kim jest kierownik produkcji?

 

Przedsiębiorstwa produkcyjne skupiają się na wytwarzaniu rozmaitych towarów. Często są to złożone organizacyjnie podmioty, które zatrudniają wielu pracowników. Aby zadbać o odpowiednią realizację różnych procesów, konieczna jest osoba, która będzie zarządzać poszczególnymi działaniami i nadzorować zajmujące się nimi osoby. Zadanie to należy do kierownika produkcji. Pełni on odpowiedzialną funkcję i mierzy się z wieloma obowiązkami. To ciekawe stanowisko wyższego stopnia. Warto wiedzieć, jak wygląda jego codzienna praca i ile można w niej zarobić.

wszystkim zarządzaniem. Dotyczy to zarówno zespołu podwładnych, jak i podejmowanych przez nich działań oraz wszystkich procesów mających miejsce na hali produkcyjnej. W praktyce sukces danego przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy właśnie od pracownika obejmującego tę posadę. Kierownik produkcji musi więc wyróżniać się szeroką wiedzą i kompetencjami (zarówno twardymi, jak i miękkimi), a także dużym zaangażowaniem. Powinien też być nastawiony na zdobywanie coraz to nowych umiejętności oraz szukanie jak najlepszych rozwiązań, które pozwolą na usprawnienie działania całej firmy.

Warto podkreślić, że kierownik produkcji nie tylko zarządza i rozdziela zadania podwładnym, lecz także z nimi współpracuje. Powinien być więc otwarty na uwagi członków swojego zespołu, a także w razie potrzeby udzielać im pomocy i wsparcia. Choć jego zadaniem jest ich kontrolowanie, pozostawia on im również pewną dozę swobody i samodzielności.

aktualne oferty pracy
1

w czym może się specjalizować kierownik produkcji?

Kierownik produkcji to bardzo ogólna nazwa stanowiska. Można spotkać je w firmach zajmujących się produkowaniem towarów z wielu różnorodnych branż. W klasyfikacji zawodów wyróżnia się kilka konkretnych odmian tej profesji. Są to:

 • kierownik produkcji w przemyśle – taka osoba odpowiada za planowanie, organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu;
 • kierownik produkcji w przedsiębiorstwie hodowlanym – zajmuje się koordynacją działania produkcyjnego firmy hodowlanej, w tym sprawuje pieczę nad chowem, hodowlą oraz sprzedażą zwierząt hodowlanych, opracowywaniem budżetu przedsiębiorstwa itp.;
 • kierownik produkcji w przedsiębiorstwie ogrodniczym – jest odpowiedzialny za planowanie i zarządzanie działalnością firmy ogrodniczej, w tym kontrolowanie procesów uprawiania i pielęgnowanie roślin pod osłoną, w zamkniętych obiektach lub w gruncie;
 • kierownik produkcji w przedsiębiorstwie rolnym – zajmuje się zarządzaniem i kontrolowaniem procesów produkcyjnych w firmie rolniczej, w tym organizowaniem prac o charakterze polowym i hodowlanym z wykorzystaniem dedykowanych maszyn i sprzętu rolniczego;
 • kierownik produkcji w zakładach akwakultury – odpowiada za koordynowanie i organizowanie prac o charakterze hodowlanym ukierunkowanych na chów ryb, skorupiaków lub innych zwierząt wodnych w zgodzie z przepisami zoohigieny.

Ciekawym rodzajem stanowiska, które rożni się od pozostałych, jest kierownik produkcji filmowej, telewizyjnej lub radiowej. Taka osoba odpowiada za organizowanie pracy ekipy wykonującej obowiązki na planie filmowym, telewizyjnym lub radiowym. Uczestniczy we wszystkich etapach konkretnej produkcji – od powstania projektu po jego ostateczną realizację. Zajmuje się też m.in. przygotowywaniem kosztorysu i planu pracy wykorzystując do tego stosowną dokumentację, scenopis itp. Praca kierownika produkcji filmowej, telewizyjnej lub radiowej wymaga więc nieco innych kompetencji i zainteresowań niż zatrudnienie w firmach produkcyjnych.

