Kwestie dotyczące 500 plus zostały określone przez rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z nimi w lipcu 2019 roku zmieniły się zasady przyznawania świadczenia – od tego czasu jego uzyskanie jest znacznie prostsze. Za sprawą modyfikacji przepisów możliwe stało się m.in. pobieranie 500 plus na pierwsze dziecko, bez konieczności spełnienia odpowiedniego kryterium dochodowego.

Na czym polega 500 plus? Zasady programu

Program „Rodzina 500 plus” stanowi jeden z fundamentów polskiej polityki prorodzinnej. Został wprowadzony w 2016 roku przez partię Prawo i Sprawiedliwość i polega na comiesięcznym wypłacaniu świadczenia w wysokości 500 zł rodzinom mającym na utrzymaniu dzieci. Celem takiego działania jest zwiększenie liczby urodzeń, zmniejszenie ubóstwa oraz udzielenie wsparcia polskim rodzinom.

Komu przysługuje 500 plus? Początkowo świadczenie przyznawane było na każde drugie, trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. W przypadku 500 plus na pierwsze dziecko należało spełnić właściwe kryterium dochodowe (dochód 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie, jeżeli było w niej dziecko z niepełnosprawnością). Z dniem 1 lipca 2019 roku obostrzenie to zostało jednak zniesione – od tego czasu 500 plus przysługuje na każde dziecko, bez względu na wysokość dochodów.

Co ważne kwota otrzymywana w ramach programu nie jest objęta podatkiem – oznacza to, że przyznane 500 zł w całości trafia bezpośrednio do rodziny. Mogą je otrzymać biologiczni rodzice dziecka, jego opiekunowie prawni (wyznaczeni przez sąd jako osoby wychowujące dziecko) oraz opiekunowie faktyczni (osoby, które faktycznie opiekują się dzieckiem, o ile wystąpiły z wnioskiem o jego przysposobienie).

Do jakiego wieku przysługuje 500 plus? Zgodnie z przepisami można je pobierać co miesiąc, aż do ukończenia przez dane dziecko 18. roku życia. Stan cywilny rodziców nie ma wpływu na prawo do otrzymania dodatku.

Zmiany w programie – 500 plus na pierwsze dziecko i inne ułatwienia

Zgodnie ze zmianami z 1 lipca 2019 roku, aby otrzymać 500 plus na pierwsze dziecko nie trzeba spełniać kryterium dochodowego. To jednak nie jedyne ułatwienie. Modyfikacja zasad przyznawania świadczenia objęła także likwidację wymogu ustalenia alimentów – prawo do dodatku nie zależy już od kwoty alimentów pobieranych przez rodziców lub opiekunów samotnie wychowujących dziecko. Ważną zmianą jest również fakt, że 500 plus może być przyznawane podopiecznym placówek interwencyjnych, terapeutycznych czy socjalizacyjnych, w postaci dodatku wychowawczego.

500 plus – wniosek. Jak go wypełnić?

Świadczenie wychowawcze nie jest przyznawane automatycznie po urodzeniu się dziecka. Aby je otrzymać, należy dostarczyć komplet odpowiednich dokumenty. Wniosek 500 plus można złożyć na dwa sposoby:

  • drogą tradycyjną – poprzez wysłanie listu lub własnoręczne złożenie wniosku o 500 plus w lokalnym urzędzie;
  • drogą elektroniczną – wniosek elektroniczny można złożyć poprzez stronę internetową banku lub portal Emp@tia.

Jak wypełnić wniosek 500 plus? Należy pobrać gotowy wzór podania, a następnie uzupełnić wszystkie jego punkty. Podaje się w nim nazwę placówki, do której skierowany będzie dokument, swoje dane osobowe (imię i nazwisko, faktyczny adres zamieszkania, PESEL, stan cywilny i obywatelstwo), dane dziecka lub dzieci, na które chce się pobierać 500 plus, numer rachunku bankowego, na które będzie wpłacane świadczenie oraz dane członka rodziny (dziecka lub współmałżonka), który przebywa za granicą. Na końcu wniosku o 500 plus umieszcza się podpis, datę i miejsce jego wypełnienia.

Podanie o świadczenie dla nowonarodzonych dzieci można składać do 3 miesięcy od ich przyjścia na świat. Osoby, które są już beneficjentami programu każdego roku muszą pamiętać o ponownym złożeniu wniosku na nowy okres zasiłkowy. W 2019 roku decyzje o przyznaniu dodatku zostały jednak wydane na dłuższy okres i obowiązują do 31 maja 2021 roku.