Specjalny zasiłek opiekuńczy to świadczenie wprowadzone 1 stycznia 2013 roku. Mogą z niego skorzystać osoby, które stale opiekują się członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. Aby je otrzymać, należy złożyć stosowny wniosek, a także spełnić określone kryteria dochodowe.

Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych specjalny zasiłek opiekuńczy może zostać przyznany w ramach sprawowania stałej opieki nad osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wskazaniem do otrzymania zasiłku jest potwierdzona konieczność stałej lub długotrwałej opieki. Ponadto specjalny zasiłek opiekuńczy można otrzymać w sytuacji, w której niezbędne jest udzielenie pomocy osobie ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Świadczenie przysługuje również w przypadku konieczności uczestnictwa opiekuna dziecka w jego leczeniu, edukacji i rehabilitacji.

Zgodnie z prawem specjalny zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać małżonkowie oraz osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym. W tym celu muszą spełnić kilka wymogów, do których należą:

  • rezygnacja z zatrudnienia lub pracy zarobkowej innego rodzaju w celu opieki nad osobą niepełnosprawną;
  • brak podjęcia zatrudnienia lub pracy zarobkowej innego rodzaju, wynikający z konieczności opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

 

Konieczne jest również spełnienie kryterium dochodowego. Specjalny zasiłek opiekuńczy może zostać przyznany tylko w sytuacji, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 764 zł netto w przeliczeniu na osobę. Jeżeli ta przesłanka jest spełniona, można ubiegać się o świadczenie, którego miesięczna kwota wynosi 620 zł (stan na sierpień 2019 roku, po podwyżce z listopada 2018 roku).

Specjalny zasiłek opiekuńczy a praca na etacieSpecjalny zasiłek opiekuńczy na opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny nie może zostać przyznany opiekunowi, który podejmuje jakąkolwiek działalność zawodową. Dotyczy to zarówno pracy na etacie (również w niepełnym wymiarze godzin), jak i zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Jak zatem wygląda relacja: specjalny zasiłek opiekuńczy a składki ZUS? W przypadku opiekunów pobierających to świadczenie ich składki na ubezpieczenie społeczne opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta, o ile pobierający zasiłek nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu.

Specjalny zasiłek opiekuńczy – dokumenty niezbędne do przyznania świadczenia

Chcąc otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Najważniejszym z nich jest wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy. Jego wzór można znaleźć w Internecie lub w miejscowym podmiocie zajmującym się realizacją świadczeń rodzinnych. Jak wypełnić wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy? Nie powinno sprawić to większych problemów, ponieważ formularz jest dość intuicyjny i wymaga jedynie podania najważniejszych danych. Do wniosku należy dołączyć kilka dokumentów, z których najważniejszymi są:

  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, która stara się o specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dokumenty stwierdzające pokrewieństwo między opiekunem a osobą wymagającą opieki,
  • oświadczenie o wysokości dochodów.

Taki wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w urzędzie miasta lub w ośrodku pomocy społecznej. Świadczenie przyznawane jest przez tzw. okres zasiłkowy, czyli od 1 listopada do 31 października kolejnego roku.