2

na czym polega praca kierownika produkcji? Zakres obowiązków na stanowisku

Zakres obowiązków w pracy kierownika produkcji w dużej mierze uwarunkowany jest tym, gdzie zatrudniona jest dana osoba. Choć ważne są wymagania konkretnych pracodawców oraz typ branży, w której działa ich firma, pewne zadania zawodowe są podobne w przypadku większości przedstawicieli tego typu kadry zarządzającej. Kierownicy produkcji zazwyczaj odpowiadają za takie kwestie, jak:

 • nadzorowanie procesów produkcyjnych,
 • kontrolowanie jakości, efektywności i wydajności wykonywanych prac;
 • planowanie, koordynowanie i organizowanie działań podwładnych;
 • dbałość o optymalne wykorzystywanie zasobów maszyn i ludzi;
 • przygotowywanie harmonogramu prac;
 • ustalanie grafiku pracowników produkcji;
 • dbałość o terminowość realizacji zleceń i wypełniania planu produkcyjnego;
 • usprawnianie procesów produkcyjnych i wprowadzanie nowych rozwiązań;
 • wdrażanie stosownych procedur produkcyjnych;
 • kontrolowanie zużycia materiałów stosowanych w procesie produkcji;
 • rozwiązywanie bieżących problemów;\
 • nadzorowanie budżetu;
 • przygotowywanie raportów i analiz;
 • podejmowanie współpracy z innymi działami firmy;
 • zapewnianie odpowiednich warunków pracy podwładnym;
 • przestrzeganie przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej;
 • motywowanie pracowników do wykonywania zadań zawodowych oraz podnoszenia kompetencji;
 • reprezentowanie firmy na zewnątrz.

Obowiązki kierownika produkcji są więc bardzo kompleksowe. Ich poprawne wypełnianie wymaga zaangażowania i odpowiednich umiejętności. Warto przy tym zaznaczyć, że nieco inny zakres zadań zawodowych ma kierownik produkcji filmowej. Taki specjalista odpowiada przede wszystkim za planowanie etapów realizacji produkcji o charakterze filmowym, a także ustalanie i pilnowanie terminów realizacji, wyznaczanie godzin zdjęciowych i miejsc wykonania zdjęć i nagrań, przygotowywanie listy realizatorów, tworzenie planu dotyczącego zatrudniania pracowników (w tym aktorów), organizowanie prac montażowych, dźwiękowych i postprodukcyjnych itp.

3

jak wygląda praca jako kierownik produkcji?

To, jak wygląda praca kierownika produkcji zależy od przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony. Takie stanowisko najczęściej spotyka się w firmach produkujących towary z różnych gałęzi przemysłu. Wówczas obejmujący je specjalista wykonuje swoje codzienne obowiązki w pomieszczeniach zamkniętych wyposażonych w wentylację (opcjonalnie klimatyzację) i odpowiednio oświetlonych. Jest to zarówno biuro, w którym przygotowuje stosowne raporty, czyta dokumentację i zajmuje się planowaniem, jak i hala produkcyjna lub magazyn, gdzie może bezpośrednio kontrolować podwładnych i podejmować z nimi współpracę. Oprócz tego, kierownik produkcji obsługuje urządzenia dostosowane do specyfiki produkcji w danym przedsiębiorstwie.

Stanowisko kierownika produkcji ma charakter indywidualny. Codzienne obowiązki zawodowe wykonuje się na nim samodzielnie. Konieczne są jednak stałe kontakty z ludźmi. Dotyczy to nie tylko podwładnych, nad którymi sprawuje się nadzór, lecz także pracowników innych działów. Kierownik produkcji może podejmować współpracę, np. z handlowcami, technologami, planistami, logistykami, specjalistami ds. zakupów czy kontrolerami jakości.

4

warunki zatrudnienia kierownika produkcji

Kierownik produkcji zazwyczaj wykonuje swoje obowiązki zawodowe na podstawie podpisania umowy o pracę. To dla niego komfortowe rozwiązanie, które zapewnia mu dużą dozę stabilizacji i możliwość skorzystania ze wszystkich uprawnień pracowniczych wynikających z przepisów prawa. Dodatkowo najczęściej jest to praca stała, choć niektóre firmy oferują też zatrudnienie tymczasowe.

