzji dotyczącej przyznania pracownikowi jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Jeśli rozpatrzą wniosek pozytywnie, rekompensata zostanie wypłacona w ciągu 30 dni.