jak napisać pozew do sądu pracy? Kiedy można go złożyć?

21/11/2019 14:32:43

Sąd pracy to instytucja, której celem jest rozstrzyganie różnego typu sporów pracowniczych, a także spraw dotyczących zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Można się do niej zwrócić w sytuacji, w której zostało się niesprawiedliwie potraktowanym przez pracodawcę. Pozew do sądu pracy składa się najczęściej w przypadku niesłusznego zwolnienia z pracy oraz nieotrzymania należnych świadczeń pieniężnych.

Kiedy można złożyć pozew do sądu pracy?

Pozew do sądu pracy można złożyć w wielu przypadkach. Zgodnie z przepisami, pracownik jest uprawniony do zwrócenia się do odpowiedniej instytucji z każdą sprawą, która wiąże się z prawem pracy. Wynika z tego, że aby wnieść pozew do sądu pracy, trzeba być zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Najczęściej składane zgłoszenia to:

 • pozew do sądu pracy o zapłatę zaległego wynagrodzenia – jeżeli pracodawca spóźnia się z wypłatą pensji zasadniczej lub dodatków czy premii, pracownik ma prawo go pozwać i domagać się wypłaty nie tylko wynagrodzenia, ale również odsetek  oraz odszkodowania;
 • pozew do sądu pracy o przywrócenie do pracy – jeżeli pracodawca nieprawidłowo wypowiedział umowę o pracę, pracownik może domagać się uznania takiego wypowiedzenia za bezskuteczne lub żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach. Może też ubiegać się o wypłacenie odszkodowania za czas, w którym pozostawał bez pracy. Sytuacja ta dotyczy też niesłusznego zwolnienia dyscyplinarnego;
 • pozew do sądu pracy o odszkodowanie z powodu wypadku przy pracy – jeżeli pracodawca nie uznaje danego zdarzenia za wypadek przy pracy, pracownik może odwołać się od jego decyzji do sądu;
 • pozew do sądu pracy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu mobbingu lub dyskryminacji – jeżeli w miejscu pracy pracownik padł ofiarą długotrwałego nękania i zastraszania lub dyskryminacji ze względu na wiek, religię, narodowość, płeć, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy niepełnosprawność, może domagać się rekompensaty za poniesioną krzywdę.

 

To oczywiście jedynie przykłady najpopularniejszych zgłoszeń. Oprócz tego można złożyć, np. pozew o zapłatę odprawy pieniężnej czy źle wystawione świadectwo pracy.

Pozew do sądu pracy – termin złożenia

Termin złożenia pozwu do sądu pracy uwarunkowany jest rodzajem zgłoszenia. Pracownik ma:

 • 7 dni na pozew do sądu pracy w sprawie nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • 14 dni na odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego,
 • 3 lata na inne zgłoszenia, np. pozew do sądu pracy o wypłatę wynagrodzenia.

Jak napisać pozew do sądu pracy?

Przygotowując pismo procesowe, trzeba pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności. Jak wypełnić pozew do sądu pracy? Przede wszystkim muszą znaleźć się w nim następujące elementy:

 • oznaczenie sądu, do którego składa się pozew,
 • oznaczenie stron sporu – imię, nazwisko i miejsce zamieszkania pracownika (powoda) oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub nazwa i adres siedziby pracodawcy (pozwanego),
 • oznaczenie rodzaju pisma (w tym przypadku jako pozew),
 • osnowa pisma – właściwa treść pozwu do sądu pracy, zawierająca zarzuty wobec pracodawcy oraz dowody i oświadczenia potwierdzające prawdziwość opisywanej sytuacji,
 • wartość przedmiotu sporu – np.  wysokość kwoty, o którą ubiega się pracownik;
 • własnoręczne podpisy stron,
 • dodatkowe załączniki, będące dowodami w sprawie.

Pismo należy przygotować w przynajmniej dwóch egzemplarzach. Jak złożyć pozew do sądu pracy? Można wysłać go zarówno pocztą, jak i dostarczyć osobiście do biura podawczego sądu.

Pozew do sądu pracy – ile kosztuje?

Jeżeli wartość przedmiotu sporu jest mniejsza niż 50 tys. zł, pracownik nie ponosi żadnych opłat prowadzenia sprawy. W sytuacji, w której stawka ta jest wyższa, koszt wniesienia pozwu do sądu pracy opiewa na kwotę 5% od wartości sporu