Czasami kierownik produkcji może też podejmować współpracę z danym przedsiębiorstwem na podstawie kontraktu B2B. W takiej sytuacji konieczne jest bycie samozatrudnionym, a więc posiadanie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Typowy czas pracy kierownika produkcji to 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu. W razie potrzeby trzeba jednak liczyć się też z nadgodzinami. Co ważne, kierownicy produkcji mogą przy tym pracować zarówno w systemie jedno-, jak i wielozmianowym. Wszystko zależy od organizacji czasu pracy danej firmy.

Kierownik produkcji może też być objęty nienormowanym czasem pracy. Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jest zobowiązany również do zarządzania zakładem pracy w imieniu pracodawcy. Taki tryb jest też typowy dla kierownika produkcji filmowej.

Zobacz także: Kto może otrzymać chorobowe po ustaniu zatrudnienia? Zasady i regulacje

5

gdzie może podjąć zatrudnienie kierownik produkcji?

Kierownik produkcji to bardzo potrzebna profesja. Bez niej nie może obyć się żadna większa firma zajmująca się wytwarzaniem towarów określonego typu. Taki specjalista ma zatem szerokie możliwości zatrudnienia. Może pracować w podmiotach z rozmaitych gałęzi przemysłu zajmujących się produkcją wyrobów z różnych branż. Wśród nich warto wymienić chociażby przedsiębiorstwa spożywcze, elektroniczne, elektrotechniczne, farmaceutyczne, chemiczne, motoryzacyjne, kosmetyczne. Oprócz tego zatrudnienie czeka w firmach produkujących urządzenia do automatyzacji procesów, opakowania czy sprzęt RTV/AGD. Oferty pracy dostępne są też w podmiotach rolniczych, ogrodniczych, zajmujących się hodowlą zwierząt czy wreszcie w zakładach akwakultury.

Nieco inne możliwości zatrudnienia ma z kolei kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej. Tego typu specjalista znajdzie pracę przede wszystkim w stacjach telewizyjnych, a także na planach filmowych i reklamowych.

6

czy kierownik produkcji może dalej się rozwijać?

Kierownik produkcji, jako że należy do kadry zarządzającej, obejmuje posadę wyższego stopnia. Aby móc osiągnąć ten stopień kariery, trzeba odznaczać się wcześniejszym doświadczeniem zawodowym w danej branży. Osoby, które piastują to stanowisko mają jednak szansę na dalszy rozwój. W tym celu powinny cały czas się dokształcać m.in. poprzez udział w branżowych i zawodowych kursach oraz szkoleniach. Dzięki temu z czasem mogą liczyć na przeniesienie na inne stanowisko i awansować na dyrektora produkcji. Kolejnym szczeblem kariery jest posada dyrektora generalnego oraz członka zarządu.

7

ile zarabia kierownik produkcji?

Zarobki kierownika produkcji różnią się w zależności od miejsca zatrudnienia. Na ich miesięczną kwotę wpływa specyfika podmiotu gospodarczego, w którym pracuje, a także jego wielkość i lokalizacja. Ważnym czynnikiem jest też doświadczenie i kompetencje pracownika oraz jego staż pracy. Zgodnie z danymi dotyczącymi wysokości wynagrodzeń w różnych branżach, mediana zarobków kierowników produkcji wynosi 8390 zł brutto miesięcznie. To satysfakcjonująca pensja – znacznie przekracza średnią krajową. Najlepiej opłacani specjaliści otrzymują jeszcze więcej. Ich wynagrodzenia wynoszą od 11 500 zł brutto w skali miesiąca wzwyż.

Inaczej prezentują się pensje w branży filmowej Wynagrodzenia zależą często od rodzaju projektu, nad którym pracuje dana osoba, w tym przeznaczonego na niego budżetu. Trudno więc konkretnie określić, ile zarabia kierownik produkcji filmowej. Zazwyczaj jest to jednak kilkadziesiąt tysięcy za dany projekt. Może on jednak trwać przez wiele miesięcy.

8

jakie benefity pozapłacowe otrzymuje kierownik produkcji?

