Pracodawcy mają wiele obowiązków wobec zatrudnianych przez siebie pracowników. Są zobligowani m.in. do zadbania w pewnym zakresie o kwestie podatkowe. Po ich stronie leży np. dostarczenie odpowiedniej instytucji oraz swoim podwładnym deklaracji PIT-11. Co to jest za formularz oraz kiedy i jak należy go wypełnić?

Formularz PIT-11 to dokument, który obowiązkowo muszą wystawić pracodawcy. Zawiera on bardzo ważne informacje niezbędne do dokonania stosownych rozliczeń podatkowych przez pracowników. Warto wiedzieć, czym charakteryzuje się PIT-11.

co to jest PIT-11?

PIT-11 zawiera istotne informacje o danym pracowniku. Są one związane z sytuacją w minionym roku podatkowym i dotyczą wysokości:

 • osiąganych wówczas przez pracownika przychodów (wlicza się w nie nie tylko przychody z pracy, lecz także m.in. ekwiwalent urlopowy, zasiłek macierzyński itp.);
 • kosztów uzyskania przychodów;
 • osiąganych dochodów;
 • składek odprowadzonych w ramach ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Wszystkie te dane są niezbędne do tego, aby podwładny mógł poprawnie wypełnić swoją roczną deklarację podatkową, czyli PIT-37.

Deklarację PIT-11 wypełnia płatnik, czyli pracodawca. Następnie składa ją w odpowiednim organie podatkowym (to urząd skarbowy). Taki sam formularz musi też dostarczyć podatnikowi, czyli zatrudnionemu przez siebie pracownikowi. Jeden egzemplarz PIT-11 przygotowuje również dla siebie, aby dołączyć go do dokumentacji związanej z kadrami i księgowością.

Zobacz też: Pożyczka dla przedsiębiorców – co warto wiedzieć?

jak rozliczyć PIT-11?

Wielu płatników zastanawia się, czy trzeba rozliczać PIT-11. Odpowiedź jest twierdząca – taki formularz należy na początku każdego roku dostarczyć urzędowi skarbowemu oraz pracownikom. Nieco inaczej wygląda sytuacja z formularzem PIT-11 do 26. roku życia. Osoby poniżej tego wieku, bez względu na to, czy jest to ich pierwsza praca, czy kolejne zatrudnienie, podlegają preferencji podatkowej. Obowiązuje ich wówczas tzw. zerowy PIT. Jeżeli taki pracownik w minionym roku nie przekroczył wyznaczonego przepisami pułapu dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu i pracodawca nie pobierał od niego zaliczki na podatek dochodowy, wystawienie PIT-11 nie jest konieczne. W praktyce jednak większość płatników przygotowuje wówczas zerowy PIT-11, ponieważ pozwala to zachować porządek w dokumentacji.

Sama kwestia tego, jak wypełnić PIT-11, nie jest bardzo skomplikowana. Należy uważnie podać stosowne informacje w poszczególnych sekcjach formularza. Trzeba uzupełnić następujące części:

 • wstępną (numer NIP płatnika);
 • „A” (miejsce i cel złożenia deklaracji PIT-11);
 • „B” (dane identyfikacyjne pracodawcy, który składa formularz);
 • „C” (dane identyfikacyjne pracownika wraz z miejscem jego zamieszkania);
 • „D” (informacje dotyczące kosztów uzyskania przychodu, związane ze stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, spółdzielczym stosunkiem pracy lub pracą nakładczą);
 • „E” (szczegółowe informacje związane z dochodami pracownika oraz wysokością zaliczek i odprowadzonych składek w ramach ubezpieczeń społecznych);
 • „F” (informacje związane z tzw. przychodami z innych źródeł (jeśli takie się pojawiły), które są określone przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 • „G” (dane dotyczące załącznika PIT-R, przychodów, które są zwolnione z podatku, a także pobranych przez pracodawcę składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz składek na rzecz związków zawodowych);
 • „H” (podpis pracodawcy lub wyznaczonego przez niego pełnomocnika);
 • „I” (podpis osoby upoważnionej do wypełnienia sekcji „F”).

Tak wypełniony PIT-11 od pracodawcy musi zostać przez niego złożony w odpowiednim terminie.

do kiedy PIT-11? Termin złożenia w 2023 roku

Termin złożenia PIT-11 jest ściśle wyznaczony – pracodawca musi bezwzględnie pilnować określonych dat. Warto wiedzieć, jak wygląda to w 2023 roku. Zgodnie z przepisami, termin wysłania deklaracji w formie elektronicznej do urzędu skarbowego upłynął 31 stycznia 2023 roku. Jeśli chodzi o przekazanie PIT-11 pracownikom, datę graniczną stanowi 28 lutego 2023 roku. Warto przy tym wiedzieć, że pracodawca może dostarczyć deklarację podwładnym w dowolnej formie – osobiście albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Zobacz również: Pożyczka dla przedsiębiorców – co warto wiedzieć?