Zatrudniając pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, pracodawca może odnieść wiele korzyści. Wiele obowiązków przejmuje na siebie agencja. Niejednokrotnie jednak przedsiębiorstwa postrzegają pracę tymczasową jako outsourcing i nie zawsze zdają sobie sprawę, że jest ona regulowana prawnie, a na strony kontraktu nakłada pewne obowiązki, zapewniając jednocześnie określone prawa i przywileje. Co zatem wchodzi w zakres kompetencji poszczególnych podmiotów?

obowiązki i przywileje stron 

Prawa i obowiązki stron umowy określa ustawa o pracy tymczasowej z 2003 roku, wraz z późniejszymi nowelizacjami. Wyszczególnia ona, jakie zadania ma agencja pracy tymczasowej, firma (pracodawca użytkownik) oraz pracownik tymczasowy, podkreślając tym samym trójstronną relację.

W tym przypadku pracownik tymczasowy zatrudniony jest przez agencję pracy tymczasowej, a następnie kierowany do firmy współpracującej z agencją - pracodawcy użytkownika. W praktyce więc firma jest podmiotem, na rzecz którego praca tymczasowa jest wykonywana, pomimo że między nim a pracownikiem nie jest podpisywana umowa.

Taka relacja może być niejasności co do zakresu kompetencji poszczególnych stron. W praktyce jednak nie jest to aż tak skomplikowane, jak mogłoby się wydawać. Jak wygląda więc podział praw i obowiązków w przypadku pracy tymczasowej?

W Przewodniku Randstad: zarządzanie zatrudnieniem znajdziesz wartościowe informacje na temat wsparcia, które ofertujemy, aby ułatwić Ci proces zatrudnienia pracowników, których poszukujesz. Sprawdź, jak Randstad może Ci pomóc.

pobierz poradnik

pracodawca użytkownik – zapewnia bezpieczeństwo pracy i uzgadnia zakres obowiązków

Pomimo braku stosunku pracy pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem tymczasowym, ma on wiele obowiązków względem zatrudnionego. Przede wszystkim ewidencjonuje czas jego pracy, przydziela mu urlopy, a gdy zaistnieje potrzeba, prowadzi postępowanie powypadkowe, ustalając okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Co więcej, pracodawca użytkownik przeprowadza szkolenia w zakresie BHP wstępnego (co można zlecić agencji) i stanowiskowego. Dostarcza również pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze, a także zapewnia środki ochrony indywidualnej oraz napoje i posiłki profilaktyczne.

Realizację niektórych zadań można zlecić agencji pracy tymczasowej, jednak pracodawca użytkownik powinien dopilnować, czy czynności te zostały wykonane. To bowiem on, a nie agencja ponosi odpowiedzialność za ewentualne uchybienia. Jest bowiem ustawowo zobowiązany do zapewnienia pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy. Dodatkowo pracodawca użytkownik przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego i przedstawia ją pracownikowi tymczasowemu.

praca tymczasowa – obowiązki stron umowy
praca tymczasowa – obowiązki stron umowy

Ponadto pracodawca użytkownik uzgadnia na piśmie z agencją warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego, organizując wedle swych oczekiwań zakres obowiązków zatrudnionego, a także prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego. Warto przy tym pamiętać o zasadzie równości. Pracownik tymczasowy nie może być traktowany gorzej w jakimkolwiek zakresie niż inni pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę użytkownika. Tym samym pracowników tymczasowych obowiązują takie same zasady przyznawania premii czy dodatków wymienionych w regulaminie wynagradzania.

Po stronie pracodawcy użytkownika znajduje się także obowiązek zaznajomienia pracownika tymczasowego z zakresem obowiązków na danym stanowisku, a także nadzór nad wykonywaną pracą oraz wydawanie bieżących poleceń. Ponadto pracodawca użytkownik zapoznaje pracownika z wszelkimi procedurami, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego oraz bezpiecznego wykonywania pracy.

agencja rekrutuje i prowadzi administrację pracowniczą

Agencja pracy tymczasowej przeprowadza proces rekrutacji. Aby był on efektywny ustala z firmą, na rzecz której wykonywana będzie praca, kompetencje niezbędne dla danego stanowiska. Agencje posiadają swoje bazy danych, a odpowiednio sprecyzowany profil kandydata może znacznie przyśpieszyć rekrutacje. To właśnie z agencją pracownik tymczasowy zawiera umowę. Najpóźniej 7 dni od podpisania dokumentu agencja pracy tymczasowej przekazuje pracownikowi informacje umożliwiające mu kontakt ze swoimi przedstawicielami.

Agencja pracy tymczasowej zajmuje się wszelkimi sprawami kadrowo-płacowymi, które wiążą się z terminowym zatrudnieniem pracownika tymczasowego – wypłaca mu wynagrodzenie, odprowadza podatki, składki ZUS i PEFRON, nalicza wymiar urlopu oraz podpisuje umowy. Może również przejąć część kosztów, np. związanych ze szkodami wyrządzonymi przez pracownika tymczasowego. Na koniec roku to agencja, a nie pracodawca użytkownik, rozlicza PIT pracownika tymczasowego.

Ponadto wskazuje w umowie, na rzecz kogo będzie wykonywana praca, na jakich warunkach i na jaki okres. Do jej zadań należy również dopilnowanie, by pracownik był przygotowany do pracy pod względem formalnym, czyli miał podpisaną umowę i dysponował ważnymi badaniami lekarskimi - wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi.

Agencja pracy tymczasowej zawiera zatem dwie odrębne umowy - jedną z pracodawcą użytkownikiem, drugą z pracownikiem tymczasowym. Oba dokumenty regulują zasady i zakres współpracy między stronami.

pracownik – sumiennie wywiązuje się z powierzonych zadań

W przypadku pracownika tymczasowego jego obowiązki nie różnią się od obowiązków pracownika kodeksowego. Sumienne i staranne wykonywanie swojej pracy oraz stosowanie się do poleceń przełożonych (o ile nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub zawartą umową o pracę tymczasową) to podstawa. Do obowiązków pracownika tymczasowego należy również przestrzeganie regulaminu pracy, zasad BHP oraz czasu pracy. Co ważne, pracownik tymczasowy jest odpowiedzialny za wyrządzone szkody. Ma również prawo do korzystania z urządzeń socjalnych znajdujących się w zakładzie pracy.

W zależności od decyzji pracodawcy użytkownika pracownik tymczasowy może zostać objęty benefitami obowiązującymi w firmie. Nawet jeśli jednak firma nie zdecydowała się na taki zabieg, to benefity mogą zostać zagwarantowane przez agencję pracy tymczasowej.

Pracodawcy coraz chętniej korzystają z usług agencji pracy tymczasowej, zatrudniając pracowników tymczasowych. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie i elastyczne dopasowywanie kadry do zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. W ten sposób pracodawca może także uniknąć konieczności osobistego prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Ze współpracy w ramach umowy o pracę tymczasową wynikają jednak nie tylko korzyści, ale i obowiązki, które określa ustawa o pracy tymczasowej z 2003 roku. Wskazuje ona wyraźnie zakres kompetencji, praw i przywilejów podmiotów zaangażowanych w relację. Aby uniknąć nieporozumień, warto się zapoznać z jej zapisami.

W Przewodniku Randstad: zarządzanie zatrudnieniem znajdziesz wartościowe informacje na temat wsparcia, które ofertujemy, aby ułatwić Ci proces zatrudnienia pracowników, których poszukujesz. W przewodniku odpowiadamy na pytania:

  • jak Randstad może Ci pomóc?
  • jakie są możliwości zatrudnienia pracowników?
  • jak wygląda rozliczenie?
  • jak wygląda współpraca z nami na konkretnym przykładzie?
pobierz poradnik
o autorze

Zespół Randstad Polska

human forward.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się