W pracy kierownika produkcji można liczyć na dodatkowe udogodnienia w postaci benefitów pozapłacowych. Są one sprawdzonym narzędziem motywacyjnym, dlatego oferuje je wiele przedsiębiorstw. Wśród najpopularniejszych pozafinansowych bonusów do pensji znajdują się prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie i dostęp do służbowego sprzętu (telefonu oraz laptopa). Przedsiębiorstwa produkcyjne często oferują też paczki świąteczne, zniżki na swoje produkty, bony towarowe, a także dostęp do kursów i szkoleń umożliwiających podwyższanie kompetencji.

Przeczytaj również: Co warto wiedzieć na temat pracy na część etatu? Najważniejsze zagadnienia

9

co trzeba zrobić, aby zostać kierownikiem produkcji?

Praca kierownika produkcji to zajęcie dla osób, które mogą pochwalić się konkretną wiedzą i umiejętnościami. Liczy się także odpowiednie wykształcenie. Najlepiej ukończyć studia wyższe na uczelni technicznej. Preferowane kierunki to technologia produkcji, automatyka oraz inne studia dające tytuł inżyniera. Istotne jest także wcześniejsze doświadczenie w firmie produkcyjnej, np. na stanowisku niższego szczebla. Warto przy tym podkreślić, że wielu kierowników produkcji zostało nimi w wyniku rekrutacji wewnętrznej. Pod wpływem zdobywania wiedzy, doświadczenia i nowych umiejętności otrzymali awans i zatrudnienie na stałe jako członkowie kadry zarządzającej.

Inaczej wygląda oczywiście droga do zawodu kierownika produkcji filmowej. W tym przypadku wymagane jest wykształcenie wyższe na kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Studia najlepiej ukończyć w jednej ze znanych szkół filmowych w Polsce – preferowane są uczelnie w Łodzi oraz w Katowicach. Oprócz tego, aby objąć stanowisko kierownika produkcji trzeba móc pochwalić się wieloletnią pracą na planach filmowych lub telewizyjnych.

10

co powinien umieć i wiedzieć kierownik produkcji w firmie produkcyjnej?

Od kierownika produkcji oczekuje się określonych kompetencji twardych. Taka osoba powinna mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania procesami produkcyjnymi;
 • wykorzystywania technologii produkcyjnych;
 • działania maszyn produkcyjnych;
 • efektywnego zarządzania ludźmi;
 • kontrolowania jakości produktów;
 • znajomości procedur wewnątrzzakładowych w danej firmie;
 • stosowania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej;
 • znajomości branży, w której działa konkretne przedsiębiorstwo;
 • obsługi komputera z odpowiednim oprogramowaniem.

Oprócz tego od kierownika produkcji często wymaga się znajomości języka obcego na poziomie minimum komunikatywnym. Najczęściej jest to angielski. Atutem może się też okazać prawo jazdy kat. B.

11

jakie są ważne predyspozycje do wykonywania zawodu kierownika produkcji?

W zawodzie kierownika produkcji istotne są też pewne cechy osobowe i kompetencje miękkie. Taki pracownik, aby efektywnie wykonywać codzienne zadania, powinien charakteryzować się zainteresowaniami technicznymi, analitycznym myśleniem, zdolnością zarządzania czasem oraz umiejętnym ustalaniem priorytetów. Ponadto musi być osobą komunikatywną, która lubi pracować zespołowo i dobrze dogaduje się z innymi – nie tylko deleguje im zadania, lecz także potrafi ich słuchać i brać pod uwagę ich zdanie.

Dobrze również, aby kierownik produkcji miał dużą charyzmę i smykałkę do roli lidera. Oprócz tego, powinien lubić podejmować nowe wyzwania i szybko przystosowywać się do zmian. Oczekuje się od niego umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, a także rozwiązywania pojawiających się problemów. Na stanowisku kierownika produkcji sprawdzą się też osoby wyróżniające się dużym zaangażowaniem, pracowitością i proaktywnością. Ponadto liczy się odpowiedzialność, rzetelność i samodzielność. W tym zawodzie konieczna jest także duża odporność na stres. Nie można też zapominać, że na tym stanowisku klucz do sukcesu stanowi niejednokrotnie otwartość na nową wiedzę i chęć ciągłego uczenia się, doszkalania i zdobywania coraz to nowych kompetencji